Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 22. oktobra 2013

Uporaba prava EU v državah članicah v letu 2012

Pravilna uporaba prava EU je temelj Pogodb EU in osrednja točka programa Komisije za ustreznost predpisov (REFIT). Iz 30. letnega poročila o spremljanju uporabe prava EU je razvidno, kako uspešne so države članice pri njegovi uporabi. Konec leta 2012 je bilo odprtih manj postopkov za ugotavljanje kršitev kot prejšnja leta. Povečalo pa se je število zadev, ki se obravnavajo v okviru mehanizmov za reševanje problemov, kot je EU Pilot. To dokazuje odločenost Evropske komisije, da v sodelovanju z državami članicami rešuje probleme in izboljšuje skladnost s predpisi.

Konec leta 2012 se je število postopkov za ugotavljanje kršitev spet zmanjšalo, in sicer za 25 % v primerjavi z letom prej. To lahko deloma pripišemo pogostejši uporabi sistema EU Pilot1 in drugih mehanizmov (kot je na primer SOLVIT2), ki so namenjeni reševanju problemov in spodbujanju skladnosti s predpisi: Največ primerov kršitev je bilo na področju okolja, prometa, obdavčenja ter notranjega trga in storitev; s teh štirih področij je bilo več kot 60 % vseh zadev.

Največ postopkov za ugotavljanje kršitev je bilo uvedenih proti Italiji (99), Belgiji (92) in Španiji (91). Najmanj postopkov (20) je bilo tako kot leta 2011 uvedenih proti Latviji, sledita Litva (22) in Estonija (24). Podatki za EU-27 so naslednji:

Pozen prenos direktiv: manj zadev, več predlogov za sankcije

Prejšnja letna poročila so izpostavljala pozen prenos direktiv v državah članicah. Lani so bile države članice na tem področju veliko bolj uspešne. Do konca leta 2012 je bilo odprtih 45 % manj postopkov za ugotavljanje kršitev zaradi poznega prenosa kot 12 mesecev prej. Večina postopkov zaradi poznega prenosa je bila lani uvedenih proti Italiji (36), Portugalski (34) in Madžarski (26), najmanj pa proti Estoniji (5), Nizozemski in Švedski (proti obema po 6).

Za preprečevanje poznega prenosa Komisija še naprej uporablja sistem sankcij, ki je bil uveden z Lizbonsko pogodbo. 35 zadev je predložila Sodišču Evropske unije ter zahtevala denarne kazni za Poljsko (10), Slovenijo (5), Nizozemsko, Finsko (po 4), Ciper, Belgijo (po 3), Nemčijo, Bolgarijo, Slovaško, Luksemburg, Portugalsko in Madžarsko (po 1). Leta 2011 je Komisija Sodišču predložila samo devet takih zadev.

Pritožbe: pomembno sredstvo za povratne informacije javnosti

Državljani, podjetja in drugi deležniki so s 3 141 pritožbami leta 2012 Komisiji zagotovili pomembne informacije pri njenem spremljanju pravilne uporabe predpisov EU. Največ pritožb državljanov je zadevalo okolje (588), pravosodje (491) ter notranji trg in storitve (462), vložene pa so bile najpogosteje proti Italiji (438), Španiji (306) in Franciji (242).

Kršitve: države članice in politike EU

V prilogah k poročilu so navedeni rezultati za vsako državo članico in po posameznih področjih. Rezultati so ponazorjeni s primeri, pri čemer so poudarjena glavna vprašanja v zvezi z uporabo prava.

Od 23. oktobra bo letno poročilo v celoti na voljo na naslednji povezavi:
http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_annual_report_sl.htm

Ozadje

Na podlagi zahteve Evropskega parlamenta Komisija od leta 1984 vsako leto predloži letno poročilo o spremljanju uporabe prava Skupnosti za preteklo leto.

Evropski parlament vsako leto sprejme poročilo o poročilu Komisije, v katerem zavzame stališče do glavnih obravnavanih vprašanj.

Kontakti:

Olivier Bailly (+32 22968717)

1 :

EU Pilot je podatkovna zbirka in komunikacijsko orodje. Namenjen je izboljšanju reševanja problemov in komunikacije med službami Komisije in organi držav članic v zvezi z uporabo prava EU ali skladnostjo nacionalnih predpisov s pravom EU v zgodnji fazi, pred začetkom postopka za ugotavljanje kršitev v skladu s členom 258 PDEU.

2 :

SOLVIT je spletni sistem, preko katerega države članice EU izvensodno rešujejo probleme, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe prava na področju notranjega trga EU s strani organov javne uprave.


Side Bar