Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. vasario 5 d.

Komisija ragina valstybes nares įgyvendinti kitoje ES valstybėje narėje nuteistiems arba teismo laukiantiems asmenims taikytinas sulaikymo taisykles, dėl kurių bendrai susitarta

Šiandien paskelbtos naujos Europos Komisijos ataskaitos duomenimis, tik maždaug pusė iš 28 ES valstybių narių taiko bendras taisykles, susijusias su sulaikymu, kurioms buvo vienbalsiai pritarta. Ataskaitoje nagrinėjama, kaip įgyvendinami trys atskiri ES pamatiniai sprendimai dėl: 1) kalinių perdavimo, 2) lygtinio nuteisimo ir alternatyvių sankcijų ir 3) Europos teisminės priežiūros orderio. Šiuose trijuose ES teisės aktuose numatyta galimybė laisvės atėmimo bausmę, lygtinio nuteisimo arba alternatyvias sankcijas ir ikiteisminės priežiūros priemones vykdyti kitoje ES valstybėje narėje, nei ta, kurioje asmuo nuteistas ar laukia teismo. Tai gali būti pilietybės, gyvenamosios vietos ar kita ES valstybė narė, su kuria asmuo glaudžiai susijęs.

Taisyklės, kurioms valstybės narės vieningai pritarė 2008–2009 m., turėjo būti įgyvendintos atitinkamai iki: 1) 2011 m. gruodžio 5 d., 2) 2011 m. gruodžio 6 d. ir 3) 2012 m. gruodžio 1 d. Tačiau šiuo metu tik 18 valstybių narių yra įgyvendinusios sprendimą dėl kalinių perdavimo, 14 – sprendimą dėl lygtinio nuteisimo ir alternatyvių sankcijų ir 12 – sprendimą dėl Europos teisminės priežiūros orderio (žr. priedą, kuriame susijusi informacija pateikta pagal šalis).

Taisyklėmis siekiama padidinti Europos teisminių sistemų tarpusavio pasitikėjimą, kuris yra esminis bendros vidaus sienų neturinčios Europos teisingumo erdvės elementas. Šie trys pamatiniai sprendimai taip pat yra svarbi priemonė, kuria skatinama vykdyti kalinių socialinę integraciją ir mažinti ikiteisminio sulaikymo atvejų skaičių.
Todėl labai svarbu juos tinkamai įgyvendinti.

Tenka labai apgailestauti, kad kelios valstybės narės vėluoja įgyvendinti arba nevisiškai įgyvendino šiuos pamatinius sprendimus, nes juos taikant galima sumažinti laisvės atėmimo bausmių, kurias teisėjai skiria kitų šalių gyventojams, skaičių. Tai ne tik padėtų išspręsti įkalinimo įstaigų perpildymo problemą ir pagerinti kalinimo sąlygas, bet ir leistų šalių įkalinimo įstaigoms sutaupyti lėšų.

Todėl Komisija ragina visas šių pamatinių sprendimų dar neįgyvendinusias valstybes nares skubiai imtis priemonių, kad šie ES teisės aktai būtų visiškai įgyvendinti.

Šiandienos ataskaitoje pateiktas preliminarus šių trijų pamatinių sprendimų įgyvendinimo valstybėse narėse vertinimas. Atsižvelgiant į tai, kad pusė valstybių narių nėra įgyvendinusios šių taisyklių, nevertinta, ar jos taikomos tinkamai.

Tolesni veiksmai

Šiuo metu Komisija neturi įgaliojimų pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūras pagal SESV 258 straipsnį, jei jos susijusios su pamatiniais sprendimais, priimtais iki Lisabonos sutarties įsigaliojimo (žr. Sutarčių Protokolo Nr. 36 10 straipsnio 1 dalį).

Tokias pažeidimo nagrinėjimo procedūras Komisija galės pradėti nuo 2014 m. gruodžio 1 d.

Todėl šiandienos ataskaitoje apžvelgiama, kokių veiksmų turi imtis valstybės narės, kad suderintų savo teisės aktus.

Pagrindiniai faktai

Kasmet dešimtys tūkstančių ES piliečių patraukiami baudžiamojon atsakomybėn už įtariamus nusikaltimus arba nuteisiami kitoje ES valstybėje narėje. Labai dažnai teismai nurodo kitų šalių gyventojus sulaikyti, nes baiminamasi, kad jie gali pabėgti ir nepasirodyti teisme. Esant panašioms aplinkybėms įtariamam šalies gyventojui dažnai galėtų būti taikomos švelnesnės kardomosios priemonės, tokios kaip registravimasis policijoje arba draudimas išvykti.

Šie pamatiniai sprendimai sudaro nuoseklių ir papildomųjų teisės aktų rinkinį, kuriuo sprendžiamas ES piliečių sulaikymo kitose valstybėse narėse klausimas ir kuriuo potencialiai būtų galima tarpvalstybiniu mastu sumažinti ikiteisminių sulaikymo atvejų skaičių arba palengvinti kalinių socialinę reabilitaciją. Be to, esama praktinių sąsajų tarp šių trijų pamatinių sprendimų, taip pat tarp šių pamatinių sprendimų ir Pagrindų sprendimo dėl Europos arešto orderio.

2011 m. Komisija pateikė Žaliąją knygą dėl sulaikymo, kurioje vertinama, kokį poveikį valstybių narių tarpusavio pasitikėjimui ir veiksmingam teisminiam bendradarbiavimui daro ikiteisminio sulaikymo ir sulaikymo sąlygos, ir bendriau – koks turėtų būti ES vaidmuo šioje srityje (IP/11/702).

Įvertinus daugelį dėl Žaliosios knygos pateiktų atsakymų nustatyta, kad pirmiausia svarbu tinkamai ir laiku įgyvendinti parengtus ES teisės aktus, kuriais siekiama tobulinti sulaikymą galinčias pakeisti priemones.

Daugiau informacijos

Spaudai skirtas rinkinys.

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/news/140205_en.htm

Europos Komisija – Baudžiamasis teisingumas – ES valstybių narių sprendimų tarpusavio pripažinimas

http://ec.europa.eu/justice/criminal/recognition-decision/index_en.htm

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Komisijos pirmininko pavaduotojos Twitter@VivianeRedingEU

ES Teisingumo generalinio direktorato Twitter @EU_Justice

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82,

Natasha Bertaud, tel. +32 2 296 74 56

Visuomenei: informacijos tarnyba „Europe Direct“, tel. 00 800 6 7 8 9 10 11 arba el.­paštu

Priedas. Padėtis, susijusi su pamatinių sprendimų
įgyvendinimu valstybėse narėse

KALINIŲ PERDAVIMAS

(Pamatinis sprendimas 2008/909/TVR)

LYGTINIS NUTEISIMAS IR ALTERNATYVIOS SANKCIJOS

(Pamatinis sprendimas 2008/947/TVR)

EUROPOS TEISMINĖS PRIEŽIŪROS ORDERIS

(Pamatinis sprendimas 2008/829/TVR)

Įgyvendinimo terminas

2011 12 05

2011 12 06

2012 12 01

Austrija

(2012 01 01)

(2013 08 01)

(2013 08 01)

Belgija

(2012 06 18)

(2013 06 23)

Bulgarija

(2012 03 14)

Čekija

(2014 01 01)

(2014 01 01)

(2014 01 01)

Kipras

Vokietija

Danija

(2011 12 05)

(2011 12 05)

(2012 12 01)

Estija

Graikija

Ispanija

Suomija

(2011 12 05)

(2011 12 05)

(2012 12 01)

Prancūzija

(2013 08 07)

Kroatija

(2013 07 01)

(2013 07 01)

(2013 07 01)

Vengrija

(2013 01 01)

(2013 01 01)

(2013 01 01)

Airija

Italija

(2010 09 07)

Lietuva

Liuksemburgas

(2011 03 01)

Latvija

(2012 07 01)

(2012 07 01)

(2012 07 01)

Мalta

(2012 01 01)

Nyderlandai

(2012 11 01)

(2012 11 01)

(2013 11 01)

Lenkija

(2012 01 01)

(2012 01 01)

(2012 12 01)

Portugalija

Rumunija

(2013 12 25)

(2013 12 25)

(2013 12 25)

Švedija

Slovėnija

(2013 09 20)

(2013 09 20)

(2013 09 20)

Slovakija

(2012 02 01)

(2012 02 01)

(2013 07 01)

Jungtinė Karalystė

(2011 12 05)

IŠ VISO:

18

14

12


Side Bar