Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē 2013. gada 23. oktobrī

PVN standartizēta deklarācija – vienkāršojumi uzņēmumiem un nodokļu saistību izpildes uzlabošana

Komisija šodien ir ierosinājusi jaunu standartizētu PVN deklarāciju, ar kuras palīdzību ES uzņēmumu izmaksas gadā var samazināt par līdz pat 15 miljardiem eiro. Šīs iniciatīvas mērķis ir samazināt birokrātiju, ar ko saskaras uzņēmumi, uzlabot nodokļu saistību izpildi un padarīt efektīvākas nodokļu administrācijas visā Savienībā. Tādējādi tā pilnībā atspoguļo Komisijas apņemšanos nodrošināt lietpratīgu regulējumu un ir viena no iniciatīvām, kas izklāstītas nesen pieņemtajā Normatīvās atbilstības un izpildes programmā (REFIT), kuras nolūks ir vienkāršot noteikumus un samazināt administratīvo slogu uzņēmumiem (IP/13/891). Šodien iesniegtajā priekšlikumā ir paredzēts vienotu prasību kopums, kas – neatkarīgi no konkrētās dalībvalsts – attiecas uz uzņēmumiem, kuri iesniedz PVN deklarācijas. PVN standartizēta deklarācija, kas aizstās atsevišķu valstu PVN deklarācijas, nodrošinās to, ka uzņēmumiem visā ES vienā un tajā pašā termiņā jāsniedz viena un tā pati pamatinformācija. Ņemot vērā, ka vienkāršākas procedūras ir vieglāk izpildāmas un īstenojamas, šodien iesniegtais priekšlikums palīdzētu arī uzlabot atbilstību noteikumiem PVN jomā un palielināt valsts ieņēmumus.

Komisārs Aļģirds Šemeta, kas atbild par nodokļu jomu, teica: „PVN standartizēta deklarācija sniedz ieguvumus visiem iesaistītajiem. Uzņēmumi saskarsies ar vienkāršākām procedūrām, zemākām izmaksām un mazāku birokrātiju. Valdībām būs jauns instruments, lai atvieglotu atbilstību noteikumiem PVN jomā, kā rezultātā būtu jāpalielinās valstu ieņēmumiem. Tāpēc ar šodienas priekšlikumu tiek atbalstīta gan mūsu apņemšanās nodrošināt uzņēmējdarbībai labvēlīgu vienoto tirgu, gan mūsu centieni uzlabot nodokļu saistību izpildi Eiropas Savienībā.”

ES nodokļu maksātāji katru gadu nodokļu administrācijām dalībvalstīs iesniedz 150 miljonus PVN deklarāciju. Šobrīd dažādās dalībvalstīs ievērojami atšķiras pieprasītā informācija, veidlapu formāts un deklarāciju iesniegšanas termiņi. Rezultātā PVN deklarāciju iesniegšana kļūst par sarežģītu, dārgu un apgrūtinošu procedūru pārrobežu mērogā strādājošiem uzņēmumiem. Uzņēmumi, kas darbojas vairāk nekā vienā dalībvalstī, ir arī sūdzējušies, ka procesa sarežģītības dēļ ir grūti ievērot noteikumus PVN jomā.

Pateicoties šodien ierosinātajai standartizētajai PVN deklarācijai, tiek vienkāršota informācija, kas uzņēmumiem būs jāsniedz nodokļu iestādēm. Deklarācijā būs tikai 5 lauciņi, kas nodokļu maksātājiem būs obligāti jāaizpilda. Dalībvalstīm būs rīcības brīvība pieprasīt vēl turpmāku standarta informāciju – maksimāli 26 informācijas lauciņos. Tas ir milzīgs uzlabojums salīdzinājumā ar pašreizējo situāciju, kad dažas dalībvalstis pieprasa aizpildīt līdz pat 100 informācijas lauciņus.

Uzņēmumi iesniegs PVN standartizēto deklarāciju katru mēnesi, savukārt mikrozuņēmumiem tas būs jādara tikai reizi ceturksnī. Tiktu atcelts dažās dalībvalstīs šobrīd paredzētais pienākums iesniegt gada kopsavilkuma PVN deklarāciju. Priekšlikums arī sekmē deklarāciju elektronisku iesniegšanu, jo PVN standartizēto deklarāciju būs atļauts iesniegt elektroniski visā Savienībā. Ar šo nozīmīgo vienkāršojumu saistībā ar PVN deklarāciju iesniegšanas procesu tiek īstenota Komisijas plašāka mēroga apņemšanās samazināt administratīvo slogu un šķēršļus, ar ko tirdzniecība saskaras vienotajā tirgū.

Šodienas priekšlikums ir arī nozīmīgs ieguldījums, lai izveidotu efektīvāku un pret krāpšanu aizsargātu PVN sistēmu, kā izklāstīts Komisijas stratēģijā par PVN reformu (skatīt IP/11/1508). PVN veido apmēram 21 % no dalībvalstu ieņēmumiem, tomēr 2011. gadā no tiem aptuveni 193 miljardi eiro netika iekasēti (skatīt IP/13/844). Izveidojot vienkāršāku sistēmu, no kuras ieguvēji ir gan nodokļu maksātāji, gan nodokļu administrācijas, PVN standartizētā deklarācija var uzlabot nodokļu saistību izpildi un samazināt neiekasētos PVN. Tādējādi šodienas priekšlikums varētu ievērojami sekmēt fiskālo konsolidāciju Eiropas Savienībā, jo tiktu palielināti valsts ieņēmumi.

Vispārīga informācija

Eiropas Komisija 2011. gada decembrī pieņēma paziņojumu par PVN nākotni (skatīt IP/11/1508). Šajā paziņojumā izklāstītas pamatiezīmes, kurām jābūt jaunās PVN sistēmas pamatā, proti, tai jābūt vienkāršākai, efektīvākai un noturīgākai pret krāpšanu, kā arī labāk piemērotai vienotajam tirgum.

Ideju par PVN standartizēto deklarāciju ir veicinājusi Augsta līmeņa darba grupa administratīvā sloga jautājumā. Sabiedriskajā apspriešanā tika apstiprināta uzņēmumu lielā interese par šādu iniciatīvu un atbalsts tai.

Arī paziņojumā par lietpratīgu regulējumu (IP/10/1296) PVN direktīva un jo īpaši PVN deklarācija tika uzsvērtas kā daļa no ES tiesību aktiem, kas rada otru lielāko slogu. Šodienas priekšlikums mēģina šo problēmu atrisināt.

Noderīgas saites

Priekšlikums pieejams šādā tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_proposed/index_en.htm

ES komisāra nodokļu, muitas, revīzijas un krāpšanas apkarošanas jautājumos Aļģirda Šemetas tīmekļa vietne:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Komisāra Aļģirda Šemetas Twitter konts

+ MEMO/13/926

Kontaktpersonas:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Franck Arrii (+32 2 297 22 21)


Side Bar