Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 23. oktoober 2013

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi käsitlev kokkulepe: investeerimine säästvasse tulevikku

Euroopa Komisjon avaldas heameelt Euroopa Parlamendi tänase hääletuse üle, mis käsitles 2014.–2020. aasta Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF). Kõnealune hääletus oli oluline samm selleks, et veel käesoleva aasta lõpus sõlmitaks poliitiline kokkulepe, mille alusel muutuks fond toimivaks juba 2014. aasta jaanuaris.

Komisjon tunnustab seda, et Euroopa Parlament ei kiitnud heaks laevaehitusele antavat riigiabi ning seadis selged piirangud rahalistele vahenditele, mida ELi liikmesriigid võivad oma laevastikele kulutada.

Merenduse ja kalanduse volinik Maria Damanaki andis hääletustulemustele järgmise positiivse hinnangu: „Tunnen heameelt hääletuse üldise tulemuse üle. Eelkõige otsuse üle mitte kulutada ELi maksumaksjate raha uute kalalaevade ehitamisele ning piirata neid rahalisi vahendeid, mida liikmesriigid saavad oma kalalaevastikele kulutada. See võimaldab EMKFi raames keskenduda selliste projektide rahastamisele, millega edendatakse kalatööstuse ja rannikukogukondade säästvat tulevikku. Samuti pean positiivseks Euroopa Parlamendi otsust, mille kohaselt peaksid kõik sidusrühmad saama kasu toetustest, mida antakse nõuandekomisjonide töös osalemiseks.”

EMKF toetab hiljuti heaks kiidetud ühise kalanduspoliitika (ÜKP) reformi rakendamist, eelkõige kalavarude taastamist, kalanduse mõju vähendamist merekeskkonnale ning raiskavate tagasiheitetavade järkjärgulist kõrvaldamist. EMKFi raames suurendatakse investeeringuid väikesemahulisse kalapüüki ja vesiviljelusse, mis on tulevase majanduskasvu allikad, ning toetatakse kalandusandmete kogumise täiustamist, et võimaldada otsuste tegemist tugevate tõendite alusel. Fondi raames suurendatakse ka ELi toetust kalanduskontrollikavadele, et tagada vastutustundliku ning säästva püügi eeskirjade austamine ja järgimine.

Projekte kaasrahastatakse EMKFi ja riiklikest vahenditest ning igale liikmesriigile kuulub osa kogueelarvest. Liikmesriigid koostavad rakenduskava, milles on täpsustatud, kuidas nad neile eraldatud rahalisi vahendeid kasutavad, ning pärast komisjonipoolset heakskiitmist otsustavad riiklikud ametiasutused, milliseid projekte nad soovivad toetada.

Kontaktisikud:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar