Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 23. oktobrī

Vienošanās par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu: ieguldījumi ilgtspējīgā nākotnē

Eiropas Komisija atzinīgi novērtējusi šodien notikušo Eiropas Parlamenta balsojumu par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (EJZF) 2014.–2020. gadam. Šis balsojums ir izšķirīgi svarīgs solis, lai līdz gada beigām panāktu politisku vienošanos, kas ļautu fondam sākt darbu no 2014. gada janvāra.

Komisija ar gandarījumu konstatē, ka Eiropas Parlaments ir noraidījis valsts atbalstu kuģu būvei un ir noteicis precīzus ierobežojumus publiskā finansējuma apjomam, ko dalībvalstis var piešķirt flotēm.

Par jūrlietām un zivsaimniecību atbildīgā Eiropas komisāre Marija Damanaki atzinīgi novērtēja balsošanas rezultātus: “Esmu apmierināta ar vispārējo balsojuma rezultātu. Jo īpaši priecājos par lēmumu, pirmkārt, atturēties no ES nodokļu maksātāju naudas izmantošanas jaunu zvejas kuģu būvei un, otrkārt, noteikt maksimālo līdzekļu apjomu, ko dalībvalstis var izmantot zvejas flotēm. Šis balsojums ļaus EJZF pievērsties finansēšanas projektiem, kuri veicina zivsaimniecības nozares un piekrastes kopienu ilgtspēju nākotnē. Es atzinīgi vērtēju arī Parlamenta lēmumu, ka visām ieinteresētajām personām jābūt iespējai saņemt atbalstu, kas tām ļautu iesaistīties konsultatīvās padomēs.”

EJZF palīdzēs īstenot nesen pieņemto kopējās zivsaimniecības politikas reformu, jo īpaši gādāt par zivju krājumu atjaunošanu, mazināt zvejas ietekmi uz jūras vidi un pakāpeniski izskaust zivju izmešanas praksi. EJZF palielinās ieguldījumus mazapjoma zvejā un akvakultūrā, jo šīs jomas ir nākotnes izaugsmes pamatā. Tas atbalstīs uzlabojumus zivsaimniecības datu vākšanā, lai varētu pieņemt lēmumus, ko pamato pārbaudīti dati. Šis fonds arī ļaus palielināt ES atbalstu zivsaimniecības kontroles programmām, lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti noteikumi par atbildīgu un ilgtspējīgu zveju.

EJZF projektus līdzfinansēs paralēli valstu finansējuma plūsmām, un katra dalībvalsts saņems daļu no kopējā budžeta. Dalībvalstis izstrādās darbības programmas, kurās tiks precizēts, kā tās iecerējušas izmantot piešķirtos līdzekļus, un, tiklīdz Komisija būs tās apstiprinājusi, valsts iestādes lems, kurus projektus tās vēlas finansēt.

Kontaktpersonas:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar