Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 5 februari 2014.

Förvar: medlemsstaterna måste genomföra gemensamt överenskomna regler för dömda personerna eller personer som väntar på rättegång i ett annat EU-land

De gemensamma reglerna om frågor som rör förvar, som antagits enhälligt av medlemsstaterna, har genomförts endast i cirka hälften av EU:s 28 länder, enligt en ny rapport från kommissionen som läggs fram idag. I rapporten undersöks genomförandet av tre separata EU-rambeslut som omfattar (1) överföring av fångar, (2) alternativa påföljder och skyddstillsyn, samt (3) den europeiska övervakningsordern. Genom de tre EU-lagarna kan fängelsestraff, skyddstillsyn eller alternativa påföljder och straffprocessuella tvångsmedel verkställas i ett annat EU-land än det där personen är dömd eller inväntar rättegång. Det kan vara personens hemland, där denne har sin hemvist, eller ett annat EU-land som vederbörande har nära förbindelser med.

Reglerna, som medlemsstaterna fastställt enhälligt mellan 2008 och 2009, skulle ha varit genomförda (1) den 5 december 2011, (2) den 6 december 2011 (3) den 1 december 2012. Hittills har dock bara 18 medlemsstater genomfört beslutet om överföring av fångar, 14 har genomfört beslutet om alternativa påföljder och skyddstillsyn och 12 har genomfört beslutet om den europeiska övervakningsordern (i bilagan finns en uppställning per land).

Dessa regler syftar till att förbättra förtroendet mellan rättssystemen i Europa — ett väsentligt inslag i ett gemensamt europeiskt område med rättvisa. De tre rambesluten är också ett viktigt verktyg för att förbättra fångars sociala återanpassning och begränsa användningen av frihetsberövande före rättegång. Att de används på rätt sätt är därför av avgörande betydelse.

Slutligen är flera medlemsstaters försenade eller ofullständiga genomförande extra beklagligt eftersom rambesluten kan leda till färre fängelsedomar för brott begångna av personer som inte är bosatta i den medlemsstat där påföljden utdöms. Detta skulle kunna minska överbeläggningen i fängelserna och därigenom förbättra förhållandena vid frihetsberövande, och även innebära kraftiga besparingar i nationella fängelsebudgetar. Kommissionen uppmanar därför de medlemsstater som inte har vidtagit åtgärder för att genomföra dessa att omedelbart göra det.

Dagens rapport ger en preliminär utvärdering av hur långt medlemsstaterna kommit i genomförandet av de tre rambesluten. Den innehåller ingen utvärdering av hur väl dessa regler tillämpas, eftersom hälften av medlemsstaterna ännu inte har genomfört dem.

Nästa steg

Europeiska kommissionen saknar befogenhet att inleda överträdelseförfaranden enligt artikel 258 i EUF-fördraget när det gäller rambeslut som antagits före ikraftträdandet av Lissabonfördraget (se artikel 10.1 i protokoll 36 till fördragen). Från och med den 1 december 2014 kommer kommissionen att kunna inleda överträdelseförfaranden. Dagens rapport ger således en översikt var medlemsstaternas måste lägga ned ytterligare arbete för att anpassa den nationella lagstiftningen.

Bakgrund

Varje år åtalas eller döms tiotusentals EU-medborgare för brott i en annan EU-medlemsstat. Brottmålsdomstolar frihetsberövar ofta brottsmisstänkta personer som inte är bosatta i medlemsstaten i avvaktan på rättegång, eftersom man fruktar att de annars inte inställer sig till rättegång. En brottsmisstänkt person som är bosatt permanent i landet skulle i samma situation komma undan med mildare övervakningsåtgärder, som t.ex. skyldighet att anmäla sig hos polisen eller reseförbud.

Rambesluten är avsedda som ett lagstiftningspaket med samstämda och komplementära bestämmelser när det gäller frihetsberövande av EU-medborgare i en annan medlemsstat och kan komma att leda till färre frihetsberövanden före rättegång och underlätta gränsöverskridande social återanpassning av personer som dömts till fängelse. Det finns operativa kopplingar mellan de tre rambesluten, men också mellan dessa rambeslut och rambeslutet om en europeisk arresteringsorder.

I juni 2011 lade kommissionen fram en grönbok om förvar som bedömer hur frihetsberövande före rättegång och förutsättningarna för frihetsberövanden påverkar det ömsesidiga förtroendet och ett effektivt straffrättsligt samarbete mellan medlemsstaterna och, mer övergripande, vilken roll EU bör ha på området (IP/11/702).

Analysen av de många svaren på grönboken visar att det är viktigt att på ett tidigt stadium genomföra EU:s lagstiftning som syftar till att förbättra de alternativ till förvar som finns.

Läs mer

Pressmaterial:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/news/140205_en.htm

Europeiska kommissionen – Straffrätt - Erkännande av beslut mellan EU-länder:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/recognition-decision/index_en.htm

Viviane Redings webbplats:

http://ec.europa.eu/reding

Följ vice ordföranden på twitter:@VivianeRedingEU

Följ EU Justice på twitter: @EU_Justice

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+ 32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+ 32 2 296 74 56)

För allmänheten: Europe Direct, telefonummer 00 800 6 7 8 9 10 11 eller med e­post

Bilaga: Så här långt har genomförandet av de tre rambesluten kommit i medlemsstaterna

ÖVERFÖRING AV FÅNGAR:

(rambeslut 2008/909/JHA)

SKYDDSTILLSYN OCH ALTERNATIVA PÅFÖLJDER

(rambeslut 2008/947/JHA)

EUROPEISKA ÖVERVAKNINGSORDERN

(rambeslut 2008/829/JHA)

Sista datum för genomförande

5.12.2011

6.12.2011

1.12.2012

Österrike

1.1.2012

1.8.2013

1.8.2013

Belgien

18.6.2012

23.6.2013

Bulgarien

14.3.2012

Tjeckien

1.1.2014

1.1.2014

1.1.2014

Cypern

Tyskland

Danmark

5.12.2011

5.12.2011

1.12.2012

Estland

Grekland

Spanien

Finland

(5.12.2011)

5.12.2011

1.12.2012

Frankrike

(7.8.2013)

Kroatien

(1.7.2013)

(1.7.2013)

(1.7.2013)

Ungern

(1.1.2013)

(1.1.2013)

(1.1.2013)

Irland

Italien

(7.9.2010)

Litauen

Luxemburg

1.3.2011

Lettland

(1.7.2012)

(1.7.2012)

(1.7.2012)

Malta

(1.1.2012)

Nederländerna

(1.11.2012)

(1.11.2012)

(1.11.2013)

Polen

(1.1.2012)

(1.1.2012)

(1.12.2012)

Portugal

Rumänien

(25.12.2013)

(25.12.2013)

(25.12.2013)

Sverige

Slovenien

(20.9.2013)

(20.9.2013)

(20.9.2013)

Slovakien

(1.2.2012)

(1.2.2012)

(1.7.2013)

Förenade kungariket

(5.12.2011)

TOTALT:

18

14

12


Side Bar