Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 28. října 2013

Evropská komise podnikla důležitý krok na cestě k většímu rozšíření cloud computingu

Evropská komise dnes sestavila skupinu odborníků, která má vypracovat bezpečné a spravedlivé podmínky smluv o poskytování služeb cloud computingu na základě dobrovolného nástroje. Jejím smyslem je nalézt způsoby, jak co nejlépe řešit obavy spotřebitelů a malých firem, kteří se zdráhají nakupovat služby cloud computingu proto, že smlouvy o poskytování těchto služeb bývají nejasné. Odborná skupina je součástí iniciativy Komise na posílení důvěry ve služby cloud computingu a využití jeho potenciálu pro podporu ekonomické produktivity v Evropě. Jde o jednu z klíčových aktivit v rámci strategie Komise pro cloud computing, která byla přijata v loňském roce (IP/12/1025, MEMO/12/713) a jejímž smyslem je řešit otázky související s cloudovými technologiemi, jež jdou nad rámec právě projednávané společné evropské právní úpravy prodeje (MEMO/13/792).

„Na zasedání Evropské rady minulý týden se lídři EU vyslovili pro vytvoření jednotného trhu se službami cloud computingu. A Komise plní svou povinnost. Pokud by se naplno využily příležitosti, které cloud computing nabízí, znamenalo by to vytvoření 2,5 milionu nových pracovních míst v Evropě a do roku 2020 zhruba jednoprocentní nárůst hrubého domácího produktu EU,“ uvedla Viviane Redingová, evropská komisařka pro spravedlnost, a dodala: „Úkolem odborníků je vytvořit soubor smluvních podmínek, díky kterým budou spotřebitelé a malé a střední podniky službám cloud computingu důvěřovat mnohem více. Na důvěře totiž lze jen vydělat – a občané musí důvěřovat, že služby, které používají, jsou spravedlivé a spolehlivé.“

V odborné skupině pro cloud computing zasedají vedle právníků také zástupci poskytovatelů cloudových služeb, spotřebitelů, malých a středních podniků a odborné veřejnosti (viz příloha). První zasedání skupiny je naplánováno na 19.–20. listopadu 2013 a zprávu by skupina měla předložit na jaře 2014. Hlavní poznatky pak budou začleněny do pracovního dokumentu, kterým bude zahájena široká veřejná konzultace o možném pokroku v oblasti smluv o poskytování služeb cloud computingu uzavíraných spotřebiteli a malými a středními podniky.

Souvislosti

Dne 27. září 2012 Evropská komise přijala strategii pro „uvolnění potenciálu cloud computingu v Evropě“ (IP/12/1025, MEMO/12/713). Jejím cílem je rozšířit využívání cloud computingu ve všech odvětvích hospodářství. Skupina odborníků je klíčovou součástí této strategie i úsilí Komise dále posilovat jednotný digitální trh. Staví na jiných, již předložených legislativních iniciativách, např. na reformě ochrany údajů (MEMO/13/923) a navrhované společné evropské úpravě prodeje (MEMO/13/792).

Úkolem odborné skupiny je pomáhat Komisi při hledání způsobů, jak zkvalitnit právní rámec smluv o poskytování služeb cloud computingu uzavíraných spotřebiteli a malými a středními podniky (IP/13/590) tak, aby jejich důvěra vůči těmto smlouvám vzrostla.

„Cloud computingem“ se rozumí ukládání dat (např. textových souborů, obrázků a videa) a softwaru na vzdálených počítačích, ke kterým uživatelé přistupují online na svých zařízeních. Toto řešení je rychlejší, levnější, flexibilnější a potenciálně bezpečnější než tzv. řešení on-site. Technologie cloud computingu využívá řada oblíbených služeb, např. Facebook, Spotify nebo mnohé webové e-mailové služby, avšak opravdu ekonomicky přínosné by bylo, kdyby tyto služby ve větší míře využívaly podniky a veřejný sektor.

Strategie Komise pro cloud computing se skládá ze tři klíčových oblastí, z nichž jedna má za cíl nalézt bezpečné a spravedlivé podmínky smluv o poskytování služeb cloud computingu. Vzorové smluvní podmínky pak mohou usnadňovat smluvní ujednání mezi poskytovateli služeb cloud computingu a spotřebiteli nebo malými firmami. Přispět mohou i k uplatňování pravidel EU týkajících se ochrany údajů v rozsahu relevantním pro smlouvy o poskytování služeb cloud computingu.

Také návrhy Evropské komise ohledně reformy ochrany údajů, které minulý týden drtivou většinou přijal Evropský parlament (MEMO/13/923), budou rámcem, který přispěje k rozvoji služeb cloud computingu. Rychlé přijetí reformy ochrany údajů by podpořilo rozvoj jednotného digitálního trhu a přispělo k tomu, aby spotřebitelé a malé a střední podniky mohli naplno využívat výhod plynoucích z rozmachu digitálních služeb a cloud computingu.

Právní rámec smluv o poskytování služeb cloud computingu začala Komise zkvalitňovat již návrhem společné evropské úpravy prodeje (MEMO/13/792). Společná evropská právní úprava prodeje bude dobrovolným celoevropským právním předpisem o prodeji, který bude řešit mimo jiné i spravedlivá a vyvážená pravidla prodeje a o nějž se spotřebitelé a malé a střední podniky budou moci opřít při nákupu a stahování digitálních produktů, jako je hudba nebo software, z cloudu. Odborná skupina se bude navíc věnovat otázkám, které leží mimo rámec společné evropské právní úpravy prodeje, neboť i jiné smluvní otázky týkající se cloud computingu je třeba řešit pomocí obdobného dobrovolného nástroje.

Další informace

Evropská komise – smluvní právo:

http://ec.europa.eu/justice/contract/index_cs.htm

Evropská komise – ochrana údajů:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_cs.htm

Evropská komise – cloud computing:

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/telecoms-and-internet/cloud-computing

Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/reding

Místopředsedkyně Komise Redingová na Twitteru: @VivianeRedingEU

Členové odborné skupiny pro bezpečné a spravedlivé podmínky smluv o poskytování služeb cloud computingu:

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2922

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)


Side Bar