Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 5. helmikuuta 2014

Komissio kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön yhteiset säännöt toisessa EU-maassa vankilaan joutuvien tuomittujen tai syytettyjen kohtelusta

Noin puolet EU:n 28 jäsenvaltiosta on ottanut käyttöön jäsenvaltioiden yksimielisesti hyväksymät vankeusrangaistuksia ja tutkintavankeutta koskevat säännöt, todetaan Euroopan komission tänään julkaisemassa kertomuksessa. Kertomuksessa tarkastellaan kolmea EU:n puitepäätöstä, jotka koskevat 1) vankien siirtämistä, 2) ehdollista vankeutta ja vankeusrangaistukselle vaihtoehtoisia seuraamuksia sekä 3) eurooppalaista valvontamääräystä. Puitepäätösten nojalla vankeustuomio, ehdonalaispäätös tai vaihtoehtoinen seuraamus ja tutkintavankeus voidaan panna täytäntöön muussakin EU:n jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa henkilö on tuomittu tai jossa hän odottaa oikeudenkäyntiä. Tämä voi olla kyseisen henkilön kansalaisuus- tai asuinvaltio tai muu EU:n jäsenvaltio, johon hänellä on läheinen yhteys.

Jäsenvaltiot hyväksyivät edellä mainitut puitepäätökset yksimielisesti vuosina 2008 ja 2009. Tähän mennessä vain 18 jäsenvaltiota on pannut täytäntöön vankien siirtämistä koskevan päätöksen (määräaika oli 5.12.2011), 14 jäsenvaltiota on pannut täytäntöön ehdollista vankeutta ja vaihtoehtoisia seuraamuksia koskevan päätöksen (määräaika 6.12.2011), ja 12 jäsenvaltiota on ottanut käyttöön eurooppalaisen valvontamääräyksen (määräaika 1.12.2012) (ks. maakohtainen tilanne liitteessä).

Näiden kolmen puitepäätöksen tarkoituksena on parantaa keskinäistä luottamusta Euroopan oikeusjärjestelmien välillä, koska luottamus on olennainen osa yhteistä Euroopan oikeusaluetta. Puitepäätöksillä on myös tärkeä tehtävä edistää vankien sosiaalista kuntoutumista ja vähentää tutkintavankeuden käyttöä. On erittäin tärkeää panna ne täytäntöön asianmukaisella tavalla.

Puitepäätösten täytäntöönpanon viivästyminen ja siinä ilmenevät puutteet useissa jäsenvaltioissa ovat erityisen valitettavia myös siksi, että puitepäätösten avulla voitaisiin vähentää tuomioistuinten ulkomaalaisille määräämien vankeusrangaistusten määrää. Näin voitaisiin vähentää vankiloiden ylikuormitusta ja parantaa siten vankilaolosuhteita. Samalla jäsenvaltioiden vankilamenot voisivat pienentyä.

Komissio kehottaakin kaikkia niitä jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole sitä tehneet, toteuttamaan pikaisesti toimet, joita näiden puitepäätösten täysimääräinen täytäntöönpano edellyttää.

Tänään julkaistussa kertomuksessa esitetään alustava arvio näiden kolmen puitepäätöksen täytäntöönpanoasteesta jäsenvaltioissa. Sääntöjen soveltamista ei tarkastella lähemmin, koska puolet jäsenvaltioista ei ole pannut niitä vielä täytäntöön.

Seuraavat vaiheet

Euroopan komissiolla ei ole toistaiseksi toimivaltaa aloittaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan mukaista rikkomusmenettelyä sellaisten puitepäätösten osalta, jotka on hyväksytty ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa (ks. 10 artiklan 1 kohta perussopimuksiin liitetyssä pöytäkirjassa nro 36).

Komissio voi kuitenkin aloittaa tällaisia menettelyjä 1. joulukuuta 2014 alkaen.

Tänään julkaistussa kertomuksessa esitetään näin ollen yhteenveto siitä, mitä lisätoimia jäsenvaltioiden olisi toteutettava saattaakseen kansallisen lainsäädäntönsä unionin säännöstön mukaiseksi.

Tausta

Joka vuosi kymmenet tuhannet unionin kansalaiset joutuvat syytetyiksi tai tuomituiksi rikoksista muussa EU:n jäsenvaltiossa kuin kotimaassaan. Hyvin usein rikostuomioistuin määrää ulkomaalaisen tutkintavankeuteen odottamaan oikeudenkäyntiä, koska muuten on vaarana, että tämä pakenee eikä saavu paikalle. Oman maan kansalaiselle määrättäisiin vastaavassa tilanteessa jokin lievempi valvontatoimenpide, kuten velvollisuus ilmoittautua poliisille tai matkustuskielto.

Nämä puitepäätökset muodostavat toisiaan täydentävistä osista muodostuvan johdonmukaisen lainsäädäntöpaketin, jossa käsitellään unionin kansalaisten vangitsemista toisissa jäsenvaltioissa. Puitepäätösten avulla voidaan vähentää tutkintavankeuteen määräämistä ja helpottaa vankien sosiaalista kuntoutumista rajatylittävissä tilanteissa. Nämä kolme puitepäätöstä liittyvät sekä toisiinsa että eurooppalaista pidätysmääräystä koskevaan puitepäätökseen.

Komissio julkaisi kesäkuussa 2011 vihreän kirjan vapaudenmenetykseen liittyvistä kysymyksistä. Siinä arvioitiin, miten tutkintavankeutta ja vankeusolosuhteita koskevat säännöt vaikuttavat jäsenvaltioiden keskinäiseen luottamukseen ja oikeudellisen yhteistyön tuloksellisuuteen. Yleisellä tasolla pohdittiin, millainen rooli EU:lla pitäisi olla näissä kysymyksissä (IP/11/702).

Vihreään kirjaan saatiin runsaasti vastauksia, joiden perusteella olisi ensin pantava täytäntöön tähän mennessä annetut EU:n säännöt, joiden tarkoituksena on parantaa vankeusrangaistuksen vaihtoehtoja.

Lisätietoa

Lehdistöpaketti:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/news/140205_en.htm

Euroopan komissio – Rikosoikeus - Tuomioistuinten päätösten tunnustaminen jäsenvaltioiden välillä:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/recognition-decision/index_en.htm

Oikeusasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Viviane Reding Twitterissä:@VivianeRedingEU

Seuraa EU:n oikeusasioiden pääosastoa Twitterissä: @EU_Justice

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32-2-299 13 82)

Natasha Bertaud (+32-2-296 74 56)

Europe Direct -palveluun voi ottaa yhteyttä puhelimitse 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähkö­postilla

LIITE: Kolmen puitepäätöksen täytäntöönpanotilanne jäsenvaltioissa

TRANSFER OF PRISONERS

(FD 2008/909/JHA)

PROBATION AND ALTERNATIVE SANCTIONS

(FD 2008/947/JHA)

EUROPEAN SUPERVISION ORDER

(FD 2008/829/JHA)

Deadline for implementation

5.12.2011

6.12.2011

1.12.2012

Austria

(1.1.2012)

(1.8.2013)

(1.8.2013)

Belgium

(18.6.2012)

(23.6.2013)

Bulgaria

(14.3.2012)

Czech Republic

(1.1.2014)

(1.1.2014)

(1.1.2014)

Cyprus

Germany

Denmark

(5.12.2011)

(5.12.2011)

(1.12.2012)

Estonia

Greece

Spain

Finland

(5.12.2011)

(5.12.2011)

(1.12.2012)

France

(7.8.2013)

Croatia

(1.7.2013)

(1.7.2013)

(1.7.2013)

Hungary

(1.1.2013)

(1.1.2013)

(1.1.2013)

Ireland

Italy

(7.9.2010)

Lithuania

Luxembourg

(1.3.2011)

Latvia

(1.7.2012)

(1.7.2012)

(1.7.2012)

Malta

(1.1.2012)

Netherlands

(1.11.2012)

(1.11.2012)

(1.11.2013)

Poland

(1.1.2012)

(1.1.2012)

(1.12.2012)

Portugal

Romania

(25.12.2013)

(25.12.2013)

(25.12.2013)

Sweden

Slovenia

(20.9.2013)

(20.9.2013)

(20.9.2013)

Slovakia

(1.2.2012)

(1.2.2012)

(1.7.2013)

United Kingdom

(5.12.2011)

TOTAL:

18

14

12


Side Bar