Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 22. októbra 2013

Výsledky členských štátov EÚ v oblasti uplatňovania práva EÚ za rok 2012

Správne uplatňovanie práva EÚ je základným kameňom zmlúv EÚ a jadrom Programu Komisie v oblasti regulačnej vhodnosti (REFIT). V 30. výročnej správe o kontrole uplatňovania práva EÚ sú zobrazené výsledky členských štátov v oblasti uplatňovania práva EÚ. Na konci roku 2012 bolo začatých menej konaní o porušení ako v predchádzajúcich rokoch. Počet prípadov v rámci mechanizmov na riešenie problémov, akým je EU Pilot, vzrástol. Odráža to odhodlanie Európskej Komisie spolupracovať s členskými štátmi na riešení problémov a zlepšiť dodržiavanie predpisov.

Na konci roka 2012 počet začatých konaní o porušení opäť klesol, a to o 25  % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Súvisí to čiastočne s častejším využívaním projektu EU Pilot1 a iných mechanizmov na riešenie problémov, ako je SOLVIT2), ktoré slúžia na riešenie problémov a sú podporou pri dodržiavanie predpisov: Životné prostredie, doprava, dane, vnútorný trh a služby sú štyrmi oblasťami, v ktorých sa najviac porušujú predpisy: spolu predstavujú viac ako 60 % všetkých prípadov.

Najviac konaní o porušení povinnosti sa začalo proti Taliansku (99), Belgicku (92) a Španielsku (91). Podobne ako v roku 2011 dosiahlo najlepšie výsledky Lotyšsko (iba 20 prípadov), len o niečo horšie na tom bola Litva (22 konaní) a Estónsko (24 konaní). Poradie EÚ-27:

Oneskorená transpozícia smerníc: menej prípadov, viac návrhov na sankcie

V predchádzajúcich výročných správach sa poukazovalo na oneskorené transponovanie smerníc členskými štátmi. Minuloročná slabá výkonnosť sa výrazne zlepšila. Do konca roku 2012 sa začalo o 45  % menej konaní o porušení z dôvodu oneskorenej transpozície ako na konci roku 2011. V priebehu posledného roku sa väčšina konaní o porušení z dôvodu oneskorenej transpozície začala proti Taliansku (36), Portugalsku (34) a Maďarsku (26), zatiaľ čo Estónsko (5), Holandsko a Švédsko (po 6) mali v tomto ohľade najlepšie výsledky.

Komisia naďalej plne využíva systém sankcií zavedený podľa Lisabonskej zmluvy, aby odradila členské štáty od oneskorenej transpozície. Súdnemu dvoru Európskej únie postúpila 35 prípadov so žiadosťou o peňažné sankcie: proti Poľsku (10), Slovinsku (5), Holandsku, Fínsku (po 4), Cypru, Belgicku (po 3), Nemecku, Bulharsku, Slovensku, Luxembursku, Portugalsku a Maďarsku (po 1 v každej z krajín). V roku 2011 schválila Komisia iba 9 takýchto rozhodnutí o postúpení.

Sťažnosti: dôležitá spätná väzba od verejnosti

Komisia v roku 2012 zaregistrovala 3 141 sťažností od občanov, podnikov a zainteresovaných strán, ktorí poskytli Komisii dôležité vstupné údaje na jej monitorovanie správneho uplatňovania pravidiel EÚ. Sťažnosti občanov sa najčastejšie týkali oblasti životného prostredia (588 sťažností), spravodlivosti (491), vnútorného trhu a služieb (462) a boli namierené proti Taliansku (438), Španielsku (306) a Francúzsku (242).

Porušenie povinnosti podľa jednotlivých členských štátov a politík EÚ

V prílohách k správe sa uvádzajú výsledky každého členského štátu a výsledky v konkrétnych oblastiach politiky. Sú v nich poskytnuté názorné príklady a zdôraznené hlavné problémy pri uplatňovaní práva.

Od 23. októbra bude plné znenie výročnej správy k dispozícii na tejto adrese:
http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_annual_report_en.htm

Súvislosti

Na základe žiadosti Európskeho parlamentu Komisia každoročne od roku 1984 predkladá výročnú správu o monitorovaní uplatňovania práva Spoločenstva v predchádzajúcom roku.

Európsky parlament prijíma každý rok správu o výročnej správe Komisie, v ktorej vysvetľuje svoj postoj k hlavným záležitostiam.

Kontaktná osoba:

Olivier Bailly (+32 2 296 8717)

1 :

EU Pilot je databázou a komunikačným nástrojom. Tento mechanizmus bol navrhnutý s cieľom zlepšiť komunikáciu a riešenie problémov medzi útvarmi Komisie a orgánmi členských štátov, pokiaľ ide o otázky týkajúce sa uplatňovania práva EÚ alebo súladu zákonov v jednotlivých členských štátoch s právom EÚ, a to ešte v ranom štádiu, teda než sa začne konanie o porušení podľa článku 258 ZFEÚ.

2 :

SOLVIT je internetová sieť na riešenie problémov, v ktorej členské štáty EÚ v rámci mimosúdneho konania spoločne pracujú na riešení praktických problémov, ktoré vznikajú pri nesprávnom uplatňovaní pravidiel vnútorného trhu orgánmi verejnej správy.


Side Bar