Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 22 oktober 2013

EU-ländernas tillämpning av EU-rätten under 2012

Att EU-rätten tillämpas korrekt är en hörnsten i EU-fördragen och ett centralt inslag i kommissionens program för EU-lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refit-programmet). Den 30:e årsrapporten om kontrollen av EU-rättens tillämpning visar i vilken utsträckning länderna tillämpar EU-rätten. Vid utgången av 2012 var antalet pågående överträdelseärenden färre än tidigare år. Antalet fall som omfattas av problemlösningsmekanismer, t.ex. EU Pilot-projektet, hade ökat. Detta återspeglar EU-kommissionens fasta vilja att samarbeta med EU-länderna för att lösa problem och se till att lagstiftningen efterlevs bättre.

Vid utgången av 2012 hade antalet öppna överträdelseförfaranden återigen minskat, denna gång med 25 % jämfört med det föregående året. Detta beror bland annat på att EU Pilot-projektet1 och andra problemlösningsmekanismer (t.ex. Solvit2) används i ökad utsträckning, för att lösa problem och förbättra efterlevnaden av lagstiftningen.

Miljö, transport, skatter och den inre marknaden & tjänster var de fyra områden där flest överträdelser ägde rum. Dessa områden svarade för mer än 60 % av alla ärenden.

Flest överträdelseförfaranden pågick mot Italien (99), Belgien (92) och Spanien (91). Liksom under 2011 var Lettland "bäst i klassen" med enbart 20 ärenden, följt av Litauen (22) och Estland (24). Rangordningen mellan de 27 EU-länderna är som följer:

Försenat införlivande av direktiv: färre ärenden, fler påföljdsförslag

I tidigare årsrapporter framhävdes att EU-länderna var försenade med att införliva direktiv. Det dåliga resultatet från 2011 förbättrades märkbart 2012. Vid utgången av 2012 hade antalet pågående överträdelseärenden till följd av ett försenat införlivande minskat med 45 % jämfört med 2011. Under 2012 inleddes flest överträdelseärenden till följd av ett försenat införlivande mot Italien (36), Portugal (34) och Ungern (26), medan Estland (5), Nederländerna och Sverige (6 vardera) hade minst antal ärenden.

För att EU-länderna inte ska dröja med att införliva direktiv har EU-kommissionen fortsatt att till fullo använda det påföljdssystem som införts genom Lissabonfördraget. Kommissionen har hänskjutit 35 ärenden till Europeiska unionens domstol, med framställningar om böter för Polen (10), Slovenien (5), Nederländerna, Finland (4 vardera), Cypern, Belgien (3 vardera), Tyskland, Bulgarien, Slovakien, Luxemburg, Portugal och Ungern (1 vardera). Under 2011 fattade kommissionen enbart 9 sådana beslut om hänskjutande.

Klagomål: väsentlig respons från allmänheten

Med 3 141 registrerade klagomål under 2012 hjälpte privatpersoner, företag och andra intressenter EU-kommissionen med dess kontroll av att EU-reglerna tillämpas korrekt. Det högsta antalet klagomål från privatpersoner rörde miljö, rättsliga frågor och den inre marknaden & tjänster (588, 491 respektive 462 klagomål), och dessa riktades främst mot Italien (438), Spanien (306) och Frankrike (242).

Uppgifter om överträdelser: EU-länder och politikområden

I rapportens bilagor behandlas varje enskilt EU-lands resultat och resultatet på olika politikområden. Bilagorna tar upp belysande exempel och viktiga frågor angående tillämpningen av lagstiftningen.

Från och med den 23 oktober finns årsrapporten i sin helhet på följande länk:
http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_annual_report_en.htm

Bakgrund

På begäran av Europaparlamentet har kommissionen varje år sedan 1984 lagt fram en årsrapport om sin kontroll av tillämpningen av EU-rätten under det föregående året.

Varje år antar Europaparlamentet ett betänkande om kommissionens rapport, där dess ståndpunkt i de viktigaste frågorna klargörs.

Kontaktperson:

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

1 :

EU Pilot är en databas och ett kommunikationsverktyg. Det är avsett att förbättra kommunikationen och problemlösandet mellan kommissionens avdelningar och EU-ländernas myndigheter när det gäller tillämpningen av EU-lagstiftningen eller nationella reglers överensstämmelse med EU-rätten. Tanken är att detta ska ske i ett tidigt skede innan ett överträdelseförfarande inleds enligt artikel 258 i EUF-fördraget.

2 :

Solvit är ett problemlösningsnätverk online, där EU-länderna samarbetar för att utan rättsliga förfaranden lösa problem som uppstår till följd av att offentliga myndigheter tillämpar inremarknadsrätten på ett felaktigt sätt.


Side Bar