Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 28 oktober 2013

EU-kommissionen tar ytterligare ett steg för att främja datormolntjänster

Europeiska kommissionen har idag har inrättat en expertgrupp som ska arbeta med säkra och rättvisa villkor för avtal om molnbaserade tjänster, på grundval av ett frivilligt instrument. Syftet är att identifiera bästa metoder för att tillgodose önskemålen hos konsumenter och små företag, som ofta verkar ovilliga att köpa molntjänster eftersom avtalen är oklara. Initiativet ingår som en del av kommissionens kampanj för att öka förtroendet för datamolntjänster och för att frigöra deras potential för att främja den ekonomiska produktiviteten i Europa. Det är en av de centrala åtgärderna inom ramen för kommissionens strategi för datormoln som antogs förra året (IP/12/1025, MEMO/12/713) och syftar till att tackla molnrelaterade frågor som går utöver den gemensamma europeiska köplagen som för närvarande är under förhandling (MEMO/13/792).

Vid Europeiska rådets möte förra veckan efterlyste EU-ledarna åtgärder för att skapa en gemensam marknad för datormolntjänster. Kommissionen tar sitt ansvar. Att fullständigt utnyttja de möjligheter som molnbaserade datortjänster ger upphov till skulle kunna skapa 2,5 miljoner extra arbetstillfällen i Europa och öka EU:s BNP med cirka 1 % årligen till 2020, säger kommissionären för rättsliga frågor Viviane Reding. Vi har bett experter att utarbeta en balanserad uppsättning avtalsvillkor så att konsumenter och små och medelstora företag ska kunna använda molnbaserade datortjänster med större förtroende. Förtroende är viktigt – medborgarna måste kunna lita på att de tjänster som används är rättvisa och tillförlitliga.

Expertgruppen för datormoln omfattar företrädare för leverantörer av molntjänster, konsumenter och små och medelstora företag, akademiker och jurister (se bilagan). Det första mötet är planerat att äga rum den 19–20 november 2013 och gruppen förväntas rapportera under våren 2014. Den kommer att bidra till ett policydokument som ska utgöra startskottet för ett offentligt samråd om tänkbara sätt att gå vidare vad gäller avtal om molnbaserade datortjänster för konsumenter och små och medelstora företag.

Bakgrund

Den 27 september 2012 antog EU-kommissionen strategin ”Att frigöra de molnbaserade datortjänsternas potential i Europa” (IP/12/1025, MEMO/12/713). Strategin är utformad för att öka användningen av molnbaserade datortjänster i hela ekonomin. Expertgruppen är en central del av denna strategi och kommissionens insatser för att ytterligare stärka den digitala inre marknaden. Den bygger på andra lagstiftningsinitiativ som redan lagts fram t.ex. EU:s reform av uppgiftsskyddslagstiftningen (MEMO/13/923) och den föreslagna frivilliga europeiska köplagen (MEMO/13/792).

Expertgruppen har till uppgift att hjälpa kommissionen att undersöka sätt att förbättra den rättsliga ramen för avtal om molnbaserade datortjänster för konsumenter och små och medelstora företag (IP/13/590), för att stärka konsumenternas och företagens förtroende för att använda avtal om molnbaserade datortjänster.

Med ”datormoln” avses lagringen av data (t.ex. textfiler, bilder och video) och mjukvara på avlägset belägna datorer som användarna har tillgång till över internet via valfri apparat. Detta är snabbare, billigare, mer flexibelt och potentiellt säkrare än it-lösningar på plats. Många populära tjänster som Facebook, Spotify och webbaserade e-postsystem använder datormolnteknik, men de reella ekonomiska fördelarna kommer från företagens och den offentliga sektorns allmänna användning av molnlösningar.

Kommissionens strategi för molnbaserade datortjänster omfattar tre nyckelåtgärder, varav en syftar till att fastställa säkra och rättvisa avtalsvillkor för molnbaserade datortjänster. Standardavtalsvillkor kan underlätta avtalsarrangemangen mellan leverantörer av molnbaserade datortjänster och konsumenter och små företag. De kan också underlätta tillämpningen av EU:s dataskyddsdirektiv (95/46/CE) i den mån det är relevant för avtal om molnbaserade datortjänster.

Genom Europeiska kommissionens förslag om en reform av uppgiftsskyddslagstiftningen, som förra veckan fick stöd av en överväldigande majoritet i Europaparlamentet (MEMO/13/923), inrättas också en ram som kommer att användas för att främja utvecklingen av molnbaserade datortjänster. Ett snabbt antagande av reformen av uppgiftsskyddslagstiftningen skulle stödja utvecklingen av den digitala inre marknaden och bidra till att garantera att konsumenterna och de små och medelstora företagen kommer att kunna dra full nytta av tillväxten i digitala tjänster och molnbaserade datortjänster.

Med förslaget till en gemensam europeisk köplag har kommissionen redan börjat förbättra den rättsliga ramen för datormolnsavtal (MEMO/13/792). Genom en gemensam europeisk köplag kommer det att inrättas en frivillig EU-omfattande köplag, med rättvisa och väl avvägda bestämmelser, som konsumenter och små och medelstora företag kommer att kunna använda när de köper digitala produkter som musik eller programvara genom att ladda ned dem från molnet. Expertgruppen kommer att genomföra ett kompletterande arbete specifikt för de frågor som inte faller inom den gemensamma europeiska köplagen för att se till att även andra avtalsmässiga frågor som är relevanta för molntjänster kan täckas av ett liknande frivilligt instrument.

Ytterligare information

Europeiska kommissionen – Avtalsrätt:

http://ec.europa.eu/justice/contract/index_sv.htm

Europeiska kommissionen – Dataskydd:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_sv.htm

Europeiska kommissionen – Molnbaserade datortjänster:

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/telecoms-and-internet/cloud-computing

Webbplats för Viviane Reding, kommissionens vice ordförande och kommissionär med ansvar för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/reding

Följ Viviane Reding på Twitter: @VivianeRedingEU

Members of the expert group on safe and fair terms for cloud computing contracts http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2922

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar