Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 23 októbra 2013

Jednotné daňové priznanie k DPH: jednoduchší život pre podniky a zlepšenie daňovej disciplíny

Komisia dnes navrhla nové jednotné daňové priznanie k DPH, ktoré môže znížiť náklady pre podniky v EÚ až o 15 miliárd EUR ročne. Cieľom tejto iniciatívy je znížiť byrokraciu pre podniky, zjednodušiť dodržiavanie daňových predpisov a zefektívniť daňovú správu v celej Únii. Jednotné daňové priznanie k DPH ako také v plnej miere odráža záväzok Komisie k inteligentnej regulácii a je jednou z iniciatív vytýčených v nedávnom Programe regulačnej vhodnosti a efektívnosti (Regulatory Fitness and Performance Programme – REFIT) s cieľom zjednodušiť pravidlá a znížiť administratívnu záťaž pre podniky (IP/13/891). Dnešný návrh počíta s jednotným súborom požiadaviek pre podniky pri podávaní daňových priznaní k DPH, bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte priznanie podávajú. Jednotné daňové priznanie k DPH, ktorým sa nahradia vnútroštátne daňové priznania k DPH, zabezpečí, že sa od podnikov v celej EÚ budú požadovať rovnaké základné informácie v rovnakých lehotách. Keďže jednoduchšie postupy sa ľahšie dodržiavajú a ľahšie presadzujú, dnešný návrh by mal tiež pomôcť zlepšiť dodržiavanie právnych predpisov v oblasti DPH a zvýšiť verejné príjmy.

Komisár pre oblasť daní Algirdas Šemeta v tejto súvislosti povedal: „Jednotné daňové priznanie k DPH je prospešné pre všetkých zúčastnených. Podniky budú mať úžitok z jednoduchších postupov, znížených nákladov a nižšej byrokratickej záťaže. Vlády budú mať nový nástroj na jednoduchšie presadzovanie daňových predpisov v oblasti DPH, v dôsledku čoho by sa mali zvýšiť vybrané príjmy. Dnešný návrh preto podporuje naše odhodlanie dosiahnuť podnikaniu priaznivo naklonený jednotný trh a zároveň naše snahy o zlepšenie daňovej disciplíny v EÚ.“

Daňoví poplatníci v EÚ predkladajú vnútroštátnym daňovým správam každoročne 150 miliónov daňových priznaní k DPH. V súčasnosti sa požadované informácie, podoba vnútroštátnych formulárov a lehoty na podávanie priznaní v jednotlivých členských štátoch výrazne líšia. V dôsledku toho je podávanie daňových priznaní k DPH pre cezhranične pôsobiace podniky zložitým, nákladným a ťažkopádnym procesom. Podniky pôsobiace vo viac ako jednom členskom štáte sa takisto sťažujú, že vzhľadom na zložitosť procesu je ťažké dodržiavať právne predpisy v tejto oblasti.

Dnes navrhnuté jednotné daňové priznanie k DPH zjednodušuje informácie, ktoré budú podniky musieť poskytovať daňovým orgánom. Toto daňové priznanie bude mať len 5 povinných políčok, ktoré bude daňový poplatník musieť vyplniť. Členské štáty dostanú priestor, aby mohli požadovať niekoľko ďalších štandardizovaných prvkov, maximálne však 26 políčok údajov. Ide o významné zlepšenie súčasnej situácie, kedy niektoré členské štáty požadujú vyplnenie až 100 políčok údajov.

Podniky budú podávať jednotné daňové priznanie k DPH mesačne, pričom mikropodniky budú mať túto povinnosť len raz za štvrť roka. Povinnosť podávať súhrnné ročné daňové priznanie k DPH, ktoré niektoré členské štáty v súčasnosti vyžadujú, by sa zrušila. Návrh takisto podporuje elektronické podávanie, keďže jednotné daňové priznanie k DPH sa bude môcť podávať v celej Únii elektronicky. Toto výrazné zjednodušenie postupu pre podávanie daňových priznaní k DPH podporuje širšie záväzky Komisie znížiť administratívnu záťaž a prekážky pre obchod v rámci jednotného trhu.

Dnešný návrh je takisto dôležitým príspevkom k vytvoreniu účinnejšieho systému DPH, ktorý je lepšie zabezpečený proti podvodom, ako sa uvádza v stratégii Komisie zameranej na reformu systému DPH (pozri IP/11/1508). DPH predstavuje približne 21 % príjmov členských štátov, pričom v roku 2011 zostalo ešte približne 193 miliárd EUR nevybraných (pozri IP/13/844). Vytvorením jednoduchšieho systému pre daňových poplatníkov, ako aj pre daňové správy môže jednotné daňové priznanie k DPH zlepšiť dodržiavanie daňových predpisov a znížiť výpadky príjmov z DPH. Dnešný návrh by mohol významne prispieť k fiškálnej konsolidácii v celej EÚ tým, že zvýši príjmy do vereného rozpočtu.

Súvislosti

V decembri 2011 prijala Európska komisia oznámenie o budúcnosti DPH (pozri IP/11/1508). V tomto oznámení Komisia vytýčila základné črty nového režimu DPH – najmä aby bol jednoduchší, efektívnejší, odolnejší voči podvodom a lepšie prispôsobený jednotnému trhu.

Myšlienku jednotného daňového priznania k DPH podporila Skupina nezávislých zainteresovaných strán na vysokej úrovni pre oblasť administratívnej záťaže. Verejné konzultácie potvrdili veľký záujem a podporu podnikov v súvislosti s touto iniciatívou.

V oznámení o inteligentnej regulácii (IP/10/1296) sa takisto zdôrazňuje, že smernica o DPH a najmä daňové priznanie k DPH predstavujú medzi právnymi predpismi EÚ druhú najväčšiu záťaž. Dnešný návrh je snahou o nápravu.

Užitočné odkazy

Návrh je k dispozícii na adrese:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_proposed/index_en.htm

Domovská stránka komisára Algirdasa Šemetu, komisára EÚ pre dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Sledujte komisára Algirdasa Šemetu na sieti Twitter

+ MEMO/13/926

Kontaktné osoby:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Franck Arrii (+32 2 297 22 21)


Side Bar