Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. spalio 23 d.

Standartinė PVM deklaracija palengvins gyvenimą įmonėms ir pagerins mokestinių prievolių vykdymą

Šiandien Komisija pasiūlė naują standartinę PVM deklaraciją, dėl kurios ES įmonių išlaidos gali sumažėti iki 15 mlrd. EUR per metus. Šios iniciatyvos tikslas — gerokai sumažinti biurokratinių kliūčių įmonėms, palengvinti mokestinių prievolių vykdymą ir padidinti mokesčių administracijų veiksmingumą visoje Sąjungoje. Taigi, ši iniciatyva visiškai atitinka Komisijos pažangaus reglamentavimo įsipareigojimą ir yra viena iš neseniai priimtoje programoje REFIT (Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programa) paskelbtų iniciatyvų, kuriomis siekiama supaprastinti taisykles ir sumažinti įmonėms tenkančią administracinę naštą (IP/13/891). Šiandienos pasiūlyme numatomi vienodi reikalavimai PVM deklaracijas teikiančioms įmonėms, kad ir kurioje valstybėje narėje tai atliekama. Nacionalines PVM deklaracijas pakeisiančia standartine PVM deklaracija bus užtikrinta, kad visoje ES įmonių būtų prašoma pateikti tokią pačią pagrindinę informaciją per tokį patį laikotarpį. Atsižvelgiant į tai, kad paprastesnių procedūrų lengviau laikytis ir jas lengviau taikyti, šiandienos pasiūlymas taip pat turėtų padėti geriau laikytis PVM reikalavimų ir didinti valstybių pajamas.

Už mokesčius atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė: „Standartinė PVM deklaracija – abiem pusėms naudinga padėtis. Įmonėms bus taikomos paprastesnės procedūros, sumažės jų išlaidos ir bus mažiau biurokratizmo. Vyriausybės turės naują priemonę, kuria galės palengvinti PVM reikalavimų laikymąsi, dėl to turėtų padidėti jų surenkamos pajamos. Todėl šiandienos pasiūlymu remiamas mūsų siekis sukurti verslui palankią bendrąją rinką ir pastangos gerinti mokestinių prievolių vykdymą ES.“

Kiekvienais metais nacionalinėms mokesčių administracijoms ES mokesčių mokėtojai pateikia 150 mln. PVM deklaracijų. Šiuo metu įvairiose valstybėse narėse prašoma informacija, nacionalinės formos ir duomenų pateikimo terminai labai skiriasi. Todėl tarpvalstybinėms įmonėms PVM deklaracijų pildymas yra sudėtinga ir brangi procedūra. Įmonės, veikiančios daugiau negu vienoje valstybėje narėje, taip pat skundžiasi, kad dėl painios tvarkos sunku laikytis PVM reikalavimų.

Šiandien pasiūlyta standartine PVM deklaracija supaprastinama informacija, kurią įmonės turės teikti mokesčių institucijoms. Deklaracijoje bus tik 5 privalomi langeliai, kuriuos turės užpildyti mokesčių mokėtojai. Valstybėms narėms leidžiama prašyti papildomų standartinių elementų, tačiau informacijos langelių gali būti ne daugiau kaip 26. Tai didelis žingsnis – mat dabar kai kuriose valstybėse narėse reikalaujama užpildyti net iki 100 informacijos langelių.

Įmonės standartines PVM deklaracijas teiks kartą per mėnesį, o mikroįmonės bus įpareigotos tai daryti tik kas ketvirtį. Prievolė pateikti sumuojamąją metinę PVM deklaraciją, kurios šiuo metu reikalaujama kai kuriose valstybėse narėse, bus panaikinta. Pasiūlyme taip pat skatinama taikyti elektronines dokumentų tvarkymo sistemas, nes standartinę PVM deklaraciją visoje Sąjungoje bus leidžiama pateikti elektroniniu būdu. Iš esmės supaprastinant PVM deklaracijų procesą, remiami platesnio masto Komisijos įsipareigojimai mažinti administracinę naštą ir kliūtis prekybai bendrojoje rinkoje.

Šiandienos pasiūlymu taip pat labai prisidedama prie veiksmingesnės ir labiau apsaugotos nuo sukčiavimo PVM sistemos, aprašytos Komisijos strategijoje dėl PVM reformos (žr. IP/11/1508), kūrimo. PVM sudaro maždaug 21 % valstybių narių pajamų, bet 2011 m. nesurinkta apie 193 mlrd. EUR (žr. IP/13/844). Sukūrus paprastesnę sistemą tiek mokesčių mokėtojams, tiek administracijoms, standartine PVM deklaracija galima pagerinti mokestinių prievolių vykdymą ir sumažinti PVM nepriemoką. Todėl šiandienos pasiūlymu, didinant valstybės biudžeto pajamas, būtų galima svariai prisidėti prie fiskalinio konsolidavimo visoje ES.

Pagrindiniai faktai

2011 m. gruodžio mėn. Europos Komisija priėmė komunikatą dėl PVM ateities (žr. IP/11/1508). Šiame komunikate išdėstyti pagrindiniai aspektai, kuriais turi būti grindžiama naujoji PVM sistema — visų pirma siekiant, kad ji būtų paprastesnė, veiksmingesnė ir patikimesnė kovojant su sukčiavimu ir geriau pritaikyta bendrajai rinkai.

Standartinės PVM deklaracijos idėją rėmė Aukšto lygio nepriklausomų suinteresuotųjų šalių grupė administracinei naštai mažinti. Viešosios konsultacijos patvirtino, kad įmones tokia iniciatyva labai domina ir jos ją remia.

Komunikate dėl sumanaus reguliavimo (IP/10/1296) taip pat atkreiptas dėmesys į PVM direktyvą (ypač į PVM deklaraciją), kaip į antrą iš sudėtingiausių ES teisės aktų. Šiandienos pasiūlymu siekiama šią padėtį ištaisyti.

Naudingos nuorodos

Pasiūlymas pateikiamas adresu
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_proposed/index_en.htm

Už ES mokesčius, muitų sąjungą, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingo Komisijos nario Algirdo Šemetos svetainė
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_lt.htm

Komisijos nario Algirdo Šemetos Twitter

MEMO/13/926

Asmenys ryšiams:

Emer Traynor, tel. +32 2 292 15 48

Franck Arrii, tel. +32 2 297 22 21


Side Bar