Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 22. oktober 2013

Medlemsstaternes gennemførelse af EU-retten 2012

Korrekt gennemførelse af EU-retten er både en af grundpillerne i EU-traktaterne og kernen i Kommissionens program for målrettet og effektiv regulering, Refit. Den 30. årsberetning om kontrollen med gennemførelsen af EU-retten viser medlemsstaternes resultater hvad angår gennemførelse af EU-retten. Ved udgangen af 2012 var der færre traktatbrudsprocedurer end i de forgangne år, og antallet af sager, der behandles ved hjælp af problemløsningsmekanismer som EU Pilot, er vokset. Disse kendsgerninger afspejler Europa-Kommissionens vilje til at samarbejde med medlemsstaterne om at løse problemerne og forbedre overholdelsen af EU-reglerne.

Ved udgangen af 2012 var antallet af indledte traktatbrudsprocedurer faldet med 25 % sammenlignet med året før. Dette skyldes til dels en øget anvendelse af EU Pilot1 og andre problemløsningsmekanismer (som eksempelvis problemløsningsnettet for det indre marked, SOLVIT2), som har til formål at løse problemer og fremme overholdelsen af EU-reglerne: De fire områder, hvor der oftest indledes traktatbrudsprocedurer, og som tilsammen udgør mere end 60 % af alle sager, er miljø, transport, beskatning og det indre marked og tjenesteydelser.

De fleste traktatbrudsprocedurer er indledt mod Italien (99), Belgien (92) og Spanien (91). Ligesom det var tilfældet i 2011, er Letland med kun 20 sager den medlemsstat, der er bedst til at overholde reglerne, efterfulgt af Litauen og Estland med henholdsvis 22 og 24 traktatbrudsprocedurer. I EU-27 ser rækkefølgen således ud:

Forsinket gennemførelse af direktiver - færre sager men flere forslag om sanktioner

Tidligere årsberetninger har vist medlemsstaternes forsinkede gennemførelse af direktiver. Sidste års dårlige resultater er dog blevet væsentligt bedre. I slutningen af 2012 var der indledt 45 % færre traktatbrudsprocedurer på grund af forsinket gennemførelse, end det var tilfældet året før. I løbet af sidste år blev der indledt flest traktatbrudsprocedurer på grund af forsinket gennemførelse mod Italien (36), Portugal (34) og Ungarn (26), mens Estland (5), Nederlandene (6) og Sverige (6) klarede sig bedst i den henseende.

For at dæmme op for forsinket gennemførelse har Kommissionen fortsat gjort brug af det sanktionssystem, der blev indført med Lissabontraktaten. Den har således indbragt 35 sager for Den Europæiske Unions Domstol ("Domstolen") med anmodning om finansielle sanktioner mod Polen (10), Slovenien (5), Nederlandene (4), Finland (4), Cypern (3) og Belgien (3) samt Tyskland, Bulgarien, Slovakiet, Luxembourg, Portugal og Ungarn (med hver 1 sag). I 2011 traf Kommissionen blot 9 beslutninger om sådanne henvisninger.

Klager: afgørende feedback fra befolkningen

Der blev i 2012 registreret 3 141 klager fra borgere, virksomheder og interessenter, hvilket er et vigtigt bidrag til Kommissionens kontrol med den korrekte gennemførelse af EU‑retten. Borgernes klager vedrører primært miljø, retsvæsen og det indre marked og tjenester (henholdsvis 588, 491 og 462 klager). Der er indgivet flest klager i Italien, Spanien og Frankrig (henholdsvis 438, 306 og 242 klager).

Traktatbrudsprofiler: medlemsstaterne og EU's politikker

I bilagene til årsberetningen gennemgås hver medlemsstats resultater, både overordnet set og inden for specifikke politiske områder. Bilagene indeholder eksempler og fremhæver de vigtigste problemstillinger med hensyn til gennemførelse af EU-retten.

Den komplette årsberetning vil fra den 23. oktober være tilgængelig på:
http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_annual_report_da.htm.

Baggrund

Efter anmodning fra Europa-Parlamentet har Kommissionen siden 1984 fremlagt en årsberetning om kontrol med gennemførelsen af EU-retten i det forgangne år.

Europa-Parlamentet vedtager hvert år en rapport om Kommissionens årsberetning og uddyber sin holdning til de væsentligste spørgsmål.

Kontaktperson:

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

1 :

EU Pilot er en database og et kommunikationsværktøj. Projektet skal forbedre problemløsning og kommunikation mellem Kommissionens tjenestegrene og medlemsstaternes myndigheder vedrørende EU-rettens anvendelse eller den nationale rets overensstemmelse med EU-retten, før der igangsættes en eventuel traktatbrudsprocedure i henhold til artikel 258 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

2 :

SOLVIT er et online problemløsningsnet, hvor EU's medlemsstater samarbejder om at finde en udenretslig løsning på problemer, der skyldes, at de offentlige myndigheder ikke har anvendt lovgivningen om det indre marked korrekt.


Side Bar