Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 28. oktobrī

Komisija sper vēl vienu soli, lai veicinātu mākoņdatošanas tirgu

Eiropas Komisija šodien ir izveidojusi ekspertu grupu, lai uz fakultatīva instrumenta pamata izstrādātu drošus un taisnīgus noteikumus attiecībā uz mākoņdatošanas līgumiem. Grupas mērķis ir apzināt paraugpraksi, ar ko ņem vērā to patērētāju un mazu uzņēmumu raizes, kuri bieži vilcinās izmantot mākoņdatošanas pakalpojumus, jo līgumu noteikumi ir neskaidri. Ekspertu grupa atspoguļo Komisijas apņemšanos pastiprināt uzticēšanos mākoņdatošanas pakalpojumiem un atraisīt to potenciālu, lai veicinātu ekonomikas ražīgumu Eiropā. Minētās grupas izveide ir viens no svarīgākajiem pasākumiem Komisijas mākoņdatošanas stratēģijā, kas tika pieņemta pagājušajā gadā (IP/12/1025, MEMO/12/713) un kuras mērķis ir risināt ar mākoņdatošanu saistītus jautājumus, kas pārsniedz šobrīd izskatīšanā esošo Vienoto Eiropas tirdzniecības noteikumu darbības jomu (MEMO/13/792).

„Pagājušajā nedēļā notikušajā Eiropadomes sanāksmē ES līderi aicināja rīkoties, lai palīdzētu izveidot vienoto mākoņdatošanas tirgu. Komisija sniedz savu ieguldījumu šajā saistībā. Pilnībā izmantojot mākoņdatošanas sniegtās iespējas, mēs Eiropā varētu radīt 2,5 miljonus jaunu darbvietu un līdz 2020. gadam palielināt ES iekšzemes kopproduktu par aptuveni 1 % gadā,” sacīja Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga. „Mēs aicinām ekspertus izstrādāt līdzsvarotu līgumu noteikumu kopumu, kas patērētājiem un maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) ļaus ar lielāku uzticēšanos izmantot mākoņdatošanas pakalpojumus. Uzticēšanās atmaksājas – cilvēkiem jāspēj paļauties uz to, ka viņu izmantotie pakalpojumi ir taisnīgi un uzticami.”

Mākoņdatošanas ekspertu grupā ir iekļauti mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēju, patērētāju un MVU, akadēmisko aprindu un juristu pārstāvji (skatīt pielikumu). Grupas pirmā sanāksme ir plānota 2013. gada 19. un 20. novembrī, un paredzams, ka 2014. gada pavasarī tā iesniegs savu ziņojumu. Grupas ieguldījums tiks ņemts vērā, izstrādājot politikas dokumentu, ar ko tiks sākta plaša sabiedriskā apspriešana par iespējamo turpmāko rīcību saistībā ar mākoņdatošanas līgumiem, kurus noslēdz patērētāji un MVU.

Vispārīga informācija

Eiropas Komisija 2012. gada 27. septembrī pieņēma stratēģiju „Mākoņdatošanas potenciāla atraisīšana Eiropā” (IP/12/1015, MEMO/12/713). Stratēģijas mērķis ir pastiprināt mākoņdatošanas izmantošanu visās ekonomikas nozarēs. Ekspertu grupa ir nozīmīgs elements šajā stratēģijā un Komisijas centienos vēl vairāk veicināt digitālo vienoto tirgu. Stratēģija balstās uz citām likumdošanas iniciatīvām, kas jau ir iesniegtas, piemēram, ES reformu datu aizsardzības jomā (MEMO/13/923) un ierosinātajiem fakultatīvajiem Eiropas tirdzniecības noteikumiem (MEMO/13/792).

Ekspertu grupas uzdevums ir palīdzēt Komisijai izzināt iespējas, kā uzlabot tiesisko regulējumu attiecībā uz patērētāju un MVU mākoņdatošanas līgumiem (IP/13/590), lai tādējādi pastiprinātu patērētāju un MVU uzticību tiem.

Par „mākoņdatošanu” sauc datu (piemēram, teksta datņu, attēlu un video) un programmatūras uzglabāšanu attālos datoros, kam lietotāji piekļūst internetā no pašu izraudzītas ierīces. Tā ir ātrāka, lētāka, elastīgāka un potenciāli drošāka par lokālajiem IT risinājumiem. Daudzi populāri pakalpojumi, piemēram, Facebook, Spotify un tīmekļa e-pasts, izmanto mākoņdatošanas tehnoloģijas, taču reālas ekonomiskas priekšrocības rada mākoņdatošanas risinājumu plaša izmantošana uzņēmumos un publiskajā sektorā.

Komisijas mākoņdatošanas stratēģijā ir trīs galvenās darbības jomas. Vienā no tām paredzēts apzināt drošus un taisnīgus noteikumus un nosacījumus attiecībā uz mākoņdatošanas līgumiem. Līgumu standartnoteikumu izmantošana var atvieglot līgumu slēgšanu starp mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzējiem un patērētājiem vai maziem uzņēmumiem. Šādi standartnoteikumi var arī atvieglot ES noteikumu piemērošanu datu aizsardzības jomā, ciktāl tie attiecas uz mākoņdatošanas līgumiem.

Ar Eiropas Komisijas priekšlikumiem par datu aizsardzības reformu, kurus pagājušajā nedēļā ar pārliecinošu balsu vairākumu atbalstīja Eiropas Parlaments (MEMO/13/923), tiks izveidots arī regulējums, kas veicinās mākoņdatošanas pakalpojumu izstrādi. Raita datu aizsardzības reformas pieņemšana sekmētu digitālā vienotā tirgus attīstību un palīdzētu nodrošināt to, ka digitālo pakalpojumu un mākoņdatošanas izaugsme pilnā apmērā nāk par labu patērētājiem un maziem un vidējiem uzņēmumiem.

Iesniedzot priekšlikumu par Vienotiem Eiropas tirdzniecības noteikumiem, Komisija jau ir sākusi uzlabot mākoņdatošanas līgumu tiesisko regulējumu (MEMO/13/792). Ar Vienotiem Eiropas tirdzniecības noteikumiem tiks ieviesti ES mēroga fakultatīvi tirdzniecības noteikumi, tostarp taisnīgi un līdzsvaroti priekšraksti, kurus patērētāji un MVU varēs izmantot saistībā ar digitālo produktu (piemēram, mūzikas vai programmatūras) iegādi, tos lejupielādējot no mākoņa. Jautājumos, kuri pārsniedz Vienoto Eiropas tirdzniecības noteikumu darbības jomu, ekspertu grupa veiks konkrētu papildu darbu, lai nodrošinātu, ka ar līdzīgu fakultatīvu instrumentu var aptvert arī citus līgumu jautājumus, kas ir būtiski saistībā ar mākoņdatošanas pakalpojumiem.

Papildu informācija

Eiropas Komisija – līgumtiesības:

http://ec.europa.eu/justice/contract/index_lv.htm

Eiropas Komisija – datu aizsardzība:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_lv.htm

Eiropas Komisija – mākoņdatošana:

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/telecoms-and-internet/cloud-computing

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces Twitter konts: @VivianeRedingEU

Members of the expert group on safe and fair terms for cloud computing contracts

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2922

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar