Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 25 oktober 2013

På målsträckan: Två dagar kvar tills EU-lagstiftningen om rätt till översättning och tolkning blir verklighet

Vi är bara två dagar ifrån skapandet av ett europeiskt område med rättvisa. Den 27 oktober löper medlemsstaternas tidsfrist för att genomföra den första EU-rättsakten om misstänktas rättigheter vid straffrättsliga förfaranden ut. Enligt EU-lagstiftningen har EU-medborgare som anhållits eller anklagas för brott i alla domstolar i EU rätt till tolkning till sitt eget språk under hela det straffrättsliga förfarandet, inbegripet i samband med rättslig rådgivning. Lagen föreslogs av Europeiska kommissionen under 2010 (IP/10/249) och antogs rekordsnabbt av Europaparlamentet och ministerrådet på bara nio månader (IP/10/1305).

– Det här skulle kunna bli ett historiskt ögonblick för EU:s rättsväsende: den första lagen någonsin som garanterar enskilda rätt till en rättvis rättegång – om medlemsstaterna uppfyller sina rättsliga skyldigheter, sade kommissionens vice ordförande Viviane Reding, kommissionär för rättsliga frågor. Det här är det första förslaget som träder i kraft av tre förslag som kommissionen lagt fram för att garantera EU:s befolkning en rättvis rättegång överallt i EU, både hemma och utomlands Kommissionen är i färd med att uppfylla sitt löfte om att stärka medborgarnas rättigheter överallt i Europa. Jag förväntar mig nu att även medlemsstaterna håller vad de lovat. Europeiska kommissionen kommer inom kort att rapportera om vilka länder som gjort sina läxor. Vi kommer inte att dra oss för att peka ut dem som inte håller sina löften – det är trots allt en rättsakt som berör själva fundamentet för medborgarnas rättigheter.

Bakgrund

Antalet brottmål i Europeiska unionen ligger på över 8 miljoner per år. Den 9 mars 2010 lade kommissionen fram ett förslag till en första åtgärd i en serie åtgärder som syftar till att fastlägga gemensamma EU-normer i alla brottmål. Kommissionen föreslog regler om att EU-medlemsländerna skulle bli skyldiga att i full utsträckning tillhandahålla misstänkta personer tolkning och översättning (IP/10/249, MEMO/10/70). Förslaget antogs snabbt av Europaparlamentet och medlemsstaterna i rådet (IP/10/1305). EU:s medlemsstater har haft tre år på sig att anta dessa regler, mot normalt två år, för att ge myndigheterna tid att översätta den information som behövs.

Direktivet om rätten till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden garanterar medborgarna rätten att bli förhörda, delta i domstolsförhandlingar och få juridisk rådgivning på sitt eget språk under hela det straffrättsliga förfarandet, i alla domstolar i Europeiska unionen. Rätten till översättning och tolkning genom hela det straffrättsliga förfarandet är en förutsättning för att vi fullt ut ska kunna uppfylla kraven i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, rättspraxis från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg och stadgan om de grundläggande rättigheterna, och kommissionen försvarade därför konsekvent denna rätt under förhandlingarna.

Kostnaderna för översättning och tolkning måste bäras av den berörda medlemsstaten, inte av den som misstänks för brott. Dessutom är gemensamma miniminormer för en rättvis rättegång en förutsättning för att de rättsliga myndigheterna i en medlemsstat inte ska vara ovilliga att överlämna en person till en annan medlemsstats domstol. Om sådana normer saknas kan EU:s åtgärder för att bekämpa brottslighet – t.ex. genom den europeiska arresteringsordern – förlora en del av sin verkan.

Rätten till översättning och tolkning är den första åtgärden av flera för rättvisa rättegångar som ska införa gemensamma EU-normer i brottmål. Rättsakten följdes av ett andra direktiv om rätten till information i brottmål, som antogs under 2012 (se IP/12/575), och ett om rätten att få tillgång till en advokat, som antogs 2013 (IP/13/921). Kommissionen kommer att fortsätta sin färdplan på detta rättsliga område med förslag till ytterligare en uppsättning rättigheter för rättvis rättegång för medborgare, som väntas kunna läggas fram före utgången av 2013.

Ytterligare information

Europeiska kommissionens – bestämmelser om rättvis rättegång:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Viviane Redings webbplats: http://ec.europa.eu/reding

Följ Viviane Reding på Twitter: @VivianeRedingEU

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar