Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 21 oktober 2013

Dags för kraftfullare EU-insatser mot skjutvapenvåld

Under de senaste åren har tragiska skjutningar vid upprepade tillfällen hamnat på löpsedlarna, bland annat i Norge, Belgien, Finland, Frankrike och Italien, för att nämna några. Det finns inget land som aldrig råkat ut för något sådant, och i EU som helhet dör över tusen personer varje år till följd av skjutningar. Samtidigt har en halv miljon skjutvapen som registrerats som förlorade eller stulna fortfarande inte lokaliserats.

I dag lägger kommissionen fram förslag till hur man skulle kunna minska skjutvapenvåldet i EU. I förslaget redogörs för insatser på EU-nivå (t.ex. lagstiftning, operativa åtgärder, fortbildning och EU-finansiering) som skulle kunna åtgärda de hot som olaglig användning av skjutvapen innebär.

Samtidigt lägger kommissionen fram resultaten av en Eurobarometerundersökning som visar att sex av tio européer faktiskt tror att antalet brott med skjutvapen kommer att öka under de kommande fem åren, och att över 5 procent vill ha strängare lagstiftning om vem som har rätt att äga, köpa eller sälja skjutvapen.

– Varje vecka får vi höra om nya våldsgärningar med skjutvapen, men ändå är det oroväckande lite debatt om olaglig användning av och handel med skjutvapen i Europa: Ofta är den amerikanska debatten om spridningen av skjutvapen mer kännbar, fastän vi borde koncentrera oss på hemmafronten. Vi har tillräckligt att göra här i Europa för att se till att handeldvapen, gevär och automatvapen inte hamnar i händerna på brottslingar, sade Cecilia Malmström, EU-kommissionär för inrikes frågor.

Därför lägger kommissionen fram idéer om hur man kan åtgärda svagheter i EU, över hela livscykeln för vapen, från tillverkning och försäljning, över innehav, handel, lagring och urbruktagande, samtidigt som man värnar om våra starka traditioner för lagligt vapeninnehav, t.ex. för sportskytte och jakt.

Strängare gemensamma EU-överskridande regler för hur man tar vapen ur bruk skulle kunna garantera att vapen som tagits ur bruk förblir obrukbara.

Kommissionen kommer att undersöka gemensamma metoder för att märka skjutvapen med serienummer vid tillverkningen så att man kan spåra vapen som använts av brottslingar.

Vi måste också fundera över EU-lagstiftning med gemensamma minimiregler för straffrättsliga påföljder så att avskräckningen fungerar i alla medlemsländer och att det inte finns några rättsliga kryphål för vapenhandlare. Sådana regler skulle kunna styra vilka skjutvapenbrott som omfattas av straffrättsliga påföljder (olaglig tillverkning, olaglig handel, manipulering av märkningar, olagligt vapeninnehav och innehav i överlåtelsesyfte), och vilka påföljder medlemsstaterna skulle utdöma.

Man skulle också kunna minska vapenbrotten genom att skärpa EU:s inremarknadsdirektiv om vapeninnehav i medlemsländerna och till exempel begränsa civilpersoners tillgång till särskilt farliga vapenmodeller. Man kommer också att se över förfarandena för vapenlicenser för att finna konkreta lösningar.

Det är viktigt att kontrollerna av försäljning och olaglig tillverkning av vapen genomförs korrekt. Kommissionen kommer även att försöka få mer uppgifter om nya tekniska problem som online-försäljning av vapen eller 3D-utskrifter av vapenkomponenter, men också om hur man kan minska risken för olaglig spridning av skjutvapen via posttjänster.

Kommissionen kommer också att undersöka hur man kan minska risken för avledning från tredjeländer med tekniska medel, till exempel genom effektivare system för kontroll av vapenexporter, genom att avbryta smuggelvägar och se till att lager av militära skjutvapen förvaltas bättre.

Dessa förslag kommer nu att diskuteras med Europaparlamentet, medelmsländerna och andra berörda parter för att bedöma de olika alternativen som till exempel lagstiftning.

Dessa prioriteringar bygger på diskussioner med brottsbekämpande myndigheter, synpunkter från offer för skjutvapenvåld, icke-statliga organisationer och auktoriserade tillverkare, återförsäljare och användare, samt på resultaten av en Eurobarometerundersökning och svaren på ett offentligt samråd.

Länkar

Link to the Communication

MEMO/13/916

Cecilia Malmströms webbplats

Följ Cecilia Malmström på Twitter

Webbplats för GD Inrikes frågor

Följ GD Inrikes frågor på Twitter

Contacts :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar