Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 22. října 2013

Výsledky členských států EU při uplatňování práva EU v roce 2012

Řádné uplatňování práva EU je ústředním prvkem smluv EU a představuje těžiště Programu Komise pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT). 30. výroční zpráva o kontrole uplatňování práva EU poskytuje přehled o výsledcích, jichž členské státy při uplatňování práva EU dosáhly. V roce 2012 bylo zahájeno méně řízení o nesplnění povinnosti než v letech předchozích. Vzrostl počet případů projednávaných v rámci mechanismů pro řešení problémů, jakým je např. projekt „EU Pilot“. Tento přístup odráží snahy Evropské komise řešit prostřednictvím spolupráce s členskými státy případné problémy a zlepšit dodržování práva EU.

Ke konci roku 2012 se počet projednávaných řízení o nesplnění povinnost opět snížil, a to o 25  % oproti minulému roku. Částečně je to dáno i častějším využíváním mechanismu projektu „EU Pilot“1 či jiných mechanismů pro řešení problémů (jako např. SOLVIT2), jež mají sloužit k řešení problémů a zlepšení úrovně dodržování práva EU: mezi oblasti, v nichž docházelo k nesplnění povinnosti nejčastěji, patřilo životní prostředí, doprava, daně a vnitřní trh a služby, přičemž tyto oblasti se podílely celkově na více než 60 % případů.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Nejvíce řízení o nesplnění povinnosti bylo zahájeno proti Itálii (99), Belgii (92) a Španělsku (91). Stejně jako v roce 2011 dosáhlo nejlepších výsledků Lotyšsko (22) a Estonsko (24) řízení. Pořadí v rámci EU–27 je následující:

Pozdní provedení směrnic: méně časté, avšak s větším počtem návrhů na uložení sankcí

Dřívější výroční zprávy poukazovaly na pozdní provádění směrnic ze strany členských států. Nevyhovující stav z loňského roku byl však zásadním způsobem napraven. Do konce roku 2012 bylo z důvodu opožděného provedení zahájeno oproti předcházejícímu roku o 45  % méně řízení o nesplnění povinnosti. V uplynulém roce byla většina řízení o nesplnění povinnosti z důvodu opožděného provedení zahájena vůči Itálii (36), Portugalsku (34) a Maďarsku (26), zatímco nejlepších výsledků v tomto směru dosáhlo Estonsko (5), Nizozemsko a Švédsko (po 6).

Komise i nadále využívala v plném rozsahu systém sankcí zavedený Lisabonskou smlouvou s cílem odrazovat od pozdního provedení směrnic. V 35 případech předložila Soudnímu dvoru Evropské unie (dále jen „Soudu“) žaloby na zaplacení penále (vůči Polsku (10), Slovinsku (5), Nizozemsku (4), Finsku (4), Kypru a Belgii (po 3), Německu, Bulharsku, Slovensku, Lucembursku, Portugalsku a Maďarsku (po 1)). V roce 2011 přijala Komise pouze 9 takových rozhodnutí o předložení věci Soudu.

Stížnosti: důležitá zpětná vazba od veřejnosti

V roce 2012 bylo přijato 3 141 stížností, jimiž občané, podniky a zúčastněné strany poskytují Komisi významné podněty při sledování řádného uplatňování pravidel EU. Stížnosti občanů se nejčastěji týkaly životního prostředí (588), spravedlnosti (491), vnitřního trhu a služeb (462) a nejčastěji směřovaly vůči Itálii (438), Španělsku (306) a Francii (242).

Nesplnění povinnosti podle jednotlivých členských států a oblastí politik EU

Přílohy zprávy se zaměřují na výsledky jednotlivých členských států a výsledky ve vymezených oblastech politik. Poskytují názorné příklady typických případů a zaměřují se na stěžejní otázky spojené s uplatňováním práva EU.

Celé znění této výroční zprávy bude k dispozici ode dne 23. října 2013 na této adrese:
http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_annual_report_cs.htm.

Souvislosti

Na základě žádosti Evropského parlamentu Komise každoročně od roku 1984 předkládá výroční zprávu o kontrole uplatňování práva Společenství během minulého roku.

Evropský parlament každoročně přijímá zprávu o výroční zprávě Komise, kde vysvětluje svůj postoj k hlavním otázkám.

Kontaktní osoby:

Olivier Bailly (+32 22968717)

1 :

EU Pilot je databází a komunikačním nástrojem. Je koncipován tak, aby zlepšoval komunikaci a řešení problémů mezi útvary Komise a orgány členských států ohledně otázek týkajících se uplatňování práva EU či souladu pravidel vnitrostátního práva s právem EU v rané fázi před tím, než je zahájeno řízení o nesplnění povinnosti podle článku 258 SFEU.

2 :

SOLVIT je on-line síť pro řešení problémů bez soudního řízení, v níž členské státy EU spolupracují na vyřešení problémů způsobených nesprávným uplatňováním právních předpisů týkajících se vnitřního trhu ze strany veřejných orgánů.


Side Bar

Mon compte

Gérez vos recherches et notifications par email


Aidez-nous à améliorer ce site