Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 23 oktober 2013

Överenskommelse om Europeiska havs- och fiskerifonden: en investering i en hållbar framtid

Europeiska kommissionen välkomnade Europaparlamentets omröstning i dag om Europeiska havs- och fiskerifonden för 2014–2020. Omröstningen är ett avgörande steg mot att säkerställa politisk enighet före årets slut, så att fonden kan träda i kraft i januari 2014.

Kommissionen är mycket nöjd med att Europaparlamentet har avvisat offentligt stöd till nybyggnad av fartyg och satt upp tydliga gränser för hur mycket medlemsländerna får bevilja i offentligt stöd till flottorna.

Maria Damanaki, EU-kommissionär med ansvar för havsfrågor och fiske, välkomnade resultatet av omröstningen: –Jag är mycket nöjd med det övergripande resultatet av omröstningen. Jag välkomnar särskilt beslutet om att inte använda skattebetalarnas pengar för att bygga nya fiskefartyg och att sätta ett tak för hur mycket medlemsstaterna får bevilja i stöd till sina fiskeflottor. Europeiska havs- och fiskerifonden kan därmed fokusera på att finansiera projekt som främjar en hållbar framtid för fiskerinäringen och kustsamhällena. Det gläder mig också att parlamentet beslutade att alla berörda parter bör kunna få stöd för att delta i rådgivande nämnder.

Europeiska havs- och fiskerifonden kommer att stödja genomförandet av den nyligen antagna reformen av den gemensamma fiskeripolitiken, särskilt när det gäller att återuppbygga fiskbestånden, att minska fiskets påverkan på den marina miljön samt att gradvis avskaffa onödiga utkast av fisk. Fonden kommer att öka investeringarna i småskaligt fiske och vattenbruk som källor för framtida tillväxt, och den kommer att stödja en förbättring av insamlingen av fiskeridata, så att besluten kan fattas på en solid faktagrund. Fonden kommer också att öka EU:s stöd till program för fiskerikontroll för att säkerställa att reglerna om ett ansvarsfullt och hållbart fiske respekteras och efterlevs.

Projekt som finansieras via nationella finansieringskällor kommer att samfinansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden, och varje medlemsstat kommer att få en andel av den totala budgeten. Medlemsstaterna ska utarbeta ett operativt program, i vilket de anger hur de tänker använda de pengar de tilldelats. När det godkänts av kommissionen beslutar de nationella myndigheterna vilka projekt de vill stödja.

Kontaktpersoner:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar