Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 5. februára 2014

Väzba: Komisia vyzýva členské štáty, aby implementovali spoločne dohodnuté pravidlá týkajúce sa odsúdených osôb alebo osôb čakajúcich na súdne konanie v inej krajine EÚ

Spoločné pravidlá týkajúce sa záležitostí súvisiacich s väzbou, ktoré jednomyseľne prijali členské štáty, boli podľa novej, dnes uverejnenej správy Európskej komisie implementované len v približne polovici z 28 krajín EÚ. V správe sa skúma implementácia troch samostatných rámcových rozhodnutí EÚ týkajúcich sa 1) odovzdávania väzňov; 2) probačných opatrení a alternatívnych sankcií a 3) európskeho príkazu na dohľad. Tieto tri právne predpisy EÚ umožňujú vykonať trest odňatia slobody, probačné rozhodnutia alebo iné alternatívne sankcie a opatrenia dohľadu pred súdnym konaním v inej krajine EÚ, ako je krajina, v ktorej je osoba odsúdená alebo v ktorej čaká na súdne konanie. Môže to byť krajina, ktorej je dotknutá osoba štátnym príslušníkom, v ktorej má obvyklý pobyt, alebo iná krajina EÚ, v ktorej má takáto osoba úzke väzby.

Pravidlá, ktoré členské štáty jednomyseľne prijali v rokoch 2008 a 2009, sa mali implementovať do 1) 5. decembra 2011; 2) 6. decembra 2011, resp. 3) 1. decembra 2012. Dodnes však implementovalo rozhodnutie o odovzdávaní väzňov iba 18 členských štátov, rozhodnutie o probačných opatreniach a alternatívnych sankciách 14 členských štátov a rozhodnutie o európskom príkaze na dohľad implementovalo 12 členských štátov (rozdelenie podľa krajín sa uvádza v prílohe).

Cieľom pravidiel je zlepšiť vzájomnú dôveru medzi justičnými systémami v Európe, ktorá je dôležitým prvkom spoločného európskeho priestoru spravodlivosti. Tieto tri rámcové rozhodnutia sú takisto dôležitými nástrojmi na uľahčenie sociálnej nápravy odsúdených osôb a obmedzenie uplatňovania vyšetrovacej väzby. Ich riadna implementácia má zásadný význam.

Neskorá alebo neúplná implementácia zo strany niektorých členských štátov je obzvlášť poľutovaniahodná z dôvodu, že rámcové rozhodnutia majú potenciál znížiť počet rozhodnutí súdov o väzbe voči nerezidentom. Prispelo by to nielen k zníženiu preplnenosti väzníc, a teda k zlepšeniu podmienok väzby, ale takisto by to prinieslo úspory verejných prostriedkov, ktoré členské štáty vynakladajú na zariadenia na výkon väzby.

Komisia preto apeluje na všetky členské štáty, ktoré ešte k implementácii nepristúpili, aby urýchlene prijali opatrenia na úplnú implementáciu týchto právnych predpisov EÚ.

Dnes uverejnená správa obsahuje predbežné hodnotenie stavu implementácie troch rámcových rozhodnutí podľa členských štátov. Nehodnotí sa v nej kvalita uplatňovania týchto pravidiel, keďže polovica členských štátov ich ešte neimplementovala.

Ďalšie kroky

Európska komisia nemá v súčasnosti právomoc začať konanie o porušení povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ, pretože rámcové rozhodnutia boli prijaté pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy (pozri článok 10 ods. 1 protokolu č. 36 k zmluvám).

Komisia bude môcť začať konanie o porušení povinnosti až od 1. decembra 2014.

Dnešná správa preto obsahuje prehľad ďalších opatrení, ktoré majú členské štáty vykonať, aby zosúladili vnútroštátne právne predpisy.

Súvislosti

Desaťtisíce občanov EÚ podozrivých zo spáchania trestného činu sú každý rok stíhané alebo odsúdené v inom členskom štáte EÚ. Trestné súdy veľmi často rozhodnú o väzbe nerezidentov, kým čakajú na súdne konanie, pretože existuje obava, že utečú a nezúčastnia sa na súdnom konaní. Podozrivá osoba s pobytom v danej krajine by v podobnej situácii často mala výhodu miernejšieho donucovacieho opatrenia dohľadu, ako je napr. povinnosť hlásiť sa policajnému orgánu alebo zákaz cestovania.

Rámcové rozhodnutia boli prijaté ako balík komplexných a komplementárnych právnych predpisov zameraných na problematiku väzby občanov EÚ v iných členských štátoch, ktorý môže viesť k poklesu počtu prípadov vyšetrovacej väzby alebo uľahčiť sociálnu nápravu odsúdenej osoby v cezhraničnom kontexte. Medzi troma rámcovými rozhodnutiami existujú vzájomné operačné väzby, ktoré takisto existujú medzi týmito rámcovými rozhodnutiami a rámcovým rozhodnutím o európskom zatykači.

V júni 2011 predložila Komisia Zelenú knihu týkajúcu sa oblasti pozbavenia osobnej slobody, v ktorej sa posudzuje, ako môže pozbavenie osobnej slobody v predsúdnom konaní a podmienky pozbavenia osobnej slobody ovplyvniť vzájomnú dôveru a účinnú justičnú spoluprácu medzi členskými štátmi, a všeobecnejšie, akú úlohu by mala v tejto oblasti zohrávať EÚ (IP/11/702).

Z posúdenia mnohých odpovedí na zelenú knihu vyplynulo, že dôležité je najprv riadne a včas implementovať právne predpisy EÚ, ktoré existujú a ktorých cieľom je zlepšiť alternatívy väzby.

Ďalšie informácie

Informácie pre tlač:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/news/140205_en.htm

Európska komisia – Trestná justícia – Uznávanie rozhodnutí medzi krajinami EÚ:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/recognition-decision/index_en.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Sledujte podpredsedníčku na Twitteri: @VivianeRedingEU

Sledujte spravodlivosť EÚ na Twitteri: @EU_Justice

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 1382)

Natasha Bertaud (+32 2 296 7456)

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e­mailom

PRÍLOHA: Stav implementácie troch
rámcových rozhodnutí členskými štátmi

TRANSFER OF PRISONERS

(FD 2008/909/JHA)

PROBATION AND ALTERNATIVE SANCTIONS

(FD 2008/947/JHA)

EUROPEAN SUPERVISION ORDER

(FD 2008/829/JHA)

Deadline for implementation

5.12.2011

6.12.2011

1.12.2012

Austria

(1.1.2012)

(1.8.2013)

(1.8.2013)

Belgium

(18.6.2012)

(23.6.2013)

Bulgaria

(14.3.2012)

Czech Republic

(1.1.2014)

(1.1.2014)

(1.1.2014)

Cyprus

Germany

Denmark

(5.12.2011)

(5.12.2011)

(1.12.2012)

Estonia

Greece

Spain

Finland

(5.12.2011)

(5.12.2011)

(1.12.2012)

France

(7.8.2013)

Croatia

(1.7.2013)

(1.7.2013)

(1.7.2013)

Hungary

(1.1.2013)

(1.1.2013)

(1.1.2013)

Ireland

Italy

(7.9.2010)

Lithuania

Luxembourg

(1.3.2011)

Latvia

(1.7.2012)

(1.7.2012)

(1.7.2012)

Malta

(1.1.2012)

Netherlands

(1.11.2012)

(1.11.2012)

(1.11.2013)

Poland

(1.1.2012)

(1.1.2012)

(1.12.2012)

Portugal

Romania

(25.12.2013)

(25.12.2013)

(25.12.2013)

Sweden

Slovenia

(20.9.2013)

(20.9.2013)

(20.9.2013)

Slovakia

(1.2.2012)

(1.2.2012)

(1.7.2013)

United Kingdom

(5.12.2011)

TOTAL:

18

14

12


Side Bar