Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 21 октомври 2013 г.

Време е за по-решителни действия на ЕС срещу насилието, причинено с огнестрелни оръжия

През последните няколко години вниманието ни многократно бе привлечено от трагични нападения с огнестрелни оръжия в Европа, като например тези в Норвегия, Белгия, Финландия, Франция и Италия, които далеч не са единствените. Няма незасегнати държави: в целия ЕС убийствата с огнестрелни оръжия всяка година отнемат живота на над хиляда души, а половин милион огнестрелни оръжия, които се водят за изгубени или откраднати в ЕС, все още не са намерени.

Комисията днес представя някои предложения за ограничаване на насилието в Европа, свързано с употребата на огнестрелни оръжия. Тя набелязва действия на ниво ЕС, които включват законодателни мерки, оперативни дейности, обучение и финансиране от ЕС и са насочени към преодоляване на опасностите, произтичащи от незаконната употреба на огнестрелни оръжия.

В тази връзка Европейската комисия публикува резултатите от проучване на Евробарометър, според което 60 % от европейците са на мнение, че броят на престъпленията с огнестрелни оръжия вероятно ще нарасне през следващите пет години. От проучването още става ясно, че общо 55 % от европейските граждани искат да се въведат по-строги правила относно лицата, които имат право да притежават, да купуват или да продават огнестрелни оръжия.

„Всяка седмица научаваме за нови прояви на насилие с употреба на огнестрелни оръжия. При все това по темата за незаконната употреба и трафика на оръжия в Европа цари мълчание и това е обезпокоително. Често дебатът за широкото разпространение на огнестрелните оръжия в САЩ получава по-голям отзвук, а всъщност вниманието ни трябва да се съсредоточи върху събитията у дома. Тук, в Европа, трябва да се направи още много, за да сме спокойни, че престъпниците не могат да се сдобият с пистолети, винтовки и щурмови оръжия,“ заяви Сесилия Малмстрьом, комисар на ЕС по въпросите на вътрешните работи.

Ето защо Комисията представя идеи за преодоляване на слабостите в ЕС на всеки един етап от жизнения цикъл на оръжията, било то по време на производството, продажбата, притежанието, търговията, съхранението или дезактивирането им, като същевременно се зачитат установените традиции за ползване на законно огнестрелно оръжие, например за спортна стрелба и лов.

Чрез въвеждането на по-строги, общи за целия ЕС правила относно дезактивирането на огнестрелни оръжия може да се гарантира, че те остават трайно негодни за ползване след изваждането им от употреба.

За да се улесни проследяването на оръжията, които използват престъпниците, Комисията ще обмисли общ подход за маркировка на огнестрелните оръжия със серийни номера по време на производството им.

Трябва да се помисли за законодателство на ниво ЕС, което да съдържа общи разпоредби за минималния размер на наказателноправните санкции, за да се гарантират наличието на мерки с реален възпиращ ефект във всички държави членки и липсата на „вратички“ в законите, които могат да бъдат използвани от трафикантите на оръжия. В тези разпоредби могат да се посочат свързаните с огнестрелни оръжия деяния, които следва да подлежат на наказателноправни санкции (незаконно производство, трафик, подправяне на маркировката, незаконно притежание на огнестрелно оръжие и намерение за снабдяване с огнестрелни оръжия), и да се определи размерът на наказанията, които държавите членки следва да налагат.

Насилието, свързано с употребата на огнестрелни оръжия, може също така да се ограничи чрез затягане на правилата в директивата за притежанието на оръжия в държавите членки, която е част от законодателството на ЕС за вътрешния пазар, например като се ограничи възможността някои особено опасни модели да се ползват за граждански цели. С оглед намирането на конкретни решения ще бъдат разгледани и процедурите за издаване на разрешения за оръжия.

Контролът върху продажбата и незаконното производство на огнестрелни оръжия следва да се прилага, както трябва. Наред с това Комисията ще потърси повече информация за предизвикателствата, свързани с новите технологии, като например продажбата на оръжия по интернет или триизмерното печатане на части от оръжия, и ще проучи как може да се намали рискът от незаконни доставки на огнестрелни оръжия по пощата.

Комисията също така ще проучи възможностите чрез техническа помощ да се намали рискът от отклоняване на оръжия от трети държави, включително да се подсилят техните системи за контрол върху износа на оръжия, да се пресекат маршрутите за контрабанда и да се управляват по-добре запасите от бойни оръжия.

Тези предложения ще бъдат обсъдени съвместно с Европейския парламент, държавите членки и заинтересованите среди, за да се преценят различните варианти, включително и законодателните мерки.

Тези приоритети са определени въз основа на дискусиите с правоприлагащите органи и гледните точки на жертви на насилие, причинено с огнестрелни оръжия, на НПО и на производители, търговци на дребно и потребители, на които е издадено съответното разрешение, както и въз основа на резултатите от проучване на Евробарометър и отговорите от обществена консултация.

Полезни връзки

Link to Communication

MEMO/13/916

Уебсайт на Сесилия Малмстрьом

Следете дейността на комисар Малмстрьом в Twitter

Уебсайт на ГД „Вътрешни работи“

Следете дейността на ГД „Вътрешни работи“ в Twitter

За контакти:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar