Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 5 lutego 2014 r.

Zatrzymanie: Komisja wzywa państwa członkowskie do wdrożenia wspólnie uzgodnionych zasad dla osób skazanych lub oczekujących na proces w innym kraju UE

Według opublikowanego dziś nowego sprawozdania Komisji Europejskiej wspólne zasady dotyczące kwestii związanych z zatrzymaniem, przyjęte jednomyślnie przez państwa członkowskie, zostały wdrożone tylko w około połowie z 28 państw członkowskich UE. Sprawozdanie zawiera analizę wdrożenia trzech oddzielnych decyzji ramowych UE w sprawie (1) przekazywania więźniów, (2) dozoru kuratora i kar alternatywnych, (3) oraz europejskiego nakazu nadzoru. Trzy unijne regulacje prawne umożliwiają, aby wyroki pozbawienia wolności, decyzje w sprawie warunkowego zawieszenia lub obowiązków wynikających z kar alternatywnych i środki nadzoru przedprocesowego były wykonywane w państwie UE innym niż kraj, w którym dana osoba została skazana lub oczekuje na proces. Może to być państwo, którego ta osoba jest obywatelem, miejsce stałego zamieszkania lub inny kraj UE, z którym osoba ma bliskie powiązania.

Zasady jednomyślnie uzgodnione przez państwa członkowskie między 2008 r. a 2009 r. należało wdrożyć odpowiednio do dnia (1) 5 grudnia 2011 r., (2) 6 grudnia 2011 r. i (3) 1 grudnia 2012 r. Obecnie jednak tylko 18 państw członkowskich wdrożyło decyzję, 14 - decyzję w sprawie zawieszenia i obowiązków wynikających z kar alternatywnych, a 12 - europejski nakaz nadzoru (zob. załącznik, w którym znajduje się podział ze względu na kraj).

Przepisy mają na celu poprawę wzajemnego zaufania między systemami wymiaru sprawiedliwości w Europie — zasadniczego elementu wspólnej europejskiej przestrzeni sprawiedliwości. Trzy decyzje ramowe są również ważnymi narzędziami służącymi dalszej resocjalizacji więźniów oraz ograniczeniu stosowania tymczasowego aresztowania. Ich właściwe wdrożenie jest istotne.

Opóźnione lub niepełne wdrożenie przez kilka państw członkowskich jest szczególnie godne ubolewania, jako że decyzje ramowe mogą potencjalnie prowadzić do obniżenia kar więzienia nakładanych przez sędziów w stosunku do osób niebędących rezydentami danego kraju. Mogłoby to służyć zmniejszaniu przepełnienia więzień i tym samym poprawić w nich warunki, a także umożliwić oszczędności krajowych środków przeznaczanych na więziennictwo.

W związku z tym Komisja wzywa wszystkie państwa członkowskie, które jeszcze tego nie uczyniły, do podjęcia szybkich działań w celu pełnego wdrożenia tych przepisów UE.

Dzisiejsze sprawozdanie zawiera wstępną ocenę stanu wdrożenia przez państwa członkowskie trzech decyzji ramowych. Nie zawiera ono jednak oceny tego, na ile skutecznie te przepisy są stosowane z uwagi na fakt, że połowa państw członkowskich jeszcze ich nie wdrożyła.

Kolejne kroki

Obecnie Komisja Europejska nie posiada uprawnień do wszczynania postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego na podstawie art. 258 TFUE w odniesieniu do decyzji ramowych przyjętych przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony (zob. art. 10 ust. 1 Protokołu nr 36 do Traktatów).

Jednak od dnia 1 grudnia 2014 r. Komisja będzie mogła to czynić.

Dzisiejsze sprawozdanie zawiera zatem przegląd obszarów, w których państwa członkowskie muszą podjąć dalsze działania, aby dostosować swoje przepisy krajowe do decyzji ramowych.

Kontekst

Co roku dziesiątki tysięcy obywateli UE są ścigane za domniemane zbrodnie lub skazywane w innym państwie członkowskim UE. Wielokrotnie sądy karne decydują o zatrzymaniu osób niebędących rezydentami danego kraju, oczekujących na rozprawę, gdyż obawiają się ucieczki oraz niestawienia się na rozprawę. W podobnej sytuacji wobec podejrzanego o popełnienie przestępstwa w kraju, którego jest on mieszkańcem, zastosowano by mniej drastyczne środki nadzoru, takie jak obowiązek zgłaszania się na policję lub zakaz podróżowania.

Decyzje ramowe mają służyć jako spójny i komplementarny pakiet legislacyjny, podejmujący kwestię zatrzymania obywateli UE w innym państwie członkowskim i który ma za zadanie przyczynić się do zmniejszenia liczby tymczasowych aresztowań oraz umożliwić resocjalizację więźniów w kontekście transgranicznym. Powiązania operacyjne istnieją nie tylko pomiędzy wspomnianymi trzema decyzjami ramowymi, ale także między tymi decyzjami a decyzją ramową Rady w sprawie europejskiego nakazu aresztowania.

W czerwcu 2011 r. Komisja przedstawiła zieloną księgę w sprawie zatrzymań wydając ocenę dotyczącą wpływu tymczasowego aresztowania i warunków zatrzymania na wzajemne zaufanie oraz prowadzenie skutecznej współpracy sądowej między państwami członkowskimi, a także, bardziej ogólnie, roli UE w tej dziedzinie (IP/11/702).

Z ocen licznych odpowiedzi dotyczących zagadnień poruszonych w zielonej księdze wynika, że ważne jest, aby przede wszystkim starannie wdrożyć w odpowiednim czasie obowiązujące przepisy UE, które mają na celu poprawę środków alternatywnych wobec zatrzymania.

Dodatkowe informacje

Materiały prasowe:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/news/140205_en.htm

Komisja Europejska — Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych — uznawanie orzeczeń między krajami UE:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/recognition-decision/index_en.htm

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/reding

Wiceprzewodnicząca Viviane Reding na Twitterze: @VivianeRedingEU

Wymiar sprawiedliwości UE na Twitterze: @EU_Justice

Kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Dla obywateli: Europe Direct nr telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 lub e­mail

ZAŁĄCZNIK: Stan prac wdrożenia trzech decyzji ramowych przez państwa członkowskie

PRZEKAZYWANIE WIĘŹNIÓW

(FD 2008/909/JHA)

WARUNKOWE ZAWIESZENIE WYKONANIA KARY I KARY ALTERNATYWNE

(FD 2008/947/JHA)

EUROPEJSKI NAKAZ NADZORU

(FD 2008/829/JHA)

Termin wdrożenia

5.12.2011

6.12.2011

1.12.2012

Austria

(1.1.2012)

(1.8.2013)

(1.8.2013)

Belgium

(18.6.2012)

(23.6.2013)

Bulgaria

(14.3.2012)

Czech Republic

(1.1.2014)

(1.1.2014)

(1.1.2014)

Cyprus

Germany

Denmark

(5.12.2011)

(5.12.2011)

(1.12.2012)

Estonia

Greece

Spain

Finland

(5.12.2011)

(5.12.2011)

(1.12.2012)

France

(7.8.2013)

Croatia

(1.7.2013)

(1.7.2013)

(1.7.2013)

Hungary

(1.1.2013)

(1.1.2013)

(1.1.2013)

Ireland

Italy

(7.9.2010)

Lithuania

Luxembourg

(1.3.2011)

Latvia

(1.7.2012)

(1.7.2012)

(1.7.2012)

Malta

(1.1.2012)

Netherlands

(1.11.2012)

(1.11.2012)

(1.11.2013)

Poland

(1.1.2012)

(1.1.2012)

(1.12.2012)

Portugal

Romania

(25.12.2013)

(25.12.2013)

(25.12.2013)

Sweden

Slovenia

(20.9.2013)

(20.9.2013)

(20.9.2013)

Slovakia

(1.2.2012)

(1.2.2012)

(1.7.2013)

United Kingdom

(5.12.2011)

TOTAL:

18

14

12


Side Bar