Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 18 oktober 2013

Grekland hjälper internationella par som skiljer sig

I dag meddelade Grekland sitt beslut att som sextonde EU-land ansluta sig till de EU-regler som ger internationella par möjlighet att välja vilket lands lagstiftning som ska gälla om de skiljer sig. Under 2009 skilde sig nästan 1 miljon par i EU-området (källa: Eurostat). Förordningen om tillämplig lag för äktenskapsskillnad hjälper makar med olika medborgarskap och makar som bor i olika länder eller i ett annat land än sitt hemland och skyddar dem från komplicerade, utdragna och smärtsamma förfaranden.

Förordningen syftar till att skydda den svagare parten i en skilsmässa. Den gör det möjligt för internationella par att i förväg komma överens om vilken lag som ska tillämpas vid skilsmässa eller hemskillnad. Om paret inte kan komma överens finns det gemensamma regler som domstolarna kan använda för att avgöra vilken lands lagstiftning som ska tillämpas.

– EU-reglerna för skilsmässa över nationsgränser har brutit ny mark för europeisk integration, säger EU-kommissionens vice ordförande Viviane Reding, tillika EU:s kommissionär för rättvisefrågor. Reglerna har visat vägen på områden där bristen på enighet hindrar framsteg och omsätter Lissabonfördragets rättsliga innovationer i praktiken.

– Det känns mycket hoppfullt när ytterligare ett land ansluter sig till det utökade samarbete som hjälper internationella par att skilja sig. Eftersom den fria rörligheten gör det möjligt för män och kvinnor över hela Europa att träffas och bli kära, måste vi garantera rättssäkerheten vid en eventuell skilsmässa.

De nya reglerna trädde i kraft den 21 juni 2012. Ett antal EU-länder gick då samman för första gången för att uppnå ökad integration med hjälp av ett s.k. fördjupat samarbetsförfarande (IP/10/347). Fördjupat samarbete infördes i samband med Nicefördraget 2001, men började användas först under kommissionen Barroso II och innebär att en grupp om minst nio EU-länder får vidta åtgärder om alla 28 EU-länder inte kan nå enighet kring en viss fråga. I fallet med skilsmässolagarna kunde inledningsvis 14 EU-länder (se Bakgrund) enas om en förordning 2011, till vilken Litauen senare anslöt sig 2012 (IP/12/1231) och som nu även Grekland ansluter sig till.

Förordningen syftar till att skapa rättssäkerhet och ska förebygga ”kapplöpning till domstol” (dvs. att en av makarna försöker hinna först med att väcka talan, så att målet ska regleras av en viss lag som skyddar hans eller hennes intressen) och ”forum shopping” (dvs. att makarna väljer en domstol i ett EU-land som har fördelaktigare regler, lägre domstolskostnader, snabbare förfarande osv.) och undviker samtidigt känslomässigt svåra och kostsamma förfaranden. Förordningen påverkar inte de nationella skilsmässo- eller äktenskapslagarna. Den föreskriver inte heller att regler som påverkar EU-ländernas materiella bestämmelser på familjerättens område ska antas.

Lagstiftningen om äktenskapsskillnad visar hur EU-länder kan enas trots brist på samförstånd. Fördjupat samarbetsförfarande har senare även använts för EU:s enhetliga patent (MEMO/12/971) och förslaget om skatt på finansiella transaktioner (IP/13/115).

Bakgrund

EU-fördragen ger nio eller fler EU-länder möjlighet att genom fördjupat samarbete föra en fråga framåt som är viktig, men som blockeras av ett fåtal EU-länder. De övriga EU-länderna har rätt att ansluta sig till det fördjupade samarbetet när de så önskar (artikel 331 i EUF-fördraget).

EU:s regeringar antog rådets beslut om bemyndigande att upprätta ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad den 12 juli 2010 (IP/10/917, MEMO/10/100). Beslutet publicerades i EU:s officiella tidning den 22 juli 2010. De 14 länder som deltog (Belgien, Bulgarien, Frankrike, Italien, Lettland, Luxemburg, Malta, Portugal, Rumänien, Slovenien, Spanien, Tyskland, Ungern och Österrike) förhandlade och antog den 20 december 2010 rådets förordning med detaljerade bestämmelser som ska gälla vid internationella skilsmässor (som publicerades i EU:s officiella tidning den 29 december 2010).

Övriga EU-länder som vill ansluta sig måste enligt Lissabonfördraget först anmäla detta till rådet och kommissionen. Efter Litauen är Grekland det andra EU-land som meddelat sin önskan om att ansluta sig till övriga EU-länder som deltar i det fördjupade samarbetet.

Kommissionen måste bekräfta Greklands anslutning till förordningen om gränsöverskridande skilsmässor senast fyra månader efter landets ansökan om att delta i det fördjupade samarbetet.

Läs mer

EU-kommissionen – frågor om familje- och arvsrätt:

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

Viviane Redings webbplats:

http://ec.europa.eu/reding

Följ Viviane Reding på Twitter: @VivianeRedingEU

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar