Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 18. októbra 2013

Grécko je 16. členský štát, ktorý sa pridáva k uplatňovaniu nových pravidiel EÚ na pomoc medzinárodným manželským párom

Grécko dnes oznámilo svoje rozhodnutie pripojiť sa k 15 krajinám, ktoré sa už riadia pravidlami EÚ umožňujúcimi medzinárodným manželským párom vybrať si krajinu, ktorej právne predpisy sa budú uplatňovať pri ich rozvode. Od 12. júna 2012, kedy začali platiť nové predpisy, sa členské štáty EÚ vôbec prvýkrát rozhodli pokračovať v integrácii prostredníctvom postupu „posilnenej spolupráce“ (IP/10/347). Posilnená spolupráca – zavedená Zmluvou z Nice v roku 2001, ktorá sa však nevyužívala až do obdobia druhej Barrosovej Komisie – dnes umožňuje skupine aspoň deviatich členských štátov zaviesť opatrenia v prípade, že sa na nich nedohodlo všetkých 28 členských štátov. V prípade pravidiel upravujúcich rozvod tak mohlo vďaka postupu posilnenej spolupráce pôvodne 14 krajín (pozri súvislosti) v roku 2011 schváliť nariadenie, ktoré v roku 2012 prijala Litva (IP/12/1231) a teraz aj Grécko. Cieľom tohto nariadenia je poskytnúť párom právnu istotu a zabrániť nadmernému zaťažovaniu súdov, ako aj špekulovaniu v súvislosti s voľbou súdu pri rozvodovom konaní, a zároveň páry uchrániť od emočne a finančne nákladného súdneho konania.

„Pravidlá EÚ týkajúce sa cezhraničných rozvodov vytvorili nový základ pre európsku integráciu. Ukázali cestu pre ďalší vývoj v oblastiach, v ktorých chýbajúca jednomyseľnosť bola prekážkou pokroku. Vďaka nim sa právne inovácie zavedené Lisabonskou zmluvou uplatnili v praxi", povedala podpredsedníčka Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť. „Je veľmi povzbudivé vidieť, že ďalší štát požiadal o možnosť pripojiť sa k posilnenej spolupráci, ktorá medzinárodným manželským párom pomáha v prípade rozvodu. V dobe, keď sa vďaka voľnému pohybu osôb môžu muži a ženy z rôznych kútov Európy stretávať a zaľúbiť sa, musíme zabezpečiť, že v prípade rozvodu budú mať právnu istotu".

Cieľom nariadenia o rozhodnom práve pri rozvode je chrániť partnerov v slabšom postavení počas rozvodového konania. Medzinárodným párom dáva možnosť dohodnúť sa vopred o tom, ktoré právo sa uplatní pri ich rozvode alebo rozluke. Ak sa manželia na tom nedohodnú, sudcovia budú mať k dispozícii jednotný návod na rozhodnutie o tom, právny poriadok ktorej krajiny sa bude v danom prípade uplatňovať. Nariadenie, ktoré vstúpilo do platnosti 21. júna 2012, nemá žiaden vplyv na vnútroštátne pravidlá týkajúce sa rozvodov alebo na rodinné právo, ani nepredpokladá prijatie predpisov, ktoré by výrazne ovplyvnili rodinné právo v členských štátoch.

Vzhľadom na takmer 1 milión rozvodov v EÚ v roku 2009 (údaje Eurostatu) toto nariadenie pomáha manželským párom, v ktorých partneri majú rôznu štátnu príslušnosť, párom žijúcim oddelene v rozdielnych krajinách alebo žijúcim spolu mimo svojej domovskej krajiny a chráni ich pred komplikovanými, zdĺhavými a bolestnými postupmi.

Rozvodová legislatíva ukázala príklad, ako prekonať nezhody medzi členskými štátmi v iných oblastiach politiky. Postup posilnenej spolupráce sa odvtedy uplatnil aj na jednotný patent EÚ (MEMO/12/971) a návrh na daň z finančných transakcií (IP/13/115).

Súvislosti

Posilnená spolupráca v zmysle zmlúv o EÚ umožňuje najmenej deviatim členským štátom pokročiť v presadení dôležitého opatrenia, ktoré je blokované malou menšinou členských štátov. Ostatné krajiny EÚ majú právo sa pripojiť k takejto posilnenej spolupráci, keď si to želajú (článok 331 ZFEÚ).

Rozhodnutie Rady, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca v oblasti rozhodného práva pre rozvod a rozluku, prijali vlády členských štátov 12. júla 2010 (IP/10/917, MEMO/10/100). 22. júla bolo rozhodnutie zverejnené v Úradnom vestníku EÚ. 14 zúčastnených štátov (Belgicko, Bulharsko, Francúzsko, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko) potom 20. decembra 2010 prijalo po predchádzajúcich rokovaniach nariadenie Rady, ktoré bolo uverejnené v Úradnom vestníku EÚ 29. decembra 2010, a obsahuje podrobné pravidlá týkajúce sa medzinárodných rozvodov.

Ďalšie členské štáty, ktoré by sa chceli pripojiť, môžu kedykoľvek predložiť svoju žiadosť. Podľa Lisabonskej zmluvy to musia najskôr oznámiť Rade a Komisii. Po Litve je Grécko druhým dodatočne pripojeným členským štátom, ktorý informoval inštitúcie o tom, že sa chce zúčastniť na posilnenej spolupráci.

Po podaní žiadosti o pristúpenie k spoločnej úprave cezhraničných rozvodov zo strany Grécka musí Komisia do štyroch mesiacov potvrdiť účasť krajiny na posilnenej spolupráci.

Ďalšie informácie

Európska komisia – Rodinné záležitosti a dedenie:

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie zodpovednej za oblasť spravodlivosti Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Podpredsedníčka Komisie na Twitteri: @VivianeRedingEU

Kontaktné osoby:

Mina Andreevová (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaudová (+32 2 296 74 56)


Side Bar