Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 23 oktober 2013

Gemensam momsdeklaration ska underlätta för företag

Kommissionen lägger i dag fram ett förslag om en ny standardiserad momsdeklaration som ska minska kostnaderna för företag i EU med upp till 15 miljarder euro per år. Syftet med initiativet är att minska byråkratin, underlätta efterlevnaden av skattereglerna och effektivisera skatteförvaltningarna i EU. Det speglar kommissionens åtagande för smart lagstiftning och är ett av de initiativen i Refitprogrammet som ska förenkla lagstiftningen och minska de administrativa bördorna för företag (IP/13/891). Dagens förslag innehåller en enhetlig uppsättning krav för företag när de lämnar in sina deklarationer, oberoende av i vilket EU-land de gör det. Deklarationen ska ersätta nationella deklarationer och innebär att företag måste lämna samma grundläggande information inom samma tidsfrister i hela EU. Eftersom enklare förfaranden är lättare att följa och tillämpa bör dagens förslag också bidra till att reglerna bättre efterföljs och att de offentliga intäkterna ökar.

Alla vinner på en standardiserad momsdeklaration, säger Algirdas Šemeta, skattekommissionär. Företagen får enklare förfaranden, lägre kostnader och mindre byråkrati. Regeringarna får ett nytt verktyg för att underlätta att reglerna efterföljs, vilket bör öka intäkterna. Dagens förslag stödjer därför både vårt engagemang för en företagsvänlig inre marknad och satsningen på en bättre efterlevnad av skattelagstiftningen i EU.

Varje år lämnar EU:s skattebetalare in 150 miljoner deklarationer till nationella skatteförvaltningar. För närvarande finns det stora skillnader mellan EU-länderna, exempelvis vad gäller formaten på formulären och tidsfristerna för rapporteringen. För gränsöverskridande företag blir deklarationen en komplex, dyr och omständlig process. Företag som verkar i fler än ett EU-land har klagat på att det är svårt att uppfylla momskraven p.g.a invecklade processer.

Den standardiserade deklarationen som föreslås i dag ska göra de lättare för företag att lämna information till skattemyndigheterna. Deklarationen har endast fem obligatoriska fält som skattebetalarna måste fylla i. Ett EU-land ges utrymme att be om fler uppgifter att fylla i, maximalt 26 fält. Detta är en stor förbättring jämfört med rådande situation där vissa EU-länder kräver att upp till 100 fält måste fyllas i.

Företagen kommer att lämna in en deklaration varje månad, med undantag för mikroföretag som endast kommer behöva göra det på kvartalsbasis. Den årliga sammanfattade momsdeklarationen, som vissa EU-länder för närvarande kräver, kommer att avskaffas. Förslaget uppmuntrar också elektronisk inlämning då en standardiserad deklaration kan lämnas in elektroniskt i hela unionen. Denna avsevärda förenkling av processen för inlämning av deklaration ligger i linje med kommissionens bredare åtaganden om att minska de administrativa bördorna och hindren för handeln på den inre marknaden.

Dagens förslag är också viktigt för att skapa ett effektivare och mer bedrägerisäkert momssystem, i enlighet med kommissionens strategi för reform av mervärdesskattesystemet (se IP/11/1508). Mervärdesskatten står för cirka 21 % av EU-ländernas inkomster och trots det gick de miste om runt 193 miljarder euro genom utebliven uppbörd under 2011 (se IP/13/844). Eftersom den standardiserade deklarationen förenklar för både skattebetalare och myndigheter skulle den kunna förbättra efterlevnaden av skattereglerna och minska de förlorade momsintäkterna. Förslaget skulle kunna bidra till finanspolitisk konsolidering i hela EU genom att öka inkomsterna i statskassan.

Bakgrund

I december 2011 antog kommissionen ett meddelande om mervärdesskattens framtid (se IP/11/1508). Meddelandet beskriver de grundläggande egenskaper som ska känneteckna det nya systemet för att det enklare och mer effektivt och robust ska kunna stå emot bedrägerier, samt bättre anpassas till den inre marknaden.

Tanken med en standardiserad deklaration har drivits av högnivågruppen för administrativa bördor. Ett offentligt samråd visade stort intresse och stöd hos företag för ett sådant initiativ.

I meddelandet om smart lagstiftning (IP/10/1296) framhölls direktivet, och i synnerhet deklarationen, som den näst mest betungande delen av EU-lagstiftningen. Dagens förslag syftar till att åtgärda detta.

Länkar

Förslaget finns (tillgängligt) på följande adress:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_proposed/index_en.htm

Hemsidan för kommissionär Algirdas Šemeta, med ansvar för skatter och tullar, revision och bedrägeribekämpning:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Följ Algirdas Šemeta på Twitter

+ MEMO/13/926

Kontaktperson:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Franck Arrii (+32 2 297 22 21)


Side Bar