Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 28. oktoober 2013

Euroopa Komisjon annab uue panuse pilvandmetöötluse edendamisse

Euroopa Komisjon moodustas täna eksperdirühma, mille ülesanne on töötada välja turvalised ja õiglased lepingutingimused pilvandmetöötluse lepingute jaoks. Tingimused kavatsetakse ette näha liikmesriikide valikul rakendatavas õigusaktis. Ekspertidel tuleb leida võimalused tarbijate ja väikeettevõtjate kahtluste hajutamiseks, sest tundub, et pilvandmetöötluse teenuste kasutamisel ollakse tihti tõrksad, kuna lepingutingimused ei ole selged. Komisjon soovib suurendada usaldust pilvandmetöötluse teenuste vastu ja ära kasutada nende teenuste potentsiaali majandusliku tootlikkuse suurendamisel Euroopas. Eksperdirühm moodustatakse vastavalt komisjoni pilvandmetöötluse strateegiale (IP/12/1025, MEMO/12/713), mis võeti vastu eelmisel aastal ja mille eesmärk on lahendada selliseid pilvandmetöötlusega seotud küsimusi, mis ei mahu ettevalmistamisel oleva Euroopa ühise müügiõiguse reguleerimisalasse (MEMO/13/792).

Euroopa Komisjoni asepresident ja õigusküsimuste volinik Viviane Reding osutas sellele, et möödunud nädalal toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisel esitasid ELi juhid üleskutse astuda samme pilvandmetöötluse ühtse turu loomiseks. Ta ütles, et komisjon on asunud tegudele ning et pilvandmetöötluse võimaluste täielik ärakasutamine võimaldab luua Euroopas 2,5 miljonit töökohta ja suurendada ELi SKPd 2020. aastaks 1% võrra. „Me palusime ekspertidel esitada tasakaalustatud lepingutingimused, et tarbijad ja VKEd söandaksid pilvandmetöötluse teenuseid rohkem kasutada. Usaldus toob tulu. Kodanikele tuleb anda kindlustunne, et teenus on usaldusväärne ja tingimused õiglased”, sõnas volinik.

Pilvandmetöötluse eksperdirühma kuulub pilveteenuste pakkujate, tarbijate ja VKEde esindajaid, teadlasi ning juriste (vt lisa). Eksperdirühm peab oma esimese koosoleku 19.–20. novembril 2013 ja esitab aruande arvatavasti 2014. aasta kevadel. Rühma soovitusi arvese võttes koostatakse poliitikadokument, mille põhjal käivitatakse laiapõhjaline avalik arutelu tarbijatele ning VKEdele osutatavate pilvandmetöötluse teenuse lepingute võimaliku tuleviku üle.

Taust

27. septembril 2012 võttis Euroopa Komisjon vastu strateegia „Pilvandmetöötluse võimaluste kasutamine Euroopas” (IP/12/1025, MEMO/12/713). Strateegia eesmärk on suurendada pilvandmetöötluse kasutamist kõikjal majanduses. Eksperdirühmale kuulub oluline roll kõnealuses strateegias ja üldisemalt komisjoni tegevuses digitaalse ühtse turu arendamisel. Strateegia põhineb muudel varem esitatud eelnõudel nagu ELi isikuandmete kaitse ümberkorraldamise algatus (MEMO/13/923) ja vabatahtlik Euroopa müügiõigus (MEMO/13/792).

Eksperdirühma ülesanne on aidata komisjonil selgitada välja võimalused parandada tarbijate ja VKEde huvides pilvandmetöötluse lepingute õigusraamistikku (IP/13/590), et tugevdada tarbijate ja VKEde kindlustunnet pilvandmetöötluse lepingute sõlmimisel.

Pilvandmetöötlus tähendab andmete (tekstifailid, pildid, videod) ja tarkvara säilitamist kaugarvutis, millega kasutajad võivad oma valitud seadmete kaudu saada interneti teel ühenduse. See tehnoloogia on kiirem, odavam, paindlikum ja võib-olla ka turvalisem kui kohapealsed IT-lahendused. Paljudes levinud teenustes nagu Facebook, Spotify ja veebipõhine e-post kasutatakse pilvandmetöötluse tehnoloogiat, kuid tõeline majanduslik kasu tuleb siis, kui pilvandmetöötlust hakkavad laialdaselt kasutama ettevõtjad ja avalik sektor.

Komisjoni pilvandmetöötluse strateegia sisaldab kolme peamist meedet, neist ühe eesmärk on töötada välja turvalised ja õiglased lepingutingimused pilvandmetöötluse lepingute jaoks. Lepingutingimuste näidis võib aidata lihtsustada lepingulisi suhteid pilvandmetöötluse teenuste pakkujate ning tarbijate ja väikeettevõtjate vahel. See võib lihtsustada ka ELi isikuandmete kaitse eeskirjade kohaldamist selles osas, mis puudutab pilvandmetöötluse lepinguid.

Isikuandmete kaitse reformiga luuakse pilvandmetöötluse teenuste arengu jaoks soodne raamistik. Möödunud nädalal kiitis Euroopa Parlament suure häälteenamusega heaks Euroopa Komisjoni sellekohased ettepanekud (MEMO/13/923). Isikuandmete kaitse reformi kiire vastuvõtmine see soodustaks digitaalse ühtse turu arengut ning aitaks tarbijatel ja VKEdel paremini ära kasutada võimalusi, mida pakub üha laienev digitaalsete teenuste ja pilvandmetöötluse turg.

Komisjon on esitanud ka Euroopa ühise müügiõiguse kehtestamise ettepaneku, mis oli esimene samm pilvandmetöötluse lepingute õigusraamistiku parandamisel (MEMO/13/792). Euroopa ühine müügiõigus on liikmesriikide valikul rakendatav ELi müügiõigus, mis sisaldab õiglasi ja tasakaalustatud eeskirju, millest tarbijad ja VKEd saavad lähtuda digitaalsete toodete (näiteks muusika ja tarkvara) ostmisel nende pilvest allalaadimise teel. Eksperdirühm töötab selliste pilvandmetöötluse teenuste valdkonna lepingutega seotud küsimustega, mis ei mahu Euroopa ühise müügiõiguse reguleerimisalasse. Ka neid küsimusi on kavas reguleerida liikmesriikide valikul rakendatava õigusaktiga.

Lisateave

Euroopa Komisjon – lepinguõigus:

http://ec.europa.eu/justice/contract/index_et.htm

Euroopa Komisjon – isikuandmete kaitse:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_et.htm

Euroopa Komisjon – pilvandmetöötlus:

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/telecoms-and-internet/cloud-computing

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

Komisjoni asepresident Twitteris: @VivianeRedingEU

Members of the expert group on safe and fair terms for cloud computing contracts:

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2922

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar