Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 22 oktober 2013

Balans van de toepassing van het EU-recht door de lidstaten in 2012

De correcte toepassing van het EU-recht vormt een hoeksteen van de EU-verdragen en staat centraal in het programma voor gezonde regelgeving (REFIT) van de Commissie. In het 30ste jaarlijkse verslag over de controle op de toepassing van het EU-recht wordt de balans opgemaakt van de toepassing van het EU-recht door de lidstaten. Eind 2012 waren er minder openstaande inbreukprocedures dan in de vorige jaren. Meer zaken waren behandeld via andere mechanismen voor probleemoplossing, zoals EU Pilot. Dit toont aan dat de Europese Commissie vastbesloten is om samen met de lidstaten ervoor te zorgen dat problemen worden opgelost en het EU-recht beter wordt nageleefd.

Aan het eind van 2012 was het aantal lopende inbreukprocedures opnieuw gedaald, met 25% ten opzichte van het voorgaande jaar. De daling werd deels gerealiseerd door frequenter gebruik te maken van EU Pilot1 en andere probleemoplossingsmechanismen (zoals SOLVIT2). Deze mechanismen moeten problemen helpen oplossen en de naleving van het EU-recht verbeteren.

De meeste inbreukprocedures, meer dan 60%, hadden betrekking op vier gebieden: milieu, vervoer, belastingen en interne markt en diensten.

Tegen Italië (99), België (92) en Spanje (91) werden de meeste procedures ingeleid. Net als in 2011 was Letland de beste leerling met slechts 20 inbreukzaken, gevolgd door Litouwen en Estland (met respectievelijk 22 en 24 inbreukzaken). De rangorde van de 27 EU-lidstaten:

Late omzetting van richtlijnen: minder inbreukzaken, meer voorstellen voor sancties

In eerdere jaarlijkse verslagen werd de aandacht gevestigd op de late omzetting van richtlijnen. De slechte prestaties van vorig jaar zijn nu aanzienlijk beter. Aan het eind van 2012 waren er 45% minder openstaande inbreukprocedures ten gevolge van een late omzetting dan een jaar eerder. In het afgelopen jaar werden de meeste inbreukprocedures op grond van late omzetting ingeleid tegen Italië (36), Portugal (34) en Hongarije (26). Estland (5), Nederland (6) en Zweden (6) presteerden het best op dit gebied.

Om late omzetting te ontraden, is de Commissie ten volle gebruik blijven maken van het sanctiesysteem dat bij het Verdrag van Lissabon is ingevoerd. De Commissie heeft 35 zaken doorverwezen naar het Hof van Justitie van de Europese Unie, met een verzoek om financiële sancties (tien zaken hadden betrekking op Polen, vijf op Slovenië, vier op Nederland, vier op Finland, drie op Cyprus, drie op België, en telkens één op Duitsland, Bulgarije, Slowakije, Luxemburg, Portugal en Hongarije). In 2011 had de Commissie slechts 9 verwijzingsbeslissingen genomen.

Klachten als essentiële bijdrage van het grote publiek

In 2012 hebben burgers, ondernemingen en belanghebbenden de Commissie samen 3 141 klachten toegezonden. Zij hebben de Commissie op die manier in grote mate geholpen om toezicht te houden op de juiste toepassing van het EU-recht. De meeste klachten van burgers hadden betrekking op milieu, justitie en interne markt en diensten (respectievelijk 588, 491 en 462 klachten) en waren gericht tegen Italië (438), Spanje (306) en Frankrijk (242).

Inbreuken per lidstaat en per EU-beleidsterrein

De bijlagen van het verslag spitsen zich toe op de prestaties van iedere lidstaat en de prestaties op specifieke beleidsterreinen. Ze bevatten voorbeeldzaken en brengen de belangrijkste problemen bij de toepassing van recht onder de aandacht.

Het volledige jaarlijkse verslag zal vanaf 23 oktober beschikbaar zijn op
http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_annual_report_nl.htm

Achtergrond

Op verzoek van het Europees Parlement stelt de Commissie sinds 1984 elk jaar een jaarlijks verslag op over de controle op de toepassing van het EU-recht in het voorafgaande jaar.

Elk jaar keurt het Europees Parlement een verslag goed met standpunten over de belangrijkste kwesties die in het verslag van de Commissie aan bod komen.

Contact:

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

1 :

EU Pilot is een databank en communicatiemiddel. EU Pilot moet de communicatie tussen en de probleemoplossing door de diensten van de Commissie en de nationale autoriteiten verbeteren met betrekking tot de toepassing van het EU-recht en de overeenstemming van de nationale voorschriften met het EU-recht. Met EU Pilot worden problemen in een vroeg stadium aangepakt, alvorens op grond van artikel 258 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie een inbreukprocedure wordt ingeleid.

2 :

SOLVIT is een onlinenetwerk waarin EU-lidstaten samenwerken om zonder juridische procedures een oplossing te vinden voor problemen die het gevolg zijn van een verkeerde toepassing van de internemarktregels door overheden.


Side Bar