Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. spalio 22 d.

2012 m. ES teisės taikymo rezultatai ES valstybėse narėse

Tinkamas ES teisės taikymas yra ES sutarčių pagrindas ir pamatinis Komisijos reglamentavimo kokybės ir rezultatų programos (REFIT) principas. 30-ojoje metinėje ES teisės taikymo kontrolės ataskaitoje pateikiami duomenys apie valstybių narių pažangą, padarytą taikant ES teisę. 2012 m. pabaigoje buvo pradėta mažiau pažeidimo bylų nei ankstesniais metais. Dažniau naudotasi problemų sprendimo mechanizmais, pavyzdžiui, sistema „EU Pilot“. Tai yra Europos Komisijos pasiryžimo bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis spręsti problemas ir užtikrinti geresnę atitiktį ES teisės aktams, rezultatas.

2012 m. pabaigoje nebaigtų nagrinėti pažeidimo procedūrų skaičius toliau mažėjo – jis buvo 25 proc. mažesnis nei ankstesniais metais. Tai iš dalies susiję su dažnesniu sistemos „EU Pilot“1 ir kitų problemoms spręsti skirtų mechanizmų (kaip antai SOLVIT2), kuriuos taikant sprendžiamos problemos ir skatinama geriau laikytis ES teisės aktų, naudojimu.

Aplinkos, transporto, mokesčių, vidaus rinkos ir paslaugų sritys – tai keturios sritys, kuriose padaroma daugiausiai pažeidimų – daugiau kaip 60 proc. visų atvejų.

Daugiausiai pažeidimų nagrinėjimo procedūrų pradėta prieš Italiją (99), Belgiją (92) ir Ispaniją (91). Kaip ir 2011 m., mažiausiai pažeidimų padarė Latvija – prieš ją pradėta tik 20 bylų, o antroje ir trečioje vietose – Lietuva (22) ir Estija (24). 27 valstybių narių rezultatai pagal pažangumą pateikiami toliau:

Vėlavimas perkelti direktyvas į nacionalinę teisę. Mažiau bylų, daugiau pasiūlymų taikyti nuobaudas

Ankstesnėse metinėse ataskaitose konstatuota, kad valstybės narės vėluoja perkelti direktyvas į nacionalinę teisę. Tačiau, palyginti su praėjusiais metais, padėtis gerokai pagerėjo. 2012 m. pabaigoje, palyginti su laikotarpiu prieš vienus metus, dėl vėlavimo perkelti direktyvas į nacionalinę teisę pradėta 45 proc. mažiau bylų. Per praėjusius metus dauguma pažeidimo bylų dėl vėlavimo perkelti direktyvas į nacionalinę teisę pradėta prieš Italiją (36), Portugaliją (34) ir Vengriją (26), o mažiausiai – prieš Estiją (5), Nyderlandus (6) ir Švediją (6).

Kad paskatintų valstybes nares laiku perkelti direktyvas į nacionalinę teisę, Komisija toliau visapusiškai naudojosi Lisabonos sutartyje nustatyta nuobaudų sistema. 35 bylas ji perdavė Europos Sąjungos Teisingumo Teismui (toliau — Teismas) ir prašė skirti pinigines baudas (10 bylų prieš Lenkiją, 5 bylos prieš Slovėniją, 4 bylos prieš Nyderlandus, 4 bylos prieš Suomiją, 3 bylos prieš Kiprą, 3 bylos prieš Belgiją, po 1 bylą prieš Vokietiją, Bulgariją, Slovakiją, Liuksemburgą, Portugaliją ir Vengriją). 2011 m. Komisija buvo priėmusi tik 9 tokius sprendimus perduoti bylas Teismui.

Skundai. Svarbus visuomenės indėlis

2012 m. užregistruotas 3 141 piliečių, verslininkų ir suinteresuotųjų šalių skundas – jais naudodamasi Komisija galėjo geriau kontroliuoti, ar ES taisyklės taikomos tinkamai. Piliečių skundai buvo daugiausiai susiję su aplinkos, teisingumo ir vidaus rinkos bei paslaugų sritimis (atitinkamai 588, 491 ir 462 skundai) ir šiomis šalimis: Italija (438), Ispanija (306) ir Prancūzija (242).

Informacija apie pažeidimus. Valstybių narių ir ES politika

Ataskaitos prieduose pateikiami duomenys apie kiekvienos valstybės narės rezultatus ir apie rezultatus konkrečiose politikos srityse. Pateikiama konkrečių bylų pavyzdžių ir atkreipiamas dėmesys į svarbiausius teisės taikymo klausimus.

Spalio 23 d. visa metinė ataskaita bus pateikta svetainėje
http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_annual_report_en.htm

Pagrindiniai faktai

Nuo 1984 m. Komisija Europos Parlamento prašymu kasmet pateikia praėjusių metų Bendrijos teisės taikymo kontrolės ataskaitą.

Europos Parlamentas kiekvienais metais tvirtina pranešimą apie Komisijos ataskaitą, kurioje išdėsto savo poziciją pagrindiniais klausimais.

Asmuo ryšiams

Olivier Bailly, tel. +32 2 296 87 17

1 :

EU Pilot – duomenų bazė ir bendravimo priemonė. Ji sukurta siekiant pagerinti Komisijos tarnybų ir valstybių narių institucijų ryšius pradiniu etapu, prieš pradedant pažeidimo nagrinėjimo procedūrą pagal SESV 258 straipsnį, ir geriau spręsti problemas, susijusias su ES teisės taikymu arba nacionalinės teisės atitiktimi ES teisei.

2 :

SOLVIT − problemų sprendimo internetu tinklas, kuriame ES valstybės narės, netaikydamos teisinės procedūros, kartu sprendžia problemas, kylančias dėl valdžios institucijų netinkamai taikomų vidaus rinkos teisės nuostatų.


Side Bar