Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 5. februarja 2014

Pripor: Komisija poziva države članice, naj za ljudi, ki so obsojeni ali čakajo na sojenje v drugi državi EU, uporabijo skupno dogovorjena pravila

Evropska komisija je v novem poročilu danes objavila, da je skupna pravila o zadevah v zvezi s priporom, ki so jih soglasno sprejele države članice, v nacionalno zakonodajo prenesla le približno polovica 28 držav EU. V poročilu je obravnavano, kako so v nacionalno zakonodajo preneseni trije različni okvirni sklepi EU, ki urejajo (1) predajo zapornikov, (2) pogojne kazni in alternativne sankcije ter (3) evropski nalog za nadzor. Ti trije pravni akti EU omogočajo, da se zaporne kazni, pogojne odločbe ali alternativne sankcije in spremljevalni ukrepi pred sojenjem izvršujejo v državi EU, ki ni država, v kateri je oseba obsojena ali čaka na sojenje. To je lahko država, katere državljan je zadevna oseba, država, v kateri ima oseba običajno prebivališče, ali druga država EU, s katero je oseba tesno povezana.

Države članice bi morale pravila, ki so jih soglasno sprejele med letoma 2008 in 2009, v nacionalno zakonodajo prenesti do (1) 5. decembra 2011, (2) 6. decembra 2011 oziroma (3) 1. decembra 2012. Vendar je, kar zadeva prenos v nacionalno zakonodajo, do danes samo 18 držav članic preneslo okvirni sklep o predaji zapornikov, 14 jih je preneslo okvirni sklep o spremljevalnih ukrepih in alternativnih sankcijah ter 12 okvirni sklep o evropskem nalogu za nadzor (glej Prilogo za podatke po posameznih državah).

Namen pravil je okrepiti medsebojno zaupanje med pravosodnimi sistemi v Evropi – to je bistveni element skupnega evropskega območja pravice. Trije okvirni sklepi so tudi pomembna orodja za nadaljnjo socialno rehabilitacijo zapornikov in zmanjšanje uporabe instituta preiskovalnega pripora pred sojenjem. Njihovo pravilno izvajanje je bistvenega pomena.

Okvirne sklepe je v nacionalno zakonodajo prepozno ali nepopolno preneslo več držav članic, kar je še zlasti vredno obžalovanja, saj lahko ti sklepi vodijo k skrajšanju zapornih kazni, ki jih sodniki naložijo osebam brez prebivališča v njihovi državi. To bi lahko zmanjšalo prezasedenost zaporov in tako izboljšalo priporne pogoje ter omogočilo tudi prihranke v nacionalnih proračunih na področju zaporov.

Komisija zato poziva vse tiste države članice, ki še niso sprejele ustreznih ukrepov za popoln prenos teh pravnih aktov EU v nacionalno zakonodajo, naj to nemudoma storijo.

Današnje poročilo nudi predhodno oceno napredka držav članic pri prenosu treh okvirnih sklepov v nacionalno zakonodajo. Ne ocenjuje kakovosti prenosa teh pravil, saj jih polovica držav članic namreč še sploh ni prenesla v nacionalno zakonodajo.

Naslednji ukrepi

Evropska komisija trenutno nima pristojnosti, da bi v zvezi z okvirnimi sklepi, sprejetimi pred začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe (glej člen 10(1) Protokola št. 36 k Pogodbama), začela postopek za ugotavljanje kršitev na podlagi člena 258 PDEU.

Za to bo pristojna šele od 1. decembra 2014 naprej.

Današnje poročilo ponuja pregled nalog, ki jih bodo države članice v prihodnje morale opraviti za uskladitev nacionalnih zakonodaj na tem področju.

Ozadje

Državljanov EU, ki so v drugi državi članici EU bodisi kazensko preganjani zaradi domnevne storitve kaznivih dejanj bodisi obsojeni za kazniva dejanja, je vsako leto več deset tisoč. Kazenska sodišča pred začetkom sojenja zelo pogosto odredijo pripor oseb, ki nimajo stalnega prebivališča v njihovi državi, ker obstaja bojazen, da bodo pobegnile in se ne bodo pojavile na sojenju. Po drugi strani za osumljence, ki v njihovi državi imajo stalno prebivališče, v podobnih okoliščinah pogosto odredijo blažje nadzorne ukrepe, kot je javljanje policiji ali prepoved potovanja.

Okvirni sklepi naj bi bili sveženj usklajenih zakonodajnih aktov, ki se medsebojno dopolnjujejo in urejajo vprašanje pripora državljanov EU v drugih državah članicah ter lahko vodijo do manjše uporabe instituta preiskovalnega pripora pred sojenjem ali lajšajo socialno rehabilitacijo zapornikov v čezmejnih zadevah. Operativne povezave dejansko obstajajo ne le med navedenimi tremi okvirnimi sklepi, temveč tudi med njimi in okvirnim sklepom o evropskem nalogu za prijetje.

Komisija je junija 2011 predstavila Zeleno knjigo o priporu, v kateri je ocenila, kako preiskovalni pripor pred sojenjem in priporni pogoji vplivajo na medsebojno zaupanje in učinkovito pravosodno sodelovanje med državami članicami ter, na splošno, kakšna bi morala biti vloga EU na tem področju (IP/11/702).

Iz ocene številnih odzivov na zeleno knjigo izhaja, da je treba najprej ustrezno in pravočasno uveljaviti sprejeto zakonodajo EU, katere cilj je izboljšanje alternativ pripora.

Dodatne informacije

Gradivo za medije:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/news/140205_en.htm

Evropska komisija – Kazensko pravosodje – Priznavanje odločb med državami članicami EU:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/recognition-decision/index_en.htm

Spletišče podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Spremljajte podpredsednico Redingovo na Twitterju:@VivianeRedingEU

Spremljajte GD za pravosodje na Twitterju: @EU_Justice

Kontakti:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

Za javnost: Europe Direct na telefonski številki 00 800 6 7 8 9 10 11 ali elektronskem naslovu

PRILOGA: Ocena stanja na področju prenosa treh okvirnih sklepov v nacionalno zakonodajo držav članic

PREDAJA ZAPORNIKOV

(Okvirni sklep 2008/909/PNZ)

POGOJNA KAZEN IN ALTERNATIVNE SANKCIJE

(Okvirni sklep 2008/947/PNZ)

EVROPSKI NALOG ZA NADZOR

(Okvirni sklep 2008/829/PNZ)

Končni rok za prenos v nacionalno zakonodajo

5.12.2011

6.12.2011

1.12.2012

Avstrija

(1.1.2012)

(1.8.2013)

(1.8.2013)

Belgija

(18.6.2012)

(23.6.2013)

Bolgarija

(14.3.2012)

Češka

(1.1.2014)

(1.1.2014)

(1.1.2014)

Ciper

Nemčija

Danska

(5.12.2011)

(5.12.2011)

(1.12.2012)

Estonija

Grčija

Španija

Finska

(5.12.2011)

(5.12.2011)

(1.12.2012)

Francija

(7.8.2013)

Hrvaška

(1.7.2013)

(1.7.2013)

(1.7.2013)

Madžarska

(1.1.2013)

(1.1.2013)

(1.1.2013)

Irska

Italija

(7.9.2010)

Litva

Luksemburg

(1.3.2011)

Latvija

(1.7.2012)

(1.7.2012)

(1.7.2012)

Malta

(1.1.2012)

Nizozemska

(1.11.2012)

(1.11.2012)

(1.11.2013)

Poljska

(1.1.2012)

(1.1.2012)

(1.12.2012)

Portugalska

Romunija

(25.12.2013)

(25.12.2013)

(25.12.2013)

Švedska

Slovenija

(20.9.2013)

(20.9.2013)

(20.9.2013)

Slovaška

(1.2.2012)

(1.2.2012)

(1.7.2013)

Združeno kraljestvo

(5.12.2011)

SKUPAJ:

18

14

12


Side Bar