Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 23 oktober 2013

Standaard btw-aangifte moet lasten verlagen en naleving verbeteren

De Commissie heeft vandaag een voorstel voor een nieuwe standaard btw-aangifte gedaan, die de bedrijven in de EU tot 15 miljard euro per jaar aan besparingen kan opleveren. Met dit initiatief wil zij de administratieve rompslomp voor bedrijven drastisch verlagen, de naleving van de wetgeving vergemakkelijken en de belastingdiensten in de Unie efficiënter maken. Dit voorstel sluit naadloos aan bij haar inspanningen voor een slimme regelgeving en valt onder de initiatieven die zijn beschreven in het recente REFIT-programma om de regelgeving te vereenvoudigen en de administratieve lasten voor bedrijven te verlichten (IP/13/891). Het voorziet in een uniforme reeks verplichtingen waaraan bedrijven moeten voldoen wanneer zij hun btw-aangiften indienen, ongeacht de lidstaat waar zij dat doen. Dankzij de standaard btw-aangifte — die de nationale btw-aangiften zal vervangen — zullen bedrijven overal in de EU dezelfde basisgegevens moeten verstrekken, binnen dezelfde termijnen. Aangezien eenvoudigere procedures gemakkelijker na te leven zijn en gemakkelijker kunnen worden gehandhaafd, zou het voorstel ook moeten bijdragen tot een betere naleving van de btw-regels en tot hogere btw-inkomsten.

Algirdas Šemeta, Commissaris voor belastingen, verwoordde het als volgt: "De standaard btw-aangifte levert een win-winsituatie op. De bedrijven zullen profiteren van eenvoudigere procedures, lagere kosten en minder administratieve rompslomp. De overheden zullen kunnen beschikken over een nieuw instrument dat de naleving van de btw-regels vergemakkelijkt, wat zou moeten leiden tot een stijging van de inkomsten. Het voorstel van vandaag ondersteunt daarom zowel ons streven naar een ondernemingsvriendelijke eengemaakte markt als onze inspanningen om de fiscale naleving in de EU te verbeteren.”

Ieder jaar worden er door de EU-belastingplichtigen in totaal 150 miljoen btw-aangiften bij de nationale belastingdiensten ingediend. Momenteel bestaan er grote verschillen tussen de lidstaten wat betreft de vereiste gegevens, de opmaak van de nationale formulieren en de indieningstermijnen. Voor grensoverschrijdende bedrijven zijn btw-aangiften daarom een complexe, dure en omslachtige aangelegenheid. Bedrijven die actief zijn in meer dan één lidstaat, hebben er ook over geklaagd dat het moeilijk is om in orde te blijven met de btw-verplichtingen omdat die zo complex zijn.

De standaard btw-aangifte die vandaag werd voorgesteld, zal voor een vereenvoudiging zorgen van de gegevens die bedrijven aan de belastingdiensten moeten verstrekken. De aangifte zal slechts vijf verplichte vakken bevatten. De lidstaten krijgen de mogelijkheid om een aantal aanvullende gestandaardiseerde elementen te verlangen, tot maximaal 26 gegevensvakken. Dit is een enorme verbetering ten opzichte van de huidige situatie, waarbij voor een aantal lidstaten tot honderd vakken moeten worden ingevuld.

De standaard btw-aangifte zal maandelijks moeten worden ingediend, behalve door micro-ondernemingen, die dit op kwartaalbasis zullen mogen doen. De verplichting om een btw-jaaroverzicht in te dienen - die in sommige lidstaten nu bestaat -, zal worden afgeschaft. Het voorstel stimuleert ook elektronische indiening; de standaard btw-aangifte zal immers overal in de Unie langs elektronische weg kunnen worden ingediend. Deze grote vereenvoudiging van het btw-aangifteproces ondersteunt het bredere streven van de Commissie om de administratieve lasten te verlagen en belemmeringen voor de handel op de eengemaakte markt weg te nemen.

Het voorstel van vandaag draagt ook in belangrijke mate bij aan de totstandbrenging van een efficiënter en fraudebestendiger btw-stelsel, zoals uiteengezet in de strategie van de Commissie voor de hervorming van de btw (zie IP/11/1508). De btw is goed voor circa 21 % van de inkomsten van de lidstaten, maar toch is in 2011 zo'n 193 miljard euro niet geïnd (zie IP/13/844). Door te zorgen voor een systeem waarmee het zowel voor belastingplichtigen als belastingdiensten gemakkelijker werken is, kan de standaard btw-aangifte de fiscale naleving verbeteren en het nalevingstekort dichten. In die zin kan het huidige voorstel een belangrijke bijdrage leveren aan de begrotingsconsolidatie in de gehele EU door de overheidsinkomsten te verhogen.

Achtergrond

In december 2011 heeft de Europese Commissie haar goedkeuring gegeven aan een mededeling over de toekomst van de btw (zie IP/11/1508). In deze mededeling worden de basiskenmerken beschreven die aan de nieuwe btw-regeling ten grondslag moeten liggen — met name om deze eenvoudiger, efficiënter en fraudebestendiger te maken en beter af te stemmen op de eengemaakte markt.

Het idee achter de standaard btw-aangifte is gepromoot door de Groep op hoog niveau inzake administratieve lasten. Een openbare raadpleging heeft bevestigd dat ook het bedrijfsleven grote belangstelling voor dit initiatief had en er een sterk voorstander van was.

In de mededeling over slimme regelgeving (IP/10/1296), ten slotte, is gebleken dat de btw-richtlijn, en met name de btw-aangifte, in de rangschikking van de meest belastende EU-wetgeving de tweede plaats bekleedde. Het voorstel van vandaag moet die situatie verhelpen.

Nuttige links

Het voorstel is beschikbaar op:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_proposed/index_en.htm

Homepage van Algirdas Šemeta, EU-commissaris voor Belastingen en douane-unie, audit en fraudebestrijding:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Volg EU-commissaris Algirdas Šemeta op Twitter.

+ MEMO/13/926

Contacten:

Emer Traynor (+32-2) 292.15.48)

Franck Arrii (+32-2) 297.22.21)


Side Bar