Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 22. října 2013

Výsledky členských států EU při uplatňování práva EU v roce 2012

Řádné uplatňování práva EU je ústředním prvkem smluv EU a představuje těžiště Programu Komise pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT). 30. výroční zpráva o kontrole uplatňování práva EU poskytuje přehled o výsledcích, jichž členské státy při uplatňování práva EU dosáhly. V roce 2012 bylo zahájeno méně řízení o nesplnění povinnosti než v letech předchozích. Vzrostl počet případů projednávaných v rámci mechanismů pro řešení problémů, jakým je např. projekt „EU Pilot“. Tento přístup odráží snahy Evropské komise řešit prostřednictvím spolupráce s členskými státy případné problémy a zlepšit dodržování práva EU.

Ke konci roku 2012 se počet projednávaných řízení o nesplnění povinnost opět snížil, a to o 25  % oproti minulému roku. Částečně je to dáno i častějším využíváním mechanismu projektu „EU Pilot“1 či jiných mechanismů pro řešení problémů (jako např. SOLVIT2), jež mají sloužit k řešení problémů a zlepšení úrovně dodržování práva EU: mezi oblasti, v nichž docházelo k nesplnění povinnosti nejčastěji, patřilo životní prostředí, doprava, daně a vnitřní trh a služby, přičemž tyto oblasti se podílely celkově na více než 60 % případů.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Nejvíce řízení o nesplnění povinnosti bylo zahájeno proti Itálii (99), Belgii (92) a Španělsku (91). Stejně jako v roce 2011 dosáhlo nejlepších výsledků Lotyšsko (22) a Estonsko (24) řízení. Pořadí v rámci EU–27 je následující:

Pozdní provedení směrnic: méně časté, avšak s větším počtem návrhů na uložení sankcí

Dřívější výroční zprávy poukazovaly na pozdní provádění směrnic ze strany členských států. Nevyhovující stav z loňského roku byl však zásadním způsobem napraven. Do konce roku 2012 bylo z důvodu opožděného provedení zahájeno oproti předcházejícímu roku o 45  % méně řízení o nesplnění povinnosti. V uplynulém roce byla většina řízení o nesplnění povinnosti z důvodu opožděného provedení zahájena vůči Itálii (36), Portugalsku (34) a Maďarsku (26), zatímco nejlepších výsledků v tomto směru dosáhlo Estonsko (5), Nizozemsko a Švédsko (po 6).

Komise i nadále využívala v plném rozsahu systém sankcí zavedený Lisabonskou smlouvou s cílem odrazovat od pozdního provedení směrnic. V 35 případech předložila Soudnímu dvoru Evropské unie (dále jen „Soudu“) žaloby na zaplacení penále (vůči Polsku (10), Slovinsku (5), Nizozemsku (4), Finsku (4), Kypru a Belgii (po 3), Německu, Bulharsku, Slovensku, Lucembursku, Portugalsku a Maďarsku (po 1)). V roce 2011 přijala Komise pouze 9 takových rozhodnutí o předložení věci Soudu.

Stížnosti: důležitá zpětná vazba od veřejnosti

V roce 2012 bylo přijato 3 141 stížností, jimiž občané, podniky a zúčastněné strany poskytují Komisi významné podněty při sledování řádného uplatňování pravidel EU. Stížnosti občanů se nejčastěji týkaly životního prostředí (588), spravedlnosti (491), vnitřního trhu a služeb (462) a nejčastěji směřovaly vůči Itálii (438), Španělsku (306) a Francii (242).

Nesplnění povinnosti podle jednotlivých členských států a oblastí politik EU

Přílohy zprávy se zaměřují na výsledky jednotlivých členských států a výsledky ve vymezených oblastech politik. Poskytují názorné příklady typických případů a zaměřují se na stěžejní otázky spojené s uplatňováním práva EU.

Celé znění této výroční zprávy bude k dispozici ode dne 23. října 2013 na této adrese:
http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_annual_report_cs.htm.

Souvislosti

Na základě žádosti Evropského parlamentu Komise každoročně od roku 1984 předkládá výroční zprávu o kontrole uplatňování práva Společenství během minulého roku.

Evropský parlament každoročně přijímá zprávu o výroční zprávě Komise, kde vysvětluje svůj postoj k hlavním otázkám.

Kontaktní osoby:

Olivier Bailly (+32 22968717)

1 :

EU Pilot je databází a komunikačním nástrojem. Je koncipován tak, aby zlepšoval komunikaci a řešení problémů mezi útvary Komise a orgány členských států ohledně otázek týkajících se uplatňování práva EU či souladu pravidel vnitrostátního práva s právem EU v rané fázi před tím, než je zahájeno řízení o nesplnění povinnosti podle článku 258 SFEU.

2 :

SOLVIT je on-line síť pro řešení problémů bez soudního řízení, v níž členské státy EU spolupracují na vyřešení problémů způsobených nesprávným uplatňováním právních předpisů týkajících se vnitřního trhu ze strany veřejných orgánů.


Side Bar