Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 21. oktobrī

Ir pienācis laiks stingrākiem pasākumiem Eiropas Savienībā pret vardarbību, kurā tiek izmantoti šaujamieroči

Pēdējo gadu laikā Eiropā notikušie traģiskie bruņotie uzbrukumi ir piesaistījuši mūsu uzmanību, jo īpaši Norvēgijā, Beļgijā, Somijā, Francijā un Itālijā, bet tie ir tikai daži piemēri. Neviena valsts nav pasargāta, un visā Eiropas Savienībā katru gadu vairāk nekā tūkstotis cilvēku ir slepkavības upuri, kurā tiek izmantoti šaujamieroči, un vairāk nekā pusmiljons šaujamieroču, kas ES reģistrēti kā pazaudēti vai nozagti, nav atrodami.

Šodien Komisija iesniedz ierosinājumus, kā Eiropā samazināt vardarbību, kurā tiek izmantoti šaujamieroči. Tā nosauc darbības, kas īstenojamas ES mērogā, gan izmantojot likumdošanu, gan operatīvas darbības, gan mācības, gan ES finansējumu, lai novērstu draudus, ko rada šaujamieroču nelikumīga lietošana.

Tajā pašā laikā Eiropas Komisija publicē Eirobarometra pētījuma rezultātus, kuros redzams, ka seši eiropieši no desmit uzskata, ka noziedzības, kurā tiek izmantoti šaujamieroči, līmenis, iespējams, palielināsies nākamo piecu gadu laikā. Pētījumā arī redzams, ka 55 % no eiropiešu vēlas stingrāku regulējumu attiecībā uz to, kurām personām ir atļauts glabāt, pirkt vai pārdot šaujamieročus.

"Katru nedēļu plašsaziņas līdzekļos tiek ziņots par jauniem vardarbības aktiem, kuros tiek izmantoti šaujamieroči. Tomēr debates par šaujamieroču nelikumīgu lietošanu un tirdzniecību Eiropā ir satraucoši mierīgas. Amerikas Savienotajās Valstīs veiktās debates par šaujamieroču izplatību bieži vien ir daudz izteiktākas, un mums vajadzētu galveno uzmanību pievērst tam, kas notiek pie mums. Šeit – Eiropā –mums ir daudz darba, lai nodrošinātu to, ka individuālie mazizmēra ieroči, šautenes un kaujas ieroči nenonāktu noziedznieku rokās," sacīja ES iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma.

Tādēļ Komisija, lai novērstu vājos punktus Eiropas Savienībā, izvirza ierosinājumus, kas attiecas uz šaujamieroču visiem dzīvescikla posmiem, ietverot ražošanu, pārdošanu, glabāšanu, tirdzniecību, uzglabāšanu un dezaktivizēšanu, vienlaikus respektējot šaujamieroču likumīgu lietošanu, piemēram, sporta šaušanā un medībās.

Stingrākiem kopējiem Eiropas mēroga noteikumiem par šaujamieroču dezaktivizēšanas kārtību būtu jānodrošina, ka šaujamieroči, kas izņemti no aprites, nav vairs lietojami.

Komisija meklēs kopēju pieeju šaujamieroču marķēšanai, izmantojot sērijas numurus, to ražošanā, lai varētu lokalizēt šaujamieročus, kurus izmanto noziedznieki.

Ir jāapsver ES tiesību akti, kas paredz minimālus kopējos noteikumus par kriminālsankcijām, lai nodrošinātu preventīvu ietekmi visās dalībvalstīs un lai nebūtu juridisko nepilnību, ko varētu izmantot nelikumīgai tirdzniecībai. Šādi noteikumi varētu noteikt, kuri nodarījumi, kuros tiek izmantoti šaujamieroči, būtu kriminālsodāmi (nelikumīga izgatavošana un tirdzniecība, manipulācijas ar marķējumiem, nelikumīga šaujamieroča glabāšana un nolūks piegādāt šaujamieročus), kā arī jāprecizē sankciju līmenis, kas dalībvalstīm būtu jāuzliek.

Vardarbību, kurā tiek izmantoti šaujamieroči, varētu arī samazināt, ieviešot ierobežojošākus noteikumus ES iekšējā tirgus direktīvā par ieroču glabāšanas kontroli dalībvalstīs, piemēram, samazinot piekļuvi īpaši bīstamu šaujamieroču modeļiem civilai lietošanai. Komisija pētīs arī procedūras attiecībā uz šaujamieroču licencēm, lai meklētu konkrētus risinājumus.

Būtu pienācīgi jāievēro šaujamieroču pārdošanas un nelikumīgas izgatavošanas kontroles. Komisija arī meklēs vairāk informācijas par jauno tehnoloģiju izaicinājumiem, piemēram, ieroču pārdošana tiessaistē vai ieroču daļu trīsdimensiju drukāšana, kā arī par riska samazināšanu attiecībā uz nelikumīgu šaujamieroču piegādi, izmantojot pasta pakalpojumus.

Komisija arī meklēs, kā samazināt novirzīšanas risku no trešām valstīm, sniedzot tehnisko palīdzību, tostarp pastiprinot to ieroču eksporta kontroles sistēmas, aizverot kontrabandas ceļus un labāk pārvaldot kaujas ieroču krājumus.

Tagad Komisija šos ierosinājumus apspriedīs ar Eiropas Parlamentu, dalībvalstīm un ieinteresētajām personām, lai izvērtētu iespējamos variantus, tostarp likumdošanas pasākumus.

Šajās prioritātēs ir ņemtas vērā diskusijas ar tiesībaizsardzības iestādēm, to personu viedokļi, kas ir cietušas no vardarbības, kurā iesaistīti šaujamieroči, NVO un likumīgo ražotāju, mazumtirgotāju un lietotāju viedokļi, kā arī atbildes, kas tika saņemtas Eirobarometra pētījumā un sabiedriskajā apspriešanā.

Noderīgas saites

Link to Communication

MEMO/13/916

Sesīlijas Malmstrēmas tīmekļa vietne

Sekojiet komisārei Malmstrēmai Twitter

Iekšlietu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne

Sekojiet Iekšlietu ģenerāldirektorātam Twitter

Kontaktpersonas:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar