Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 22. lokakuuta 2013

EU:n oikeuden soveltaminen jäsenmaissa vuonna 2012

EU:n oikeuden asianmukainen soveltaminen on EU:n perussopimusten peruspilareita ja keskeisellä sijalla sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevassa komission REFIT-ohjelmassa. Uusimmassa, 30. vuosikertomuksessa Euroopan unionin soveltamisen valvonnasta tarkastellaan sitä, miten jäsenvaltiot ovat onnistuneet noudattamaan unionin lainsäädäntöä. Vuoden 2012 lopussa oli kesken vähemmän rikkomustapauksia kuin vastaavana ajankohtana aiempina vuosina. Sen sijaan sellaisten tapausten määrä kasvoi, joita käsiteltiin EU:n oikeuden soveltamisessa esiintyvien ongelmien ratkaisemiseen tarkoitettujen mekanismien puitteissa, kuten EU Pilot ‑järjestelmässä. Tämä osoittaa, että Euroopan komissio on sitoutunut työskentelemään yhdessä jäsenvaltioiden kanssa ongelmien ratkaisemiseksi ja unionin oikeuden noudattamisen parantamiseksi.

Vuoden 2012 lopussa kesken olleiden rikkomustapausten määrä väheni jälleen edelliseen vuoteen verrattuna, tällä kertaa 25 prosenttia. Tämä liittyy osittain EU Pilot -järjestelmän1 ja muiden ongelmanratkaisumekanismien (esim. SOLVIT2) lisääntyneeseen käyttöön. Kyseisten järjestelmien avulla pyritään ratkaisemaan ongelmia ja edistämään lainsäädännön noudattamista.

Eniten rikkomuksia esiintyi ympäristön, liikenteen, verotuksen sekä sisämarkkinoiden ja palvelujen aloilla, joiden osuus kaikista tapauksista oli yli 60 prosenttia.

Eniten rikkomusmenettelyjä oli käynnissä Italiaa (99 menettelyä), Belgiaa (92) ja Espanjaa (91) vastaan. Kuten vuonna 2011, vähiten rikkomusmenettelyjä oli käynnistetty Latviaa vastaan (20 menettelyä), ja seuraavana tulivat Liettua (22) ja Viro (24). Seuraavassa esitetään vuoden 2012 lopussa kesken olleiden rikkomusmenettelyjen määrät suuruusjärjestyksessä kaikkien EU:n 27 jäsenvaltion osalta:

Direktiivien viivästynyt saattaminen kansalliseen lainsäädäntöön: vähemmän tapauksia ja enemmän ehdotettuja seuraamuksia

Aiemmissa vuosikertomuksissa on tuotu esiin viiveet direktiivien saattamisessa osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Tilanne on parantunut merkittävästi edellisestä vuodesta. Vuoden 2012 lopussa oli kesken 45 prosenttia vähemmän rikkomistapauksia, jotka liittyivät kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen myöhästymiseen, kuin edellisenä vuonna. Suurin osa kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen myöhästymiseen liittyvistä rikkomustapauksista koski viime vuonna Italiaa (36 tapausta), Portugalia (34) ja Unkaria (26). Parhaiten tältä osin suoriutuivat Viro (5 tapausta), Alankomaat (6) ja Ruotsi (6).

Ehkäistäkseen kansalliseen lainsäädäntöön saattamisen viivästymistä komissio on jälleen hyödyntänyt täysimääräisesti Lissabonin sopimuksella käyttöön otettua seuraamusjärjestelmää. Se on vienyt 35 tapausta Euroopan unionin tuomioistuimeen ja pyytänyt tuomioistuinta määräämään taloudellisia seuraamuksia. Kyseiset tapaukset jakautuivat seuraavasti: Puola 10 tapausta, Slovenia 5, Alankomaat ja Suomi kumpikin 4, Kypros ja Belgia kumpikin 3 sekä Saksa, Bulgaria, Slovakia, Luxemburg, Portugali ja Unkari kukin 1 tapaus. Vuonna 2011 komissio vei ainoastaan 9 tapausta Euroopan unionin tuomioistuimeen.

Kantelut: tärkeää palautetta kansalaisilta

Kansalaiset, yritykset ja sidosryhmät tekivät vuonna 2012 yhteensä 3 141 kantelua, joiden avulla komissio sai tärkeää tietoa EU:n sääntöjen asianmukaisen soveltamisen seurantaa varten. Kansalaisten tekemät kantelut koskivat useimmiten ympäristöä (588 kantelua), oikeusasioita (491) sekä sisämarkkinoita ja palveluja (462), ja kanteluiden kohteena olivat useimmiten Italia (438 kantelua), Espanja (306) ja Ranska (242).

Rikkomusmenettelyjen profiilit jäsenvaltioittain ja EU:n politiikanaloittain

Kertomuksen liitteissä tarkastellaan erikseen tilannetta kussakin jäsenvaltiossa sekä eri politiikanaloilla. Liitteissä esitetään esimerkkitapauksia ja tuodaan esille keskeiset lainsäädännön soveltamiseen liittyvät ongelmat.

Arviointikertomus on kokonaisuudessaan saatavilla 23. lokakuuta alkaen seuraavassa osoitteessa:
http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_annual_report_fi.htm.

Tausta

Komissio on Euroopan parlamentin pyynnöstä esittänyt vuodesta 1984 lähtien vuosittain kertomuksen yhteisön lainsäädännön soveltamisen seurannasta edeltävältä vuodelta.

Euroopan parlamentti antaa vuosittain kertomuksen komission kertomuksesta ja esittää kantansa keskeisiin kysymyksiin.

Yhteyshenkilö:

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

1 :

EU Pilot on sekä tietokanta että viestintäväline. Se on luotu parantamaan viestintää ja auttamaan ongelmien ratkaisemisessa komission yksiköiden ja jäsenvaltioiden viranomaisten välillä kysymyksissä, jotka koskevat EU:n oikeuden soveltamista tai sitä, vastaavako kansalliset säännöt EU:n lainsäädäntöä. Tarkoitus on puuttua ongelmiin varhaisessa vaiheessa, ennen rikkomusmenettelyn käynnistämistä SEUT-sopimuksen 258 artiklan nojalla.

2 :

SOLVIT on internetpohjainen ongelmanratkaisuverkko, jonka kautta EU:n jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä ratkaistakseen tuomioistuinten ulkopuolella ongelmat, joita aiheutuu siitä, että viranomaiset soveltavat sisämarkkinalainsäädäntöä virheellisesti.


Side Bar