Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 22. oktobrī

ES dalībvalstu panākumi ES tiesību aktu piemērošanā 2012. gadā

Pareiza ES tiesību aktu piemērošana ir ES līgumu stūrakmens un Komisijas regulatīvās atbilstības programmas (REFIT) pamats. Trīsdesmitajā gada pārskatā par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību ir redzams, kā dalībvalstīm sokas ar ES tiesību aktu piemērošanu. Uzsākto pienākumu neizpildes procedūru 2012. gada beigās bija mazāk nekā iepriekšējos gados. Ir palielinājies to lietu skaits, ko izskata ar problēmu risināšanas mehānismiem, tostarp EU Pilot. Tas atspoguļo Eiropas Komisijas apņemšanos sadarboties ar dalībvalstīm, lai risinātu problēmas un uzlabotu atbilstību tiesību aktiem.

2012. gada beigās uzsākto pienākumu neizpildes procedūru skaits atkal samazinājās – par 25 % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Tas ir daļēji saistīts ar to, ka biežāk tiek izmantots EU Pilot1 un citi problēmu risināšanas mehānismi (piemēram, SOLVIT2), kuru mērķis ir risināt problēmas un panākt atbilstību tiesību aktiem: Vairāk kā 60 % no visām pienākumu neizpildes procedūrām tiek uzsāktas jomās, kur šāda neizpilde notiek visbiežāk, t.i., vides, transporta, nodokļu, iekšējā tirgus un pakalpojumu jomā.

Visvairāk pienākumu neizpildes procedūru tika uzsākts pret Itāliju (99), Beļģiju (92) un Spāniju (91). Līdzīgi kā 2011. gadā, Latvijai ir labākais rezultāts – tikai 20 lietas, kam seko Lietuva un Igaunija (22 un 24 procedūras). Kopumā situācija ES 27 valstīs ir šāda:

Direktīvu novēlota transponēšana: mazāk lietu, vairāk ierosinājumu par kavējuma naudas piemērošanu

Iepriekšējos gada ziņojumos tika norādīts uz direktīvu novēlotu transponēšanu dalībvalstīs. Pagājušā gada sliktie rādītāji ir būtiski uzlabojušies. Sakarā ar novēlotu transponēšanu līdz 2012. gada beigām, tika uzsākts par 45 % mazāk pienākumu neizpildes procedūru, nekā 12 mēnešus pirms tam. Pēdējo gadu laikā pienākumu neizpildes procedūras par novēlotu direktīvu transponēšanu lielākoties tika uzsāktas pret Itāliju (36), Portugāli (34) un Ungāriju (26), savukārt pret Igaunijai (5), Nīderlandei un Zviedrijai (6 pret katru) šajā ziņā bija labākie rādītāji.

Lai novērstu novēlotu transponēšanu, Komisija ir turpinājusi pilnībā izmantot sankciju sistēmu, kas ieviesta ar Lisabonas līgumu. Tā ir ierosinājusi 35 lietas izskatīšanai Eiropas Savienības Tiesā (“Tiesa”), ar lūgumu noteikt finansiālas sankcijas (pret Poliju (10), Slovēniju (5), Nīderlandi, Somiju (pret katru 4), Kipru, Beļģiju (pret katru 3), Vāciju, Bulgāriju, Slovākiju, Luksemburgu, Portugāli un Ungāriju (pret katru 1)). Par lietas ierosināšanu tiesā 2011. gada laikā Komisija pieņēma tikai 9 lēmumus.

Sūdzības: būtiska atgriezeniskā saite no sabiedrības

2012. gadā tika reģistrētas 3141 sūdzības no iedzīvotājiem, uzņēmumiem un ieinteresētajām personām, kas Komisijas uzraudzības procesā par ES noteikumu pareizu piemērošanu sniedza būtisku ieguldījumu. Visbiežāk saņemtas iedzīvotāju sūdzības ir par vidi, tiesiskumu, iekšējo tirgu un pakalpojumiem (attiecīgi 588, 491 un 462 sūdzības) un par Itāliju (438), Spāniju (306) un Franciju (242).

Pārkāpumu profili: Dalībvalstu un ES rīcībpolitikas

Ziņojuma pielikumos atainoti katras dalībvalsts rādītāji un rādītāji atsevišķās politikas jomās. Tie sniedz lietu piemērus un akcentē svarīgākos jautājumus tiesību aktu piemērošanā.

Pilns gada ziņojums būs pieejams no 23. oktobra šajā Interneta vietnē:
http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_annual_report_lv.htm

1.1 Vispārīga informācija

Pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma Komisija kopš 1984. gada katru gadu sniedz gada ziņojumu par Kopienas tiesību aktu piemērošanas uzraudzību iepriekšējā gadā.

Eiropas Parlaments katru gadu pieņem ziņojumu par šo Komisijas ziņojumu, izskaidrojot savu nostāju galvenajos jautājumos.

Kontakti:

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

1 :

EU Pilot ir datubāze un saziņas līdzeklis. Projekts ir izstrādāts, lai uzlabotu komunikāciju un rastu risinājumus problēmām starp Komisijas dienestiem un dalībvalstu iestādēm par jautājumiem, kas skar ES tiesību aktu piemērošanu vai valsts tiesiskā regulējuma atbilstību ES tiesību aktiem, un darītu to pietiekami savlaicīgi, pirms ir uzsākta LESD 258. pantā minētā pārkāpuma procedūra.

2 :

SOLVIT ir tīkls problēmu risināšanai tiešsaistē, kurā ES dalībvalstis sadarbojas, lai, neuzsākot tiesvedību, risinātu problēmas, kas radušās, valsts pārvaldes iestādēm nepareizi piemērojot vienotā tirgus noteikumus.


Side Bar