Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 23. lokakuuta 2013

Vakioitu alv-ilmoitus helpottaa liiketoimintaa ja parantaa verosääntöjen noudattamista

Komissio on ehdottanut tänään uutta vakioitua alv-ilmoitusta, jonka avulla yritykset voivat vähentää kustannuksiaan jopa 15 miljardia euroa vuodessa. Aloitteen tavoitteena on vähentää yrityksiä rasittavaa byrokratiaa, helpottaa verosääntöjen noudattamista ja tehostaa veroviranomaisten toimintaa koko unionissa. Näin ollen aloite on täysin linjassa järkevän sääntelyn kanssa, johon komissio on sitoutunut pyrkimään. Se kuuluu myös hiljattain käynnistetyn, sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevan REFIT-ohjelman aloitteisiin, joilla pyritään yksinkertaistamaan sääntöjä ja keventämään yrityksiin kohdistuvia hallinnollisia rasituksia (IP/13/891). Tänään annetun ehdotuksen mukaan yritysten on alv-ilmoituksia antaessaan noudatettava yhdenmukaisia vaatimuksia riippumatta siitä, missä jäsenvaltiossa ne antavat ilmoituksensa. Kansalliset alv-ilmoitukset aiotaan korvata vakioidulla alv-ilmoituksella, jolla varmistetaan, että yrityksiltä pyydetään samat perustiedot saman määräajan kuluessa koko EU:ssa. Koska yksinkertaisempia menettelyjä on helpompi noudattaa ja valvoa, ehdotuksella voidaan parantaa myös alv-sääntöjen noudattamista ja lisätä julkisia tuloja.

Verotuksesta vastaava komissaari Algirdas Šemeta toteaa, että vakioitu alv-ilmoitus hyödyttää kaikkia osapuolia. Yritykset voivat käyttää yksinkertaisempia menettelyjä ja vähentää siten kustannuksiaan ja hallinnollisia rasituksiaan", komissaari toteaa ja jatkaa: Viranomaiset saavat puolestaan käyttöönsä uuden välineen, jolla voidaan helpottaa alv-sääntöjen noudattamista ja alv:n kantamista ja lisätä siten alv-tuloja. Tänään annettu ehdotus tukee siten EU:n sitoumusta luoda yritysystävälliset sisämarkkinat ja parantaa verosääntöjen noudattamista.

EU:n verovelvolliset antavat veroviranomaisille vuosittain 150 miljoonaa alv-ilmoitusta. Kansallisissa ilmoituksissa vaaditut tiedot ja niiden muoto ja määräajat vaihtelevat nykyään suuresti jäsenvaltiosta toiseen. Sen vuoksi alv-ilmoitusten antaminen on raskas, kallis ja monimutkainen menettely yli rajojen toimiville yrityksille. Useammassa jäsenvaltiossa toimivat yritykset ovat valittaneet myös, että menettelyn monimutkaisuus vaikeuttaa alv-sääntöjen noudattamista.

Tänään ehdotetulla vakioidulla alv-ilmoituksella yksinkertaistetaan tietoja, jotka yritysten on annettava veroviranomaisille. Ilmoituksessa on ainoastaan viisi pakollista tietokenttää, jotka verovelvollisten on täytettävä. Jäsenvaltiot voivat pyytää verovelvollisilta myös muita vakiotietoja, mutta täytettäviä tietokenttiä on joka tapauksessa enintään 26. Tämä on huomattava parannus nykyiseen tilanteeseen, jossa eräät jäsenvaltiot vaativat täyttämään jopa 100 tietokenttää.

Ehdotuksen mukaan yritysten on annettava alv-ilmoituksensa kuukausittain, mutta mikroyritykset voivat antaa omat ilmoituksensa neljännesvuosittain. Eräiden jäsenvaltioiden nykyään vaatimat vuosittaiset alv-yhteenvetoilmoitukset aiotaan poistaa. Lisäksi ehdotuksella tuetaan sähköistä asiointia, sillä vakioidut alv-ilmoitukset voidaan toimittaa sähköisesti koko unionissa. Yksinkertaistamalla merkittävästi alv-ilmoitusten antamismenettelyä tuetaan komission laajempia pyrkimyksiä keventää yritysten hallinnollisia rasituksia ja poistaa kaupan esteitä sisämarkkinoilla.

Tänään annetulla ehdotuksella edistetään myös tehokkaamman, petoksilta suojatun alv-järjestelmän kehittämistä komission alv-uudistuksesta laatiman strategian mukaisesti (ks. IP/11/1508). Jäsenvaltioiden tuloista noin 21 prosenttia on alv-tuloja. Vuonna 2011 alv:stä jäi kuitenkin 193 miljardia euroa kantamatta (ks. IP/13/844). Koska vakioitu alv-ilmoitus helpottaisi sekä verovelvollisten että veroviranomaisten työtä, sen avulla voitaisiin parantaa myös verosääntöjen noudattamista ja pienentää alv-vajetta. Tänään annettu ehdotus voisi siten edistää merkittävästi julkisen talouden vakauttamista koko EU:ssa lisäämällä julkisia tuloja.

Taustaa

Euroopan komissio antoi joulukuussa 2011 alv:n tulevaisuutta käsittelevän tiedonannon (ks. IP/11/1508). Tiedonannossa kuvataan, mitä perusominaisuuksia uudella alv-järjestelmällä olisi oltava, jotta se toimisi yksinkertaisemmin ja tehokkaammin, suojaisi paremmin petoksilta ja vastaisi paremmin sisämarkkinoiden tarpeita.

Hallinnollisen rasitukseen vähentämistä käsittelevä korkean tason ryhmä on tukenut ajatusta vakioidusta alv-ilmoituksesta. Asiasta järjestetty julkinen kuuleminen on osoittanut myös, että yritykset ovat hyvin kiinnostuneita tästä aloitteesta ja antavat sille tukensa.

Järkevää sääntelyä käsittelevässä tiedonannossa (IP/10/1296) on tähdennetty, että alv-direktiivi ja erityisesti alv-ilmoitukset ovat EU:n lainsäädännön toiseksi raskain osa. Tänään annetun ehdotuksen tavoitteena on puuttua tähän ongelmaan.

Hyödyllisiä linkkejä

Ehdotukseen voi tutustua seuraavassa osoitteessa:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_proposed/index_en.htm

Verotuksesta, tulliliitosta, tilintarkastuksesta ja petostentorjunnasta vastaavan komissaari Algirdas Šemetan kotisivut:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Komissaari Algirdas Šemeta Twitterissä

+ MEMO/13/926


Side Bar