Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 22 października 2013 r.

Stosowanie prawa UE przez państwa członkowskie – wyniki za 2012 r.

Prawidłowe stosowanie prawa UE jest jednym z filarów unijnych traktatów i centralnym elementem programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT), wprowadzonego przez Komisję. 30. sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa UE pokazuje wyniki państw członkowskich w zakresie stosowania unijnych przepisów. Na koniec 2012 r. liczba postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego była niższa niż w ubiegłych latach. Wzrosła natomiast liczba spraw w ramach innych mechanizmów rozjemczych takich jak „EU Pilot”. Ten stan rzeczy odzwierciedla postanowienie Komisji, by współpracować z państwami członkowskimi w celu rozwiązywania problemów oraz zwiększenia stopnia przestrzegania przepisów.

Pod koniec 2012 r. liczba otwartych postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zmniejszyła się ponownie – o 25 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Częściowo ma to związek z częstszym wykorzystaniem platformy „EU Pilot”1 oraz innych mechanizmów rozwiązywania problemów (takich jak SOLVIT2) mających na celu rozwiązywanie problemów i zwiększenie stopnia przestrzegania przepisów.

Środowisko, transport, podatki, rynek wewnętrzny i usługi to cztery obszary, w odniesieniu do których odnotowano najwięcej uchybień: łącznie ponad 60 proc. wszystkich przypadków.

Najwięcej postępowań w sprawie o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego toczyło się wobec Włoch (99), Belgii (92) i w Hiszpanii (91). Podobnie jak 2011 r. najlepszy wynik osiągnęły Łotwa, wobec której prowadzono jedynie 20 spraw, Litwa (22) i Estonia (24). Ranking UE-27 przedstawia się następująco:

Opóźnienia w transpozycji dyrektyw: mniej spraw, częstsze wnioski o nałożenie kar

We wcześniejszych sprawozdaniach rocznych zwracano uwagę na opóźnienia państw członkowskich w transpozycji dyrektyw. Zeszłoroczne niezadowalające wyniki uległy znacznej poprawie. W porównaniu z sytuacją sprzed 12 miesięcy pod koniec 2012 r. toczyło się o 45 proc. mniej postępowań w związku z opóźnieniami w transpozycji dyrektyw. W ciągu ostatniego roku większość wszczętych postępowań w związku z opóźnieniami w transpozycji dotyczyło Włoch (36), Portugalii (34) i Węgier (26). Najlepsze wyniki osiągnęły natomiast Estonia (5) oraz Holandia i Szwecja (po 6).

Aby zapobiegać przypadkom opóźnień w transpozycji, Komisja nadal korzystała z pełnego wachlarza sankcji wprowadzonych na mocy traktatu lizbońskiego. W 35 przypadkach skierowała sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE z wnioskiem o nałożenie kar finansowych (przeciwko Polsce (10), Słowenii (5), Holandii, Finlandii (po 4), Cyprowi, Belgii (po 3), Niemcom, Bułgarii, Słowacji, Luksemburgowi, Portugalii i Węgrom (po 1)). W 2011 r. Komisja zdecydowała się skierować sprawę do Trybunału jedynie w 9 przypadkach.

Skargi: reakcja ogółu społeczeństwa

W 2012 r. zarejestrowano 3141 skarg od obywateli, przedsiębiorstw i zainteresowanych stron. Skargi te stanowiły ważny wkład w pracę Komisji w zakresie kontroli prawidłowego stosowania unijnych przepisów. Skargi obywateli dotyczyły głównie ochrony środowiska, wymiaru sprawiedliwości oraz rynku wewnętrznego i usług (odpowiednio 588, 491 i 462 skarg). Najwięcej skarg było skierowanych przeciwko Włochom (438), Hiszpanii (306) i Francji (242).

Charakterystyka uchybień: państwa członkowskie i obszary polityki UE

W załącznikach do sprawozdania dokonano przeglądu wyników w odniesieniu do poszczególnych państw członkowskich oraz obszarów polityki. Dostarczają one konkretnych przykładów i unaoczniają najważniejsze problemy w zakresie stosowania prawa.

Od dnia 23 października pełny tekst sprawozdania rocznego dostępny będzie na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_annual_report_pl.htm

Kontekst

W odpowiedzi na prośbę Parlamentu Europejskiego, począwszy od 1984 r., Komisja co roku przedstawia roczne sprawozdanie z kontroli stosowania prawa wspólnotowego w roku poprzednim.

W odniesieniu do tego dokumentu Parlament Europejski przyjmuje własne sprawozdanie, prezentując swoje stanowisko odnośnie najważniejszych kwestii.

Kontakt:

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

1 :

„EU Pilot” jest bazą danych oraz narzędziem komunikacji. Ma on na celu poprawę komunikacji między służbami Komisji a organami państw członkowskich i ułatwienie rozwiązywania problemów w kwestiach dotyczących stosowania prawa UE lub zgodności prawa krajowego z przepisami unijnymi na wczesnym etapie rozpatrywania sprawy, przed wszczęciem postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego na mocy art. 258 TFUE.

2 :

SOLVIT to internetowa sieć służąca rozwiązywaniu problemów, w ramach której państwa członkowskie UE bez uciekania się do kroków prawnych wspólnie poszukują rozwiązań spraw związanych z nieprawidłowym stosowaniem przepisów dotyczących rynku wewnętrznego przez organy publiczne.


Side Bar