Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 23. oktoober 2013

Standardne käibedeklaratsioon muudab ettevõtjate elu lihtsamaks ja parandab maksukuulekust

Komisjon esitas täna ettepaneku uue standardse käibedeklaratsiooni kohta, mis võib aidata vähendada ELi ettevõtjate kulusid kuni 15 miljardi euro võrra aastas. Algatuse eesmärk on vähendada bürokraatiat ettevõtjate jaoks, muuta maksueeskirjade täitmine lihtsamaks ja maksuasutused kogu ELis tõhusamaks. See vastab täielikult komisjoni aruka reguleerimise põhimõttele ning on üks uue õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi algatusi, mille eesmärk on lihtsustada eeskirju ja vähendada ettevõtjate halduskoormust (IP/13/891). Ettepanekuga nähakse ettevõtjatele ette ühtsed nõuded käibedeklaratsioonide esitamiseks, olenemata sellest, millises liikmesriigis nad seda teevad. Standardse käibedeklaratsiooniga, mis asendab liikmesriikide käibedeklaratsioonid, tagatakse, et ettevõtjatelt nõutakse kogu ELis ühesuguste põhiandmete esitamist sama tähtaja jooksul. Kuna lihtsamaid menetlusi on kergem järgida ja nende täitmist on hõlpsam tagada, peaks tänane ettepanek aitama parandada ka maksueeskirjade täitmist ja suurendama avaliku sektori tulu.

Euroopa Komisjoni maksundusvolinik Algirdas Šemeta märkis selle kohta järgmist: „Standardsest käibedeklaratsioonist on kasu kõigil. Ettevõtjatel on lihtsam asju ajada, neil on väiksemad kulud ja vähem bürokraatiat. Valitsustel on uus vahend, millega hõlbustada käibemaksunormide täitmist, ja see peaks suurendama nende kogutavat tulu. Tänane ettepanek aitab seega saavutada nii meie eesmärki luua ettevõtjasõbralik ühtne turg kui ka parandada maksueeskirjade järgimist ELis.”

ELi maksumaksjad esitavad riiklikele maksuasutustele igal aastal 150 miljonit käibedeklaratsiooni. Praegu on nõutav teave, riiklikud vormid ja deklaratsioonide esitamise tähtajad liikmesriigiti väga erinevad. See muudab käibedeklaratsioonide esitamise piiriüleselt tegutsevate äriühingute jaoks väga keeruliseks, kulukas ja tülikaks. Ettevõtjad, kes tegutsevad rohkem kui ühes liikmesriigis, on kurtnud ka seda, et protsessi keerukuse tõttu on käibemaksueeskirju raske järgida.

Täna esitatud ettepanekuga standardse käibedeklaratsiooni kohta lihtsustatakse teavet, mida ettevõtjad peavad maksuasutusele esitama. Deklaratsioonil on ainult viis kohustuslikku lahtrit, mille maksumaksja peab täitma. Liikmesriikidele antakse õigus küsida standardset lisateavet kuni 26 teabelahtri ulatuses. See lihtsustab märkimisväärselt praegust olukorda, kus mõned liikmesriigid nõuavad kuni 100 teabelahtri täitmist.

Ettevõtjad peavad standardse käibedeklaratsiooni esitama kord kuus, mikroettevõtjad aga vaid kord kvartalis. Kohustus esitada iga-aastane kokkuvõtlik käibedeklaratsioon, mida mõned liikmesriigid praegu nõuavad, kavatsetakse tühistada. Ettepanekus toetatakse ka standardse käibedeklaratsiooni elektroonilist esitamist kogu ELis. Sellega, et deklaratsioonide esitamine muudetakse oluliselt lihtsamaks, toetatakse komisjoni laiemat eesmärki vähendada halduskoormust ja takistusi kaubavahetuseks ühtsel turul.

Tänane ettepanek on ka oluline panus tõhusama ja pettusekindlama käibemaksusüsteemi loomisse. See on ette nähtud komisjoni käibemaksureformi strateegias (vt IP/11/1508). Käibemaks moodustab ligikaudu 21% liikmesriikide tulust. Ometi jäi sellest 2011. aastal saamata umbes 193 miljardit eurot (vt IP/13/844). Lihtsama süsteemi loomisega nii maksumaksjatele kui ka ametiasutustele saab standardse käibedeklaratsiooni abil parandada maksukuulekust ning vähendada käibemaksu puudujääki. Seega võib tänane ettepanek anda olulise panuse eelarvete konsolideerimisse kogu ELis, suurendades riigikassade tulusid.

Taustteave

2011. aasta detsembris võttis Euroopa Komisjon vastu teatise käibemaksu tuleviku kohta (vt IP/11/1508). Selles esitati uue käibemaksusüsteemi aluspõhimõtted, st muuta süsteem eelkõige lihtsamaks, tõhusamaks ja pettusekindlamaks, et see vastaks paremini ühtse turu vajadustele.

Standardse käibemaksudeklaratsiooni ideed on toetanud halduskoormust käsitlev kõrgetasemeline töörühm. Avalik arutelu kinnitas, et ettevõtjatel on sellise algatuse vastu suur huvi ja et nad toetavad seda.

Teatises aruka reguleerimise kohta (IP/10/1296) rõhutati, et käibemaksudirektiiv ja eriti käibedeklaratsioon on üks kõige koormavam osa ELi õigusaktidest. Tänase ettepaneku eesmärk on seda olukorda parandada.

Kasulikud lingid

Ettepanek on kättesaadav järgmisel veebisaidil:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_proposed/index_en.htm

Maksunduse ja tolliliidu, auditi ja pettusevastase võitluse voliniku Algirdas Šemeta koduleht:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Volinik Algirdas Šemeta Twitteris

MEMO/13/926

Kontaktisikud:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Franck Arrii (+32 2 297 22 21)


Side Bar