Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia podnikla významný krok na podporu cloud computingu

European Commission - IP/13/990   28/10/2013

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI EL CS ET HU LT LV MT PL SL BG RO HR

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 28. októbra 2013

Európska komisia podnikla významný krok na podporu cloud computingu

Európska komisia dnes zriadila expertnú skupinu, ktorej úlohou bude vypracovať bezpečné a spravodlivé obchodné podmienky pre zmluvy v oblasti cloud computingu na základe voliteľného nástroja. Cieľom je identifikovať osvedčené postupy, ako čo najlepšie riešiť obavy spotrebiteľov a malých podnikov, ktorí sa často zdráhajú kupovať služby v oblasti cloud computingu z toho dôvodu, že obchodné podmienky týchto zmlúv bývajú nejasné. Expertná skupina bola vytvorená v rámci iniciatívy Komisie na zlepšenie dôvery v služby cloud computingu, čím by sa využil ich potenciál pri stimulovaní hospodárskej produktivity v Európe. Ide o jedno z kľúčových opatrení v rámci stratégie Komisie pre cloud computing, ktorá bola prijatá minulý rok (IP/12/1025, MEMO/12/713) a ktorej cieľom je riešiť problémy súvisiace s „výpočtovým mračnom“, ktoré sú nad rámec práve prerokúvaného spoločného európskeho kúpneho práva (MEMO/13/792).

„Na minulotýždňovom zasadnutí Európskej rady vedúci predstavitelia EÚ vyzvali na prijatie opatrení, ktoré by v oblasti cloud computingu pomohli vytvoriť jednotný trh. Komisia k tomu prispieva svojím dielom. Ak by sme dokázali plne využiť príležitosti, ktoré nám ponúka cloud computing, mohli by sme v Európe do roku 2020 vytvoriť ďalších 2,5 milióna pracovných miest a zvýšiť hrubý domáci produkt EÚ o približne 1 % ročne,“ uvádza podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová. „Expertom sme zadali úlohu vypracovať pre spotrebiteľov a malé a stredné podniky vyvážený súbor zmluvných podmienok, aby mohli s väčšou dôverou využívať služby cloud computingu. Dôvera sa vypláca – a občania musia byť presvedčení o tom, že služby ktoré využívajú, sú spravodlivé a spoľahlivé.“

Expertná skupina pre cloud computing pozostáva okrem právnikov aj zo zástupcov poskytovateľov cloudových služieb, spotrebiteľov a MSP, ako aj akademickej obce (pozri prílohu). Prvé zasadnutie je naplánované na 19. – 20. november 2013 a očakáva sa, že prvé výstupy skupina poskytne na jar 2014. Tieto výstupy následne budú tvoriť základ pracovného dokumentu, ktorým sa začne široká verejná konzultácia o možných spôsoboch napredovania v oblasti zmlúv o poskytovaní cloud computingu pre spotrebiteľov a MSP.

Súvislosti

Európska komisia prijala 27. septembra 2012 stratégiu „Uvoľnenie potenciálu cloud computingu v Európe“ (IP/12/1025, MEMO/12/713). Táto stratégia je zameraná na zvýšenie miery využívania cloud computingu v celom hospodárstve. Expertná skupina bola vytvorená v rámci tejto stratégie a v rámci iniciatívy Komisie ešte viac podporiť jednotný digitálny trh. Vychádza z iných, už predložených legislatívnych iniciatív, ako napr. z reformy ochrany údajov EÚ (MEMO/13/923) a z navrhovaného dobrovoľného európskeho kúpneho práva (MEMO/13/792).

Expertná skupina dostala za úlohu pomôcť Komisii preskúmať spôsoby, akými by sa dal skvalitniť právny rámec pre zmluvy v oblasti cloud computingu pre spotrebiteľov a MSP (IP/13/590) tak, aby sa posilnila dôvera spotrebiteľov a MSP v používanie týchto zmlúv.

Pod „cloud computingom“ sa rozumie ukladanie údajov (napríklad textových súborov, obrázkov a videa) a softvéru na vzdialených počítačoch, ku ktorým majú používatelia prístup prostredníctvom internetu zo zariadenia podľa svojho výberu. Ide o rýchlejší, lacnejší, flexibilnejší a potenciálne bezpečnejší nástroj než lokálne riešenia IT. Mnohé obľúbené služby, ako je Facebook, Spotify a internetové e-mailové schránky, využívajú technológie cloud computing, ale skutočné ekonomické výhody prináša rozsiahle využívanie riešení cloud computingu vo firmách a verejnom sektore.

Stratégia Komisie pre oblasť cloud computingu pozostáva z troch kľúčových opatrení, pričom cieľom jedného z nich je identifikovať bezpečné a spravodlivé zmluvné podmienky pre zmluvy o cloud computingu. Vzorové zmluvné podmienky môžu uľahčiť zmluvné dohody medzi poskytovateľmi služieb cloud computingu a spotrebiteľmi a malými firmami. Môžu zároveň uľahčiť uplatňovanie pravidiel EÚ o ochrane údajov do tej miery, v akej sú relevantné pre zmluvy o cloud computingu.

Aj návrhy Európskej komisie o reforme ochrany údajov, ktorým Európsky parlament minulý týždeň vyjadril drvivú podporu (MEMO/13/923), pomôžu zriadiť rámec, ktorý pomôže podnietiť rozvoj služieb cloud computingu. Rýchlym prijatím reformy ochrany údajov by sa podporil rozvoj jednotného digitálneho trhu a prispelo by sa k tomu, aby spotrebitelia a MSP mohli naplno využívať výhody vyplývajúce z rastu digitálnych služieb a cloud computingu.

Právny rámec pre zmluvy o cloud computingu Komisia začala zlepšovať už návrhom spoločného európskeho kúpneho práva (MEMO/13/792). Spoločné európske kúpne právo bude dobrovoľným celoeurópskym právnym predpisom o predaji, ktorý bude okrem iného obsahovať spravodlivé a vyvážené pravidlá, o ktoré sa budú môcť spotrebitelia a MSP oprieť pri nákupe digitálnych produktov, ako napr. hudba či softvér, či ich sťahovaní z cloudu. Expertná skupina bude prijímať osobitné doplnkové opatrenia v prípade tých otázok, ktoré prekračujú rámec spoločného európskeho kúpneho práva, s cieľom zabezpečiť, aby boli do rozsahu zahrnuté aj iné zmluvné otázky týkajúce sa služieb cloud computingu pomocou podobného voliteľného nástroja.

Ďalšie informácie

Európska komisia – zmluvné právo:

http://ec.europa.eu/justice/contract/index_en.htm

Európska komisia – ochrana údajov:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_en.htm

Európska Komisia – cloud computing:

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/telecoms-and-internet/cloud-computing

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Podpredsedníčka Komisie na Twitteri: @VivianeRedingEU

Členovia expertnej skupiny pre bezpečné a spravodlivé obchodné podmienky v zmluvách cloud computingu

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2922

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website