Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 5. veebruar 2014

Isikute kinnipidamine: komisjon kutsub liikmesriike kohaldama teises ELi riigis süüdi mõistetud või kohtumenetlust ootavate isikute suhtes ühiselt kokkulepitud norme

Euroopa Komisjoni täna avaldatud aruandest selgub, et liikmesriikide poolt ühehäälselt vastuvõetud ühised normid kinnipidamise valdkonnas on üle võetud ainult umbes pooltes ELi 28-st liikmesriigist. Aruandes kirjeldatakse seda, kuidas on rakendatud kolme ELi raamotsust, milles käsitletakse 1) süüdimõistetud isikute üleandmist, 2) tingimisi karistusi ja alternatiivseid mõjutusvahendeid ning 3) Euroopa järelevalvekorraldust. Nende kolme ELi õigusaktiga lubatakse kohaldada vanglakaristust, täita vangistuse tingimisi kohaldamata jätmist käsitlevaid otsuseid, rakendada alternatiivseid mõjutusvahendeid või võtta kohtueelseid järelevalvemeetmeid ka muus ELi riigis peale selle riigi, kus isik on süüdi mõistetud või ootab kohtumenetlust. Muu riik võib olla riik, kus kinnipeetaval on kodakondsus, kus asub tema alaline elukoht, või mõni muu ELi riik, millega tal on tihedad sidemed.

Normid, milles liikmesriigid leppisid ühehäälselt kokku aastatel 2008–2009, oleksid pidanud olema rakendatud 1) 5. detsembriks 2011, 2) 6. detsembriks 2011 ja 3) 1. detsembriks 2012. Paraku on praeguse seisuga rakendanud süüdimõistetud isikute üleandmise otsuse ainult 18 liikmesriiki, tingimisi karistusi ja alternatiivseid mõjutusvahendeid käsitleva otsuse ainult 14 liikmesriiki ning Euroopa järelevalvekorraldust käsitleva otsuse ainult 12 liikmesriiki (vt lisas rakendamise ülevaade riikide kaupa).

Normide eesmärk on parandada Euroopa õigussüsteemide vahelist vastastikust usaldust – see on Euroopa ühise õigusruumi oluline element. Kolm raamotsust on samuti olulised vahendid kinnipeetavate sotsiaalse rehabiliteerimise edendamiseks ja eelvangistuse kohaldamise vähendamiseks. On äärmiselt tähtis neid nõuetekohaselt rakendada.

Raamotsuste hilinenud või puudulik rakendamine mitmes liikmesriigis on väga kahetsusväärne, kuna need võivad aidata lühendada vanglakaristusi, mille kohtunikud määravad mitteresidentidele. See võib omakorda aidata lahendada vanglate ülerahvastatuse probleemi ja parandada kinnipidamistingimusi ning aidata liikmesriikidel vähendada vanglate ülalpidamise kulusid.

Seetõttu kutsub komisjon kõiki liikmesriike, kes ei ole seda veel teinud, võtma kiiresti meetmeid nende ELi raamotsuste täielikuks rakendamiseks.

Tänases aruandes esitatakse esialgne hinnang kolme raamotsuse rakendamisele liikmesriikides. Selles ei hinnata normide rakendamise kvaliteeti, kuna pooled liikmesriigid ei ole neid norme veel üldse rakendama hakanud.

Järgmised sammud

Euroopa Komisjonil ei ole praegu volitusi algatada Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 258 kohaseid rikkumismenetlusi (vt aluslepingute protokolli nr 36 artikli 10 lõige 1) seoses raamotsustega, mis on vastu võetud enne Lissaboni lepingu jõustumist.

Komisjon saab seda teha alates 1. detsembrist 2014.

Seega annab tänane aruanne vaid ülevaate sellest, milliseid jõupingutusi peavad liikmesriigid tegema siseriikliku õiguse vastavusseviimiseks ELi õigusaktidega.

Taust

Igal aastal esitatakse kümnetele tuhandetele ELi kodanikele mõnes teises ELi liikmesriigis süüdistus väidetavates kuritegudes või nad mõistetakse nendes kuritegudes süüdi. Kriminaalkohtud nõuavad sageli kohtumenetlust ootavate mitteresidentide kinnipidamist, kuna kardetakse, et nad põgenevad ega ilmu kohtuistungile. Riigis alaliselt elava kahtlustatava suhtes kohaldatakse samas olukorras sageli leebemaid järelevalvemeetmeid, näiteks kohustust ilmuda korrapäraselt politseijaoskonda või keeldu riigist lahkuda.

Raamotsuseid tuleb käsitada ühtsete ja üksteist täiendavate õigusaktide paketina, millega reguleeritakse ELi kodanike kinnipidamist teises liikmesriigis ning millega püütakse vähendada eelvangistuse kohaldamist ja lihtsustada kinnipeetavate sotsiaalset rehabiliteerimist piiriüleses kontekstis. Nii kolme raamotsuse kui ka raamotsuste ja Euroopa vahistamismääruse toime on omavahel seotud.

2011. aasta juunis esitles komisjon kinnipidamist käsitlevat rohelist raamatut, milles hinnati seda, kuidas mõjutavad eelvangistus ja kinnipidamistingimused liikmesriikidevahelist vastastikust usaldust ja õigusalast koostööd, ning üldisemalt ka seda, milline peaks olema ELi roll selles valdkonnas (IP/11/702).

Rohelisele raamatule saadud arvukate vastuste analüüs näitas, et esialgu on oluline rakendada nõuetekohaselt ja õigeaegselt need ELi õigusaktid, mis on juba olemas ja mille eesmärk on arendada edasi kinnipidamise alternatiive.

Lisateave

Pressimaterjalid:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/news/140205_en.htm

Euroopa Komisjon – Kriminaalõigus - Otsuste tunnustamine ELi riikide vahel:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/recognition-decision/index_en.htm

Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingu veebisait:

http://ec.europa.eu/reding

Asepresident Twitteris:@VivianeRedingEU

ELi õigusküsimuste peadirektoraat Twitteris: @EU_Justice

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Kodanikule: Europe Direct telefoninumbril 00 800 6 7 8 9 10 11 või e-­posti aadressil

LISA: Kolme raamotsuse (FD – Framework Decision)
rakendamise seis liikmesriikides

TRANSFER OF PRISONERS

(FD 2008/909/JHA)

PROBATION AND ALTERNATIVE SANCTIONS

(FD 2008/947/JHA)

EUROPEAN SUPERVISION ORDER

(FD 2008/829/JHA)

Deadline for implementation

5.12.2011

6.12.2011

1.12.2012

Austria

(1.1.2012)

(1.8.2013)

(1.8.2013)

Belgium

(18.6.2012)

(23.6.2013)

Bulgaria

(14.3.2012)

Czech Republic

(1.1.2014)

(1.1.2014)

(1.1.2014)

Cyprus

Germany

Denmark

(5.12.2011)

(5.12.2011)

(1.12.2012)

Estonia

Greece

Spain

Finland

(5.12.2011)

(5.12.2011)

(1.12.2012)

France

(7.8.2013)

Croatia

(1.7.2013)

(1.7.2013)

(1.7.2013)

Hungary

(1.1.2013)

(1.1.2013)

(1.1.2013)

Ireland

Italy

(7.9.2010)

Lithuania

Luxembourg

(1.3.2011)

Latvia

(1.7.2012)

(1.7.2012)

(1.7.2012)

Malta

(1.1.2012)

Netherlands

(1.11.2012)

(1.11.2012)

(1.11.2013)

Poland

(1.1.2012)

(1.1.2012)

(1.12.2012)

Portugal

Romania

(25.12.2013)

(25.12.2013)

(25.12.2013)

Sweden

Slovenia

(20.9.2013)

(20.9.2013)

(20.9.2013)

Slovakia

(1.2.2012)

(1.2.2012)

(1.7.2013)

United Kingdom

(5.12.2011)

TOTAL:

18

14

12


Side Bar