Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 22. oktoober 2013

ELi õiguse kohaldamine liikmesriikides aastal 2012

ELi õiguse nõuetekohane kohaldamine on ELi aluslepingute nurgakivi ning õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi (REFIT) tähtsaim komponent. ELi õiguse kohaldamise järelevalvet käsitlevast 30. aastaaruandest selgub, kuidas on liikmesriigid ELi õiguse kohaldamisega toime tulnud. 2012. aasta lõpu seisuga oli pooleli vähem rikkumismenetlusi kui eelmistel aastatel. Probleemide lahendamise mehhanismidega (nt EU PILOT) seotud juhtumite arv on suurenenud. See näitab, et Euroopa Komisjon teeb liikmesriikidega probleemide lahendamisel ja õigusaktide järgimise parandamisel sihikindlat koostööd.

2012. aasta lõpu seisuga oli pooleliolevate rikkumismenetluste arv võrreldes eelmise aastaga vähenenud 25%. See on osaliselt seotud asjaoluga, et tihedamini on hakatud kasutama programmi „EU PILOT”1 ja muid probleemide lahendamise mehhanisme (nt SOLVIT2), mille eesmärk on lahendada probleeme ja edendada õiguse järgimist.

Neli poliitikavaldkonda, kus tehti kindlaks kõige rohkem potentsiaalseid rikkumisi (kokku 60% juhtumitest), olid keskkond, transport, maksundus ning siseturg ja teenused.

Kõige rohkem rikkumismenetlusi algatati Itaalia (99), Belgia (92) ja Hispaania (91) vastu. Sarnaselt 2011. aastaga oli üksnes 20 juhtumiga esirinnas Läti, kellele järgnesid Leedu (22) ja Eesti (24). EL 27 järjestus oli järgmine:

Direktiivide hilinenud ülevõtmine on vähenenud, kuid karistusettepanekute arv suurenenud

Varasemates aastaaruannetes on osutatud asjaolule, et liikmesriigid kipuvad direktiivide ülevõtmisega hilinema. Eelmisel aastal paranes olukord märkimisväärselt. 2012. aasta lõpu seisuga oli pooleli 45% vähem ülevõtmise hilinemisest tulenevaid rikkumismenetlusi kui 12 kuud tagasi. Eelmisel aastal algatati enim ülevõtmise hilinemisest tulenevaid rikkumismenetlusi Itaalia (36), Portugali (34) ja Ungari (26) vastu. Vähim menetlusi algatati Eestis (5) ning Madalmaades ja Rootsis (kummaski 6).

Ülevõtmise hilinemise ärahoidmiseks on komisjon jätkuvalt kasutanud Lissaboni lepinguga kehtestatud sanktsioonide süsteemi. Euroopa Liidu Kohtusse on rahalise karistuse taotlusega saadetud 35 juhtumit, neist 10 Poola, 5 Sloveenia, 4 Madalmaade ja Soome, 3 Küprose ja Belgia ning 1 Saksamaa, Bulgaaria, Slovakkia, Luksemburgi, Portugali ja Ungari vastu. 2011. aastal oli selliseid juhtumeid üksnes 9.

Kaebuste puhul on ülimalt oluline avalikkuse tagasiside

ELi eeskirjade nõuetekohase kohaldamise jälgimisel aitasid komisjoni ka kodanikud, ettevõtjad ja huvirühmad, kes esitasid 2012. aastal 3141 kaebust. Kodanikud teatasid puudujääkidest eelkõige seoses keskkonna, õigusküsimuste ning siseturu ja teenustega (vastavalt 588, 491 ja 462 kaebust). Kolm liikmesriiki, kelle suhtes esitati kõige rohkem kaebusi, olid Itaalia (438 kaebust), Hispaania (306) ja Prantsusmaa (242).

Rikkumismenetlused liikmesriikide ja ELi poliitikavaldkondade kaupa

Aruande lisades käsitletakse tulemusi liikmesriikide ja konkreetsete poliitikavaldkondade kaupa. Esile on toodud näitlikke juhtumeid ja olulisemaid õiguse kohaldamisega seotud küsimusi.

Alates 23. oktoobrist on aastaaruanne kättesaadav järgmise lingi kaudu:

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_annual_report_et.htm

Taust

Alates 1984. aastast esitab komisjon Euroopa Parlamendi palvel igal aastal aruande, mis käsitleb eelnenud aastal ühenduse õiguse kohaldamise järelevalvet.

Euroopa Parlament võtab igal aastal komisjoni aastaaruande alusel vastu oma raporti, milles ta selgitab oma seisukohti põhiküsimustes.

Kontaktisikud:

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

1 :

EU PILOT on andmebaas ja teabevahetuse vahend. Sellega püütakse parandada komisjoni talituste ja liikmesriikide ametiasutuste teabevahetust ja probleemide lahendamist küsimustes, mis puudutavad ELi õiguse kohaldamist või liikmesriikide õigusaktide vastavust ELi õigusele. Eesmärk on lahendada probleemid varases etapis, enne Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 258 kohase rikkumismenetluse algatamist.

2 :

SOLVIT on võrgupõhine probleemide lahendamise võrgustik, mille kaudu ELi liikmesriigid teevad koostööd, et lahendada ilma kohtumenetlusteta probleeme, mis tulenevad sellest, et liikmesriikide ametiasutused ei ole siseturgu reguleerivat õigust nõuetekohaselt kohaldanud.


Side Bar