Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 25. októbra 2013

Záverečná etapa: Zostávajú ešte dva dni, aby sa právne predpisy EÚ o práve na preklad a tlmočenie stali skutočnosťou

Už len dva dni nás delia od konkrétneho kroku v rámci vytvárania európskeho priestoru spravodlivosti. Dňa 27. októbra uplynie členským štátom lehota na implementáciu prvého aktu EÚ o právach podozrivých v trestnom konaní. Akt EÚ zaručuje občanom, ktorí sú zatknutí alebo obvinení z trestného činu, právo na tlmočenie počas trestných konaní a na právne poradenstvo v ich vlastnom jazyku a na všetkých súdoch EÚ. Tento akt navrhla Európska komisia v roku 2010 (IP/10/249) a Európsky parlament a Rada ministrov ho prijali v rekordnom čase za deväť mesiacov (IP/10/1305).

 Toto môže byť historický moment pre spravodlivosť v Európe: vôbec prvý akt o právach na spravodlivý proces pre občanov sa stane skutočnosťou,“ vyhlásila podpredsedníčka Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť. „Tento akt nadobúda účinnosť ako prvý z troch návrhov predložených Európskou komisiou, ktoré majú zaručiť práva na spravodlivý proces pre ľudí nachádzajúcich sa kdekoľvek v EÚ, či sú doma alebo v zahraničí. Komisia plní svoj sľub posilniť práva občanov nachádzajúcich sa kdekoľvek v Európe. Očakávam, že členské štáty tak učinia tiež. Európska komisia čoskoro podá správu o tom, kto splnil svoju domácu úlohu. Nebudeme sa ostýchať menovať a pranierovať – koniec koncov sa tento akt týka najzákladnejších práv občanov.“

Súvislosti

Každý rok prebieha v EÚ viac než 8 miliónov trestných konaní. Dňa 9. marca Komisia urobila prvý krok v rámci súboru opatrení, ktorým sa zavádzajú spoločné normy EÚ vo všetkých trestných konaniach. Komisia navrhla pravidlá, podľa ktorých by boli krajiny EÚ povinné zabezpečiť podozrivým tlmočnícke a prekladateľské služby v plnom rozsahu (IP/10/249, MEMO/10/70). Návrh bol rýchlo schválený Európskym parlamentom a členskými štátmi v Rade (IP/10/1305). Členské štáty mali tri roky na prijatie týchto pravidiel, a nie dva roky ako zvyčajne, aby štátne orgány premietli príslušné informácie do praxe.

Smernica o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní zaručuje občanom právo na vypočutie, účasť na pojednávaniach a právne poradenstvo vo vlastnom jazyku v ktorejkoľvek fáze trestného konania na všetkých súdoch EÚ.

Komisia trvala na práve na preklad a tlmočenie v trestných konaniach s cieľom zabezpečiť plný súlad s normami ustanovenými v Európskom dohovore o ľudských právach a s judikatúrou súdu Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu, ako aj s Chartou základných práv.

Náklady spojené s prekladateľskými a tlmočníckymi službami znáša príslušný členský štát a nie podozrivá osoba. Bez minimálnych spoločných noriem zabezpečujúcich spravodlivé súdne konanie sa budú súdne orgány zdráhať poslať jednotlivca pred súd do inej krajiny. V dôsledku toho by nebolo možné naplno uplatňovať opatrenia EÚ zamerané na boj proti trestnej činnosti – napríklad európsky zatýkací rozkaz.

Právo na preklad a tlmočenie bolo prvým z radu opatrení týkajúcich sa spravodlivého procesu, ktorými sa majú ustanoviť spoločné normy EÚ v trestných veciach. Po tomto akte nasledovala druhá smernica o práve na informácie v trestnom konaní, prijatá v roku 2012 (pozri IP/12/575), a o práve na prístup k advokátovi, prijatá v roku 2013 (IP/13/921). Komisia je odhodlaná ďalej pokračovať podľa svojho plánu v tejto oblasti spravodlivosti  s návrhmi na ďalší súbor práv občanov na spravodlivý proces, ktorý predpokladá predložiť do konca roku 2013.

Ďalšie informácie

Európska komisia – práva na spravodlivý proces:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm.

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej: http://ec.europa.eu/reding.

Podpredsedníčka Komisie na Twitteri: @VivianeRedingEU.

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 1382)

Natasha Bertaud (+32 2 296 7456)


Side Bar