Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 5. února 2014

S osobami ve vazbě a odsouzenými v jiném členském státě by se mělo zacházet podle společných pravidel

Asi jen polovina 28 členských států EU začlenila do svého práva jednomyslně schválená společná pravidla pro zadržení a vazbu, uvádí se v nové zprávě Komise, jež hodnotí provádění tří rámcových rozhodnutí EU: o předávání vězňů, o probaci a alternativních trestech a o evropském příkazu k výkonu dohledu. Tyto evropské právní předpisy umožňují vykonávat trest odnětí svobody, probaci či alternativní trest a nevazební dohled před soudním řízením v jiném státě EU, než kde byla daná osoba odsouzena nebo kde vyčkává na soudní líčení. Může to být země, jejímž státním příslušníkem je podezřelý či odsouzený, kde má obvyklé bydliště nebo s níž ho pojí úzké vazby.

Pravidla obsažená v jednotlivých rámcových rozhodnutích, jednomyslně schválených členskými státy v letech 2008 až 2009, měla být začleněna do 5. prosince 2011, do 6. prosince 2011 a do 1. prosince 2012. Rozhodnutí o předávání vězňů prozatím provedlo jen osmnáct členských států, rozhodnutí o probaci a alternativních trestech čtrnáct států a evropský příkaz k výkonu dohledu dvanáct států (rozdělení podle zemí je uvedeno v příloze).

Předpisy mají zlepšit vzájemnou důvěru mezi soudními systémy v Evropě, která je zásadním prvkem společného evropského soudního prostoru. Řádné provedení těchto rámcových rozhodnutí má zásadní význam, protože může podstatně ulehčit další sociální rehabilitaci vězňů a omezit zadržování či vazby.

Skutečnost, že několik členských států rámcová rozhodnutí neprovedlo vůbec nebo jen částečně, je vzhledem k potenciálu snížit počet trestů odnětí svobody pro nerezidenty politováníhodná. Uplatňování těchto rozhodnutí by ulevilo přeplněným věznicím a zlepšilo v nich podmínky. Rovněž by přineslo úspory národním rozpočtům pro věznice.

Komise proto žádá všechny členské státy, jež tyto právní předpisy EU dosud plně neprovedly, aby tak urychleně učinily.

Dnešní zpráva obsahuje předběžné hodnocení stavu implementace tří rámcových rozhodnutí v členských státech. Nehodnotí se v ní kvalita uplatňování těchto pravidel, jelikož polovina členských států je dosud neprovedla.

Další kroky

Evropská komise v současné době nemá pravomoc zahájit řízení o nesplnění povinnosti podle článku 258 Smlouvy o fungování Evropské unie v případě rámcových rozhodnutí přijatých před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost (viz čl. 10 odst. 1 protokolu č. 36 ke Smlouvám).

Tuto možnost bude mít od 1. prosince 2014.

Dnešní zpráva tedy poskytuje přehled toho, co se od členských států vyžaduje v oblasti přizpůsobení vnitrostátních právních předpisů.

Souvislosti

Proti desítkám tisíc občanů EU je každoročně vedeno trestní stíhání nebo jsou odsouzeni v jiném členském státě EU. Trestní soudy velmi často nařizují nerezidentům čekajícím na soud vazbu, protože se obávají, že utečou a k hlavnímu soudnímu líčení se nedostaví. Podezřelé osobě, která je v dané zemi rezidentem, by bylo v podobné situaci často uloženo méně přísné donucovací opatření, např. povinnost hlásit se na polici nebo zákaz vycestování.

Na rámcová rozhodnutí je třeba pohlížet jako na balíček souvisejících a vzájemně se doplňujících právních předpisů, které upravují problematiku vazby občanů EU v jiných členských státech a které mohou vést k tomu, že se bude méně používat vyšetřovací vazba před hlavním soudním líčením a usnadní se sociální rehabilitace odsouzených osob v přeshraničním měřítku. Úzce propojena nejsou jen tři uvedená rámcová rozhodnutí navzájem, ale i tato rozhodnutí a rámcové rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu.

V červnu 2011 Komise předložila zelenou knihu o zadržování a vazbě. Ta posuzuje jednak vliv uvalování vazby a podmínek ve věznicích na důvěru mezi členskými státy a jejich justiční spolupráci, jednak obecněji úlohu EU v této oblasti (IP/11/702).

Z četných reakcí na tuto zelenou knihu plyne, že v první řadě je důležité včas a řádně začlenit do vnitrostátního práva existující evropské předpisy, jež nabízejí alternativu k zadržení a vazbě.

Další informace

Tiskový materiál:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/news/140205_en.htm

Evropská komise – Trestní soudnictví – Vzájemné uznávání rozhodnutí v zemích EU:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/recognition-decision/index_en.htm

Internetové stránky místopředsedkyně Evropské komise Viviane Redingové, komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/reding

Místopředsedkyně Redingová na Twitteru:@VivianeRedingEU

Generální ředitelství pro spravedlnost na Twitteru: @EU_Justice

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

Pro veřejnost: služba Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e­mailem

PŘÍLOHA: Stav provádění tří uvedených
rámcových rozhodnutí (FD) členskými státy

TRANSFER OF PRISONERS

(FD 2008/909/JHA)

PROBATION AND ALTERNATIVE SANCTIONS

(FD 2008/947/JHA)

EUROPEAN SUPERVISION ORDER

(FD 2008/829/JHA)

Deadline for implementation

5.12.2011

6.12.2011

1.12.2012

Austria

(1.1.2012)

(1.8.2013)

(1.8.2013)

Belgium

(18.6.2012)

(23.6.2013)

Bulgaria

(14.3.2012)

Czech Republic

(1.1.2014)

(1.1.2014)

(1.1.2014)

Cyprus

Germany

Denmark

(5.12.2011)

(5.12.2011)

(1.12.2012)

Estonia

Greece

Spain

Finland

(5.12.2011)

(5.12.2011)

(1.12.2012)

France

(7.8.2013)

Croatia

(1.7.2013)

(1.7.2013)

(1.7.2013)

Hungary

(1.1.2013)

(1.1.2013)

(1.1.2013)

Ireland

Italy

(7.9.2010)

Lithuania

Luxembourg

(1.3.2011)

Latvia

(1.7.2012)

(1.7.2012)

(1.7.2012)

Malta

(1.1.2012)

Netherlands

(1.11.2012)

(1.11.2012)

(1.11.2013)

Poland

(1.1.2012)

(1.1.2012)

(1.12.2012)

Portugal

Romania

(25.12.2013)

(25.12.2013)

(25.12.2013)

Sweden

Slovenia

(20.9.2013)

(20.9.2013)

(20.9.2013)

Slovakia

(1.2.2012)

(1.2.2012)

(1.7.2013)

United Kingdom

(5.12.2011)

TOTAL:

18

14

12


Side Bar