Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 25. oktoober 2013

Juba kahe päeva pärast hakkab terves ELis kehtima õigus kirjalikule ja suulisele tõlkele kriminaalmenetluses

Vaid kahe päeva pärast jõuame olulise verstapostini õigusel rajaneva Euroopa ala loomisel. 27. oktoobril täitub tähtaeg, mille jooksul liikmesriikidel tuleb rakendada esimene ELi õigusakt kahtlustatavate õiguste kohta kriminaalmenetluses. Direktiiviga tagatakse kuriteos kahtlustatavatele ja süüdistatavatele kõikides ELi kohtutes õigus kasutada kriminaalmenetluse raames emakeelset suulist tõlget, sealhulgas õigusabi saamisel. Õigusakti eelnõu esitas Euroopa Komisjon 2010. aastal (IP/10/249). Euroopa Parlament ja nõukogu võtsid selle vastu erakordselt kiiresti: üheksa kuuga (IP/10/1305).

Komisjoni asepresident ja ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding ütles, et lähenemas on Euroopa õigusajaloo suurpäev, mil kodanikud saavad õiguse õiglasele kohtulikule arutamisele, tingimusel et liikmesriigid täidavad oma juriidilised kohustused. „Kohaldamisküpseks saab esimene Euroopa Komisjoni kolmest ettepanekust, mille eesmärk on tagada õigus õiglasele kohtulikule arutamisele kogu Euroopa Liidus, olenemata sellest, kas inimene on oma koduriigis või välismaal. Komisjon täidab oma lubadusi tugevdada kodanike õigusi kõikjal Euroopas ning ma loodan, et liikmesriigid täidavad omi kohustusi. Euroopa Komisjon esitab peagi ülevaate sellest, kes on oma kodutöö teinud ja kes mitte. Võttes arvesse, et direktiivis käsitletakse kodanike olulisimaid õigusi, ei kohku me tagasi osutamast konkreetsetele riikidele,” ütles volinik.

Taust

ELis menetletakse igal aastal rohkem kui 8 miljonit kriminaalasja. 9. märtsil 2010 tegi komisjon esimese sammu kriminaalmenetlust käsitlevate ELi ühiste nõuete vastuvõtmiseks ning esitas eelnõu, mille kohaselt ELi liikmesriigid peavad pakkuma kahtlustatavatele täies mahus suulise ja kirjaliku tõlke teenuseid (IP/10/249, MEMO/10/70). Euroopa Parlament ja nõukogus kokkutulnud liikmesriigid kiitsid ettepaneku peagi heaks (IP/10/1305). ELi liikmesriikidel on nende eeskirjade ülevõtmiseks olnud aega kolm aastat tavapärase kahe aasta asemel, et ametiasutustel jääks aega teabe tõlkimiseks.

Direktiiviga õiguse kohta suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses tagatakse, et kodanikel on kõikides ELi kohtutes kogu kriminaalmenetluse jooksul http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:280:0001:0007:et:PDFõigus anda ütlusi, osaleda kohtulikul arutamisel ja saada õigusabi oma emakeeles. Komisjon peab õigust kasutada kogu kriminaalmenetluse jooksul suulist ja kirjalikku tõlget äärmiselt oluliseks, et tagada Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis sätestatud nõuetest kinnipidamine ning Strasbourgis oleva Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtupraktika ja ELi põhiõiguste harta järgimine.

Suulise ja kirjaliku tõlke kulud katab liikmesriik, mitte kahtlusalune. Kui puuduvad üldkehtivad miinimumnõuded õiglase menetluse tagamiseks, ei nõustu õiguskaitseasutused kuigi meelsasti saatma inimesi mõne teise riigi kohtusse. See aga takistab Euroopa vahistamismääruse ja teiste kuritegevusega võitlemise meetmete rakendamist.

Suulise ja kirjaliku tõlke kasutamise õiguse andmine oli esimene mitmest meetmest, mida võetakse kogu ELis kehtivate kriminaalmenetluse nõuete kehtestamiseks. 2012. aastal võeti vastu direktiiv, mis käsitleb õigust saada kriminaalmenetluses teavet (vt IP/12/575), ning 2013. aastal direktiiv õiguse kohta kasutada advokaati (IP/13/921). Komisjonil on kavas õigusvaldkonna reguleerimiseks võetud kursil edasi liikuda. Veel enne käesoleva aasta lõppu esitatakse pakett, milles käsitletakse kodanike õigust õiglasele kohtulikule arutamisele.

Lisateave

Euroopa Komisjon — õigus õiglasele kohtulikule arutamisele:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

Komisjoni asepresident Twitteris: @VivianeRedingEU

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar