Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 18. syyskuuta 2014

Pk-yrityksille kohdennetusta EU:n välineestä ensimmäisinä apurahaa saavat 155 yritystä valittu

Euroopan komissio julkaisi tänään luettelon 155 pienestä ja keskisuuresta yrityksestä, jotka saavat ensimmäisinä tukea komission uudesta pk-yrityksille kohdennetusta välineestä. Välineen määrärahat ovat yhteensä 3 miljardia euroa.

Yhteensä 155 pk-yritykselle 21 maassa myönnetään kullekin 50 000 euroa hankkeiden toteutettavuustutkimuksiin. Lisäksi pk-yritykset voivat halutessaan saada enimmillään kolme päivää liiketoimintavalmennusta. Yritysten hankkeille on myöhemmässä vaiheessa mahdollista saada komissiolta lisätukea jopa 2,5 miljoonaa euroa.

”Innovatiiviset pk-yritykset voivat sysätä Euroopan talouden jälleen kasvu-uralle luomalla pysyviä työpaikkoja ja kehittämällä laadukkaita tuotteita ja palveluja”, toteaa tutkimus-, innovointi- ja tiedeasioista vastaava komissaari Máire Geoghegan-Quinn.

”Uusi väline on suunnattu tukemaan aidosti innovatiivisia hankkeita, joissa liiketoimintamahdollisuudet ovat vahvat ja joiden taustalla on vakaa konsepti siitä, miten niistä syntyvät tuotteet tai palvelut saatetaan markkinoille”, komissaari jatkaa.

Pk-yrityksille kohdennettu väline otettiin käyttöön Horisontti 2020 -ohjelmassa, joka on EU:n uusi 80 miljardin euron suuruinen tutkimuksen rahoitusohjelma. Välineellä on tarkoitus auttaa innovatiivisia pienyrityksiä viemään ideansa suunnittelupöydältä markkinoille. Rahoitusta voivat hakea EU:n jäsenvaltioiden tai Horisontti 2020 -puiteohjelmaan assosioituneiden maiden pk-yritykset.

Ensimmäisellä valintakierroksella saatiin huikeat 2662 ehdotusta Horisontti 2020 -puiteohjelmaan osallistuvista maista (IP/14/876). Riippumattomien asiantuntijoiden suorittama arviointi osoitti, että 317 ehdotusta oli arviointistandardien mukaisia. Niistä 155 eli 49 prosenttia valittiin rahoitettavaksi.

Valituilla pk-yrityksillä on hyvät edellytykset päästä ohjelman toiseen vaiheeseen, jossa hakija voi saada rahoitusta 0,5–2,5 miljoonaa euroa innovointitoimiin, joita ovat muun muassa demonstrointi, testaus, pilottivaihe, tuotannon tai toiminnan laajentaminen ja laitteiden koon pienentäminen. Rahoituksen saajien on myös kehitettävä liiketoimintasuunnitelma.

Vuonna 2014 on tarkoitus rahoittaa noin 645:tä hanketta. Rahoitettavien hankkeiden määrä nousee 670:een vuonna 2015.

Ehdotuspyyntö on käynnissä jatkuvasti, ja seuraavat hankkeiden arviointimääräajat ovat 24. syyskuuta ja 17. joulukuuta 2014 (ensimmäinen vaihe) ja 9. lokakuuta ja 17. joulukuuta 2014 (toinen vaihe).

Taustaa

Horisontti 2020 on EU:n kaikkien aikojen suurin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma – sen budjetti on lähes 80 miljardia euroa seitsemän vuoden aikana – ja siitä on tarkoitus jakaa ennätysmäärä rahoitusta pk-yrityksille.

Pk-yrityksille on tarkoitus antaa Horisontti 2020 -puiteohjelman pilareista ”Teollisuuden johtoasema” ja ”Yhteiskunnalliset haasteet” vähintään 20 prosenttia eli lähes 9 miljardia euroa suoraan avustusten muodossa muun muassa pk-yrityksille kohdennetun välineen kautta.

Pk-yrityksille kohdennetun välineen kautta Euroopan unioni haluaa rahoittaa innovatiivisimpia pienyrityksiä, joilla on hyvä kasvupotentiaali. Välineestä myönnetään seitsemän vuoden aikana noin 3 miljardia euroa nopeiden ja yksinkertaisten avustusten muodossa yritysten innovointia koskeviin toteutettavuustutkimuksiin (vaihe 1) ja demonstrointihankkeisiin (vaihe 2). Investointivalmiit konseptit voivat lisäksi saada liiketoiminnan kehittämisneuvontaa ja muita tukipalveluita (vaihe 3).

Hakumenettely on yksinkertainen, mutta ainoastaan parhaat hankkeet voivat saada rahoitusta. Tukikelpoiset aihealueet esitetään Horisontti 2020 –ohjelman työohjelmassa ”Innovointi pk-yrityksissä”.

Lisäksi Euroopan komissio ja Euroopan investointipankkiryhmä ovat yhdistämässä voimiaan ja kannustavat pankkeja ja muita rahoituksen välittäjiä tarjoamaan luottoja tai oman pääoman ehtoista rahoitusta innovaatiovetoisille yrityksille nk. InnovFin-tuotteilla, joilla järjestetään EU:n rahoitusta innovaattoreille (ks. IP/14/670 ). Muut yritykset voivat saada rahoitusta Cosme-ohjelmasta (ks. IP/14/851 ).

Lisätietoja

Luettelo ja kartta pk-yrityksille kohdennetun välineen edunsaajista

Pk-yrityksille kohdennettu väline

Graafinen esitys – Horisontti 2020 -puiteohjelman pk-yrityksille kohdennettu väline

Rahoituksen hakeminen pk-yrityksille kohdennetusta välineestä

Twitter @H2020SME

Yhteyshenkilöt

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti


Side Bar