Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 5. februar 2014

Frihedsberøvelse: Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre aftalte regler for dømte eller personer, der afventer en retssag i et andet EU-land

De fælles regler om forhold i forbindelse med frihedsberøvelse, som medlemsstaterne har vedtaget enstemmigt, er kun gennemført i omkring halvdelen af de 28 EU-lande, konkluderes det i en ny rapport, som Europa-Kommissionen har offentliggjort i dag. Rapporten undersøger gennemførelsen af tre særskilte EU-rammeafgørelser om 1) overførsel af fængselsindsatte, 2) prøvetid og alternative sanktioner og 3) den europæiske kontrolordre. De tre EU-retsakter giver mulighed for at fuldbyrde fængselsstraffe, afgørelser om prøvetid eller alternative sanktioner og kontrolforanstaltninger forud for domsafsigelse i et andet EU-land end det, hvor den pågældende er dømt eller afventer rettergang. Det kan være det land, hvor den pågældende er statsborger eller har sit sædvanlige opholdssted, eller et andet EU-land, som vedkommende har nære forbindelser til.

Reglerne, som medlemsstaterne vedtog enstemmigt mellem 2008 og 2009, skulle være gennemført inden henholdsvis 1) 5. december 2011, 2) 6. december 2011 og 3) 1. december 2012. Men i dag har kun 18 medlemsstater gennemført afgørelsen om overførsel af fanger, 14 har gennemført afgørelsen om prøvetid og alternative sanktioner og 12 har gennemført den europæiske kontrolordre (se fordelingen på landene i bilaget).

Reglerne tager sigte på at forbedre den gensidige tillid mellem retssystemerne i Europa – et væsentligt element i et fælles europæisk område med retfærdighed. De tre rammeafgørelser er også vigtige redskaber til yderligere social rehabilitering af fanger og begrænsning af brugen af varetægtsfængsling. Korrekt gennemførelse heraf er af afgørende betydning.

Det er særligt beklageligt, når flere medlemsstater gennemfører rammeafgørelserne for sent eller ufuldstændigt, da de åbner mulighed for en reduktion af de fængselsstraffe, domstolene idømmer personer, der ikke er bosiddende i landet. Det kunne mindske problemet med overfyldte fængsler og dermed forbedre forholdene under frihedsberøvelse, men også give besparelser på de nationale fængselsbudgetter.

Kommissionen opfordrer derfor alle de medlemsstater, der ikke allerede har gjort det, til hurtigt at gennemføre rammeafgørelserne fuldt ud.

Dagens rapport giver en foreløbig vurdering af status for gennemførelsen af de tre rammeafgørelser i medlemsstaterne. Den evaluerer ikke, hvor effektivt reglerne anvendes, eftersom halvdelen af medlemsstaterne endnu ikke har gennemført dem.

De næste skridt

Europa-Kommissionen har i øjeblikket ikke beføjelse til at indlede overtrædelsesprocedurer i henhold til artikel 258 TEUF for så vidt angår rammeafgørelser, der er vedtaget inden ikrafttrædelsen af Lissabontraktaten (se artikel 10, stk. 1, i protokol nr. 36 til traktaterne).

Fra den 1. december 2014 vil Kommissionen kunne indlede overtrædelsesprocedurer.

Derfor giver dagens rapport et overblik over, hvor EU-landene bør arbejde på at tilpasse deres lovgivning.

Baggrund

Hvert år retsforfølges eller dømmes titusindvis af EU-borgere for forbrydelser i en anden medlemsstat i EU. Meget ofte træffer domstolene i straffesager afgørelse om fængsling af personer, der ikke er bosiddende i landet, indtil sagen skal afvikles, fordi der er frygt for, at de vil flygte og ikke møde op i retten. En mistænkt, der er bosiddende i landet, ville i en tilsvarende situation ofte blive underlagt en mindre indgribende kontrolforanstaltning, såsom at skulle melde sig hos politiet eller underlægges et rejseforbud.

Rammeafgørelserne skal ses som en pakke bestående af sammenhængende og komplementær lovgivning, der regulerer spørgsmålet om frihedsberøvelse af EU-borgere i andre medlemsstater og rummer muligheden for at opnå en begrænsning af varetægtsfængsling og at fremme den sociale rehabilitering af indsatte i situationer, der går på tværs af grænserne. Der er nemlig et samspil, ikke alene mellem de tre rammeafgørelser, men også mellem disse rammeafgørelser og rammeafgørelsen om den europæiske arrestordre.

I juni 2011 fremlagde Kommissionen en grønbog om frihedsberøvelse og vurderede, hvordan forholdene under varetægtsfængsling og frihedsberøvelse påvirker den gensidige tillid og et effektivt retligt samarbejde mellem medlemsstaterne og, mere generelt, hvad EU's rolle bør være på dette område (IP/11/702).

Vurderingen af de mange reaktioner på grønbogen viste, at det er vigtigt først fuldt ud at gennemføre de EU-retsakter, der findes, og som skal forbedre alternativerne til frihedsberøvelse.

Læs mere

Pressepakke:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/news/140205_en.htm

Europa-Kommissionen – Strafferet – EU-landenes gensidige anerkendelse af afgørelser:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/recognition-decision/index_en.htm

Hjemmeside for næstformand Viviane Reding, EU's kommissær for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/reding

Følg næstformand Viviane Reding på Twitter:@VivianeRedingEU

Følg EU Justice på Twitter: @EU_Justice

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

For borgerne: Ring til Europe Direct00 800 6 7 8 9 10 11, eller send en e-mail

BILAG: Status med hensyn til medlemsstaternes gennemførelse af de tre rammeafgørelser

OVERFØRSEL AF FANGER

(FD 2008/909/JHA)

PRØVETID OG ALTERNATIVE SANKTIONER

(FD 2008/947/JHA)

DEN EUROPÆISKE KONTROLORDRE

(FD 2008/829/JHA)

Gennemførelsesfrist

5.12.2011

6.12.2011

1.12.2012

Østrig

(1.1.2012)

(1.8.2013)

(1.8.2013)

Belgien

(18.6.2012)

(23.6.2013)

Bulgarien

(14.3.2012)

Tjekkiet

(1.1.2014)

(1.1.2014)

(1.1.2014)

Cypern

Tyskland

Danmark

(5.12.2011)

(5.12.2011)

(1.12.2012)

Estland

Grækenland

Spanien

Finland

(5.12.2011)

(5.12.2011)

(1.12.2012)

Frankrig

(7.8.2013)

Kroatien

(1.7.2013)

(1.7.2013)

(1.7.2013)

Ungarn

(1.1.2013)

(1.1.2013)

(1.1.2013)

Irland

Italien

(7.9.2010)

Litauen

Luxembourg

(1.3.2011)

Letland

(1.7.2012)

(1.7.2012)

(1.7.2012)

Malta

(1.1.2012)

Nederlandene

(1.11.2012)

(1.11.2012)

(1.1.2013)

Polen

(1.1.2012)

(1.1.2012)

(1.12.2012)

Portugal

Rumænien

(25.12.2013)

(25.12.2013)

(25.12.2013)

Sverige

Slovenien

(20.9.2013)

(20.9.2013)

(20.9.2013)

Slovakiet

(1.2.2012)

(1.2.2012)

(1.7.2013)

Det Forenede Kongerige

(5.12.2011)

I ALT:

18

14

12


Side Bar