Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 28 oktober 2013

Europese Commissie zet nieuwe stap om cloud computing te stimuleren

De Europese Commissie heeft vandaag een deskundigengroep opgericht die moet onderzoeken hoe een facultatief instrument kan zorgen voor veiliger en eerlijker voorwaarden in contracten voor cloud computing. De groep gaat inventariseren hoe de bedenkingen van consumenten en kleine ondernemingen het best kunnen worden weggenomen. Dat burgers en bedrijven cloud-computingdiensten vaak links laten liggen, komt onder meer door de onduidelijke contracten. De deskundigengroep is een nieuw initiatief waarmee de Commissie het vertrouwen in deze diensten wil bevorderen, omdat zij de economische productiviteit in Europa enorm zouden kunnen stimuleren. Als een van de belangrijkste initiatieven in het kader van de vorig jaar goedgekeurde strategie voor cloud computing (IP/12/1025, MEMO/12/713) moet de deskundigengroep een oplossing zoeken voor die problemen die niet zullen worden verholpen door het gemeenschappelijk Europees kooprecht, waarover momenteel wordt onderhandeld (MEMO/13/792).

"Op de Europese Raad riepen de leiders van de EU vorige week op om een interne markt voor cloud computing tot stand te brengen. De Commissie draagt hieraan graag haar steentje bij. Worden de mogelijkheden van cloud computing ten volle benut, dan zouden er 2,5 miljoen banen in Europa kunnen bij kunnen komen en zou het bbp van de EU tegen 2020 ongeveer 1% hoger kunnen uitvallen", aldus vicevoorzitter Reding, EU-commissaris voor Justitie. "We vragen de deskundigen een evenwichtig pakket contractvoorwaarden op te stellen dat ervoor moet zorgen dat consumenten en kmo's meer vertrouwen stellen in cloud-computingdiensten. Vertrouwen is geld waard. Burgers moeten er ervan kunnen uitgaan dat de diensten waarvan zij gebruikmaken eerlijk en betrouwbaar zijn."

De deskundigengroep cloud computing telt vertegenwoordigers van cloud-computingaanbieders, consumentenorganisaties en kmo's, wetenschappers en beoefenaars van juridische beroepen (zie bijlage). De eerste bijeenkomst is gepland op 19-20 november 2013. De groep wordt geacht in het voorjaar van 2014 verslag uit te brengen. De resultaten zullen worden gebruikt voor een beleidsnota, naar aanleiding waarvan een brede openbare raadpleging zal worden gehouden over de manier waarop contracten inzake cloud computing zowel voor burgers als kmo's kunnen worden verbeterd.

Achtergrond

Op 27 september 2012 stelde de Commissie een strategie vast voor het aanboren van het potentieel van cloud computing in Europa (IP/12/1025, MEMO/12/713). De strategie moet ervoor zorgen dat in alle sectoren meer gebruik wordt gemaakt van cloud computing. De deskundigengroep is een belangrijk onderdeel van deze strategie en de inspanningen van de Commissie om de digitale interne markt verder uit te bouwen. Deze aanpak sluit aan bij eerdere initiatieven, zoals de hervorming van de gegevensbeschermingswetgeving (MEMO/13/923) en het voorgestelde facultatief Europees kooprecht (MEMO/13/792).

De deskundigengroep heeft tot taak de Commissie te helpen bij het verkennen van de mogelijkheden om het rechtskader voor cloud-computingovereenkomsten te verbeteren (IP/13/590), zodat het vertrouwen onder consumenten en kmo's groeit.

"Cloud computing" is het op afstand opslaan van gegevens (zoals tekstbestanden, afbeeldingen en filmpjes) en software op computers; de gebruikers kunnen vervolgens met een toestel naar keuze via internet toegang tot deze gegevens krijgen. Dit is sneller, goedkoper, flexibeler en wellicht veiliger dan IT-oplossingen op een vaste locatie. Een groot aantal populaire diensten, zoals Facebook, Spotify en webmail, maakt gebruik van cloud-computingtechnologieën, maar de grootste economische voordelen liggen in grootschalig gebruik van cloudoplossingen door het bedrijfsleven en de publieke sector.

De strategie voor cloud computing van de Commissie omvat drie belangrijke acties. Een daarvan betreft het vaststellen van veilige en eerlijke voorwaarden voor contracten. Dankzij modelcontractvoorwaarden wordt het voor aanbieders enerzijds en consumenten en kleine ondernemingen anderzijds gemakkelijker om overeenkomsten te sluiten. Zulke voorwaarden kunnen ook de toepassing bevorderen van de EU-gegevensbeschermingsregels die betrekking hebben op cloud-computingovereenkomsten.

De Commissievoorstellen tot hervorming van de gegevensbeschermingsregels, waarvoor een overweldigende meerderheid in het Europees Parlement zich vorige week uitsprak (MEMO/13/923), voorzien ook in een kader dat de ontwikkeling van cloud-computingdiensten bevordert. Hoe sneller de gegevensbeschermingsregels worden hervormd, hoe beter. Het zal de ontwikkeling van de digitale interne markt ten goede komen en ertoe bijdragen dat consumenten en kmo's ten volle profiteren van de groei op het gebied van digitale diensten en cloud computing.

Met het voorstel voor een gemeenschappelijk Europees kooprecht heeft de Commissie al een aanzet gegeven tot de verbetering van het rechtskader voor cloud-computingovereenkomsten (MEMO/13/792). Een gemeenschappelijk Europees kooprecht leidt tot een facultatief Europees kooprecht met eerlijke en evenwichtige regels waarop consumenten en kmo's zich kunnen baseren wanneer zij digitale producten, zoals muziek of software, tegen betaling downloaden uit de cloud. De deskundigengroep zal zich ook bezighouden met specifieke kwesties die buiten het gemeenschappelijk Europees kooprecht vallen, om te garanderen dat andere contractuele kwesties die relevant zijn voor cloud-computingdiensten eveneens geregeld kunnen worden, door middel van een soortgelijk facultatief instrument.

Meer informatie

Europese Commissie – contractenrecht:

http://ec.europa.eu/justice/contract/index_en.htm

Europese Commissie – gegevensbescherming:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_nl.htm

Europese Commissie – cloud computing:

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/telecoms-and-internet/cloud-computing

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/reding

Volg de vicevoorzitter op Twitter: @VivianeRedingEU

Members of the expert group on safe and fair terms for cloud computing contracts:

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2922

Contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar