Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE HU SK SL BG RO HR

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 25. října 2013

Setkání komisaře pro regionální politiku Hahna se zeměmi Podunají v Bukurešti – efektivní vynakládání financí a dobré vedení jako hlavní body programu

V pondělí 28. října se v Bukurešti uskuteční Dunajské fórum, kterého se letos zúčastní 14 zemí evropského dunajského makroregionu. Fórum pořádá komisař EU pro regionální politiku Johannes Hahn a rumunský premiér Victor Ponta a bude se na něm diskutovat o možnostech posílení vlivu evropské strategie pro Podunají v zájmu vyřešení některých nejpalčivějších problémů regionu, jako jsou bezpečnost dodávek energie, znečištění, kriminalita, chybějící dopravní spojení nebo nedostatečná konkurenceschopnost a odliv mozků.

Komisař Hahn společně s ministry pro zahraniční věci a regionální rozvoj vyhodnotí současné úspěchy a výzvy, posoudí dosavadní pokrok a zváží provádění strategie pro Podunají v budoucnu.

Nedávno před tímto setkáním členské státy EU schválily hodnotící zprávu Evropské komise o přidané hodnotě makroregionálních strategií, která kladně hodnotí makroregionální přístup; zpráva vyzdvihuje stovky nových projektů, společných iniciativ a důležitých sítí, jejichž prostřednictvím řeší členské a nečlenské země EU společné problémy. Zároveň se ve zprávě připomíná, že vlády by měly usilovat o silnější politické odhodlání a lepší vedení a že by strategii měly prosazovat jako prioritu napříč všemi důležitými politickými oblastmi.

Ve svém projevu před zahájením 2. výročního Dunajského fóra komisař Hahn uvedl: „Dva roky po zahájení strategie pro Podunají se ukazuje, že společnou činností můžeme dosáhnout mnohem větších výsledků, než když se snažíme řešit problémy čistě na úrovni jednotlivých států. Velmi mě těší pokrok, jehož jsme dosáhli od našeho posledního setkání v Řezně. Ovšem, jak zaznívá v hodnotící zprávě, pokud stojíme o dlouhodobý úspěch, budeme potřebovat silnější odhodlání a angažovanost samotných regionů, aby bylo možné podnikat konkrétní kroky podpořené dostatečnými prostředky s cílem zlepšit konkurenceschopnost Podunají. Více než kdy jindy by členské státy měly usilovat o nalezení společných řešení pro společné problémy.“

Fórum se mimoto koná v klíčovém období probíhajících jednání o budoucích programech na období 2014–2020. „Spoléhám na to, že členské státy podpoří řádné začlenění strategie pro Podunají do budoucí generace programů regionální politiky na období 2014–2020, jakož i do ostatních příslušných evropských, regionálních a vnitrostátních politických rámců,“ řekl komisař Hahn.

Evropská strategie pro Podunají byla zahájena v dubnu 2011 a účastní se jí devět zemí EU (Německo, Rakousko, Maďarsko, Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko a Chorvatsko) a pět nečlenských zemí (Srbsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Ukrajina a Moldavsko). Strategie byla navržena s cílem zkoordinovat politiky Evropské unie v celém dunajském makroregionu a je založena na myšlence, že společné problémy – ať už environmentální, hospodářské nebo bezpečnostní – se dají nejlépe řešit společně. To, že jsou do strategie stejnou měrou zapojeny i země sousedící s EU, přibližuje země západního Balkánu, Moldavsko a regiony Ukrajiny Unii.

Na 2. výročním fóru v Bukurešti nazvaném „Podunají – silnější společně, silnější ve světě“ se setká více než 800 zástupců soukromého sektoru, regionálních podniků, občanské společnosti, akademické obce a médií z dunajského regionu a rovněž různí politici. Fórum, které se uskuteční ve dnech 28. a 29. října, společně organizuje rumunská vláda a Evropská komise. 3. výroční fórum bude v červnu 2014 pořádáno ve Vídni.

Souvislosti

Příklady projektů:

Projekt Odstraňování vraku z Dunaje s cílem odstranit vraky z říčního dna Dunaje, Sávy a Tisy v Srbsku, Rumunsku a Bulharsku za účelem zlepšení plavebních a ekologických podmínek.

Podnikatelské fórum Podunají nabízí důležitou platformu pro vytváření sítí pro více než 300 malých a středních podniků. Podporuje kontakty mezi podniky a vztahy s poskytovateli znalostí, jako jsou výzkumné ústavy a univerzity.

Na základě zkušeností z programu BONUS v regionu Baltského moře byly zahájeny práce na vytvoření Fondu výzkumu a inovace v Podunají, v němž se sdruží vnitrostátní a regionální finanční prostředky.

Projekt Danube Floodrisk podporuje spolupráci 19 institucí v osmi zemích na Dunaji, které sdílejí databáze a společně vytvářejí povodňové mapy. Evropský systém informací o povodních (EFAS) se účastní vykonáváním podpůrných činností.

Další příklady projektů:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/macro_region_strategy/projects_en.cfm#5

Další informace:

Strategie Evropské unie pro Podunají

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm2. výroční fórum strategie Evropské unie pro Podunají, Bukurešť

Program konference a její přenos na internetu

První zpráva o provádění strategie (duben 2013)

Hodnotící zpráva o přidané hodnotě makroregionálních strategií

Twitter: @EU_Regional @JHahnEU #EUSDR #Danube

Kontaktní osoby:

Shirin Wheeler (+32 22966565); mobil (+32 460766565)

Annemarie Huber (+32 22993310); mobil (+32 460793310)


Side Bar