Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 28. októbra 2013

Európska komisia podnikla významný krok na podporu cloud computingu

Európska komisia dnes zriadila expertnú skupinu, ktorej úlohou bude vypracovať bezpečné a spravodlivé obchodné podmienky pre zmluvy v oblasti cloud computingu na základe voliteľného nástroja. Cieľom je identifikovať osvedčené postupy, ako čo najlepšie riešiť obavy spotrebiteľov a malých podnikov, ktorí sa často zdráhajú kupovať služby v oblasti cloud computingu z toho dôvodu, že obchodné podmienky týchto zmlúv bývajú nejasné. Expertná skupina bola vytvorená v rámci iniciatívy Komisie na zlepšenie dôvery v služby cloud computingu, čím by sa využil ich potenciál pri stimulovaní hospodárskej produktivity v Európe. Ide o jedno z kľúčových opatrení v rámci stratégie Komisie pre cloud computing, ktorá bola prijatá minulý rok (IP/12/1025, MEMO/12/713) a ktorej cieľom je riešiť problémy súvisiace s „výpočtovým mračnom“, ktoré sú nad rámec práve prerokúvaného spoločného európskeho kúpneho práva (MEMO/13/792).

„Na minulotýždňovom zasadnutí Európskej rady vedúci predstavitelia EÚ vyzvali na prijatie opatrení, ktoré by v oblasti cloud computingu pomohli vytvoriť jednotný trh. Komisia k tomu prispieva svojím dielom. Ak by sme dokázali plne využiť príležitosti, ktoré nám ponúka cloud computing, mohli by sme v Európe do roku 2020 vytvoriť ďalších 2,5 milióna pracovných miest a zvýšiť hrubý domáci produkt EÚ o približne 1 % ročne,“ uvádza podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová. „Expertom sme zadali úlohu vypracovať pre spotrebiteľov a malé a stredné podniky vyvážený súbor zmluvných podmienok, aby mohli s väčšou dôverou využívať služby cloud computingu. Dôvera sa vypláca – a občania musia byť presvedčení o tom, že služby ktoré využívajú, sú spravodlivé a spoľahlivé.“

Expertná skupina pre cloud computing pozostáva okrem právnikov aj zo zástupcov poskytovateľov cloudových služieb, spotrebiteľov a MSP, ako aj akademickej obce (pozri prílohu). Prvé zasadnutie je naplánované na 19. – 20. november 2013 a očakáva sa, že prvé výstupy skupina poskytne na jar 2014. Tieto výstupy následne budú tvoriť základ pracovného dokumentu, ktorým sa začne široká verejná konzultácia o možných spôsoboch napredovania v oblasti zmlúv o poskytovaní cloud computingu pre spotrebiteľov a MSP.

Súvislosti

Európska komisia prijala 27. septembra 2012 stratégiu „Uvoľnenie potenciálu cloud computingu v Európe“ (IP/12/1025, MEMO/12/713). Táto stratégia je zameraná na zvýšenie miery využívania cloud computingu v celom hospodárstve. Expertná skupina bola vytvorená v rámci tejto stratégie a v rámci iniciatívy Komisie ešte viac podporiť jednotný digitálny trh. Vychádza z iných, už predložených legislatívnych iniciatív, ako napr. z reformy ochrany údajov EÚ (MEMO/13/923) a z navrhovaného dobrovoľného európskeho kúpneho práva (MEMO/13/792).

Expertná skupina dostala za úlohu pomôcť Komisii preskúmať spôsoby, akými by sa dal skvalitniť právny rámec pre zmluvy v oblasti cloud computingu pre spotrebiteľov a MSP (IP/13/590) tak, aby sa posilnila dôvera spotrebiteľov a MSP v používanie týchto zmlúv.

Pod „cloud computingom“ sa rozumie ukladanie údajov (napríklad textových súborov, obrázkov a videa) a softvéru na vzdialených počítačoch, ku ktorým majú používatelia prístup prostredníctvom internetu zo zariadenia podľa svojho výberu. Ide o rýchlejší, lacnejší, flexibilnejší a potenciálne bezpečnejší nástroj než lokálne riešenia IT. Mnohé obľúbené služby, ako je Facebook, Spotify a internetové e-mailové schránky, využívajú technológie cloud computing, ale skutočné ekonomické výhody prináša rozsiahle využívanie riešení cloud computingu vo firmách a verejnom sektore.

Stratégia Komisie pre oblasť cloud computingu pozostáva z troch kľúčových opatrení, pričom cieľom jedného z nich je identifikovať bezpečné a spravodlivé zmluvné podmienky pre zmluvy o cloud computingu. Vzorové zmluvné podmienky môžu uľahčiť zmluvné dohody medzi poskytovateľmi služieb cloud computingu a spotrebiteľmi a malými firmami. Môžu zároveň uľahčiť uplatňovanie pravidiel EÚ o ochrane údajov do tej miery, v akej sú relevantné pre zmluvy o cloud computingu.

Aj návrhy Európskej komisie o reforme ochrany údajov, ktorým Európsky parlament minulý týždeň vyjadril drvivú podporu (MEMO/13/923), pomôžu zriadiť rámec, ktorý pomôže podnietiť rozvoj služieb cloud computingu. Rýchlym prijatím reformy ochrany údajov by sa podporil rozvoj jednotného digitálneho trhu a prispelo by sa k tomu, aby spotrebitelia a MSP mohli naplno využívať výhody vyplývajúce z rastu digitálnych služieb a cloud computingu.

Právny rámec pre zmluvy o cloud computingu Komisia začala zlepšovať už návrhom spoločného európskeho kúpneho práva (MEMO/13/792). Spoločné európske kúpne právo bude dobrovoľným celoeurópskym právnym predpisom o predaji, ktorý bude okrem iného obsahovať spravodlivé a vyvážené pravidlá, o ktoré sa budú môcť spotrebitelia a MSP oprieť pri nákupe digitálnych produktov, ako napr. hudba či softvér, či ich sťahovaní z cloudu. Expertná skupina bude prijímať osobitné doplnkové opatrenia v prípade tých otázok, ktoré prekračujú rámec spoločného európskeho kúpneho práva, s cieľom zabezpečiť, aby boli do rozsahu zahrnuté aj iné zmluvné otázky týkajúce sa služieb cloud computingu pomocou podobného voliteľného nástroja.

Ďalšie informácie

Európska komisia – zmluvné právo:

http://ec.europa.eu/justice/contract/index_en.htm

Európska komisia – ochrana údajov:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_en.htm

Európska Komisia – cloud computing:

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/telecoms-and-internet/cloud-computing

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Podpredsedníčka Komisie na Twitteri: @VivianeRedingEU

Členovia expertnej skupiny pre bezpečné a spravodlivé obchodné podmienky v zmluvách cloud computingu

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2922

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar