Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 18. oktobrī

Grieķija ir 16. dalībvalsts, kas paraksta jaunos ES noteikumus, lai palīdzētu starptautiskiem pāriem

Grieķija šodien paziņoja par savu lēmumu pievienoties tām 15 valstīm, kuras jau īsteno ES noteikumus, kas ļauj starptautiskiem pāriem izvēlēties, kuras valsts tiesību aktus piemērot laulības šķiršanas gadījumā. Jauno, kopš 2012. gada jūnija spēkā esošo noteikumu pieņemšana bija pirmā reize, kad ES dalībvalstis nolēma turpināt integrāciju, izmantojot „ciešākas sadarbības” procedūru (IP/10/347). Ciešākas sadarbības mehānisms, kas tika ieviests 2001. gadā ar Nicas līgumu, taču netika izmantots pirms otrās Barrozu vadītās Komisijas darbības uzsākšanas, šobrīd ļauj grupai, kurā ir vismaz deviņas dalībvalstis, īstenot pasākumus tad, ja vienošanos nespēj panākt visas 28 dalībvalstis. Pateicoties šim ciešākas sadarbības mehānismam, 2011. gadā sākotnēji 14 valstis (skatīt vispārīgo informāciju) vienojās par regulu, kas attiecas uz laulības šķiršanas noteikumiem; 2012. gadā tai pievienojās Lietuva (IP/12/1231) un tagad Grieķija. Minētās regulas mērķis ir sniegt pāriem tiesisko noteiktību un novērst „apsteigšanas sacīkstes” un labvēlīgākās tiesas izvēles iespēju laulības šķiršanas pieteikuma iesniegšanā, vienlaikus ļaujot izvairīties no emocionāli un finansiāli smagiem tiesas procesiem.

„ES noteikumi par pārrobežu laulības šķiršanas lietām pavēra jaunas iespējas Eiropas integrācijai. Šie noteikumi parādīja turpmāko ceļu jomās, kurās vienprātības trūkums kavēja virzību uz priekšu, un tādējādi tie ievieš praksē Lisabonas līguma juridiskos jauninājumus”, teica Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga. „Ir ļoti iepriecinoši redzēt, ka vēl viena valsts ir lūgusi piedalīties ciešākajā sadarbībā, kas palīdz starptautiskiem pāriem rīkoties laulības šķiršanas gadījumā. Tā kā, pateicoties brīvas cilvēku pārvietošanās principam, sievietes un vīrieši no visas Eiropas var satikties un iemīlēties, mums jānodrošina, ka laulības šķiršanas gadījumā pastāv tiesiskā noteiktība.”

Regulas par tiesību aktiem, kuri piemērojami laulības šķiršanai, mērķis ir sniegt palīdzību vājākajai pusei šķiršanās strīdu gadījumos. Starptautiski pāri jau iepriekš var vienoties par to, kuras valsts tiesību aktus piemērot laulības šķiršanas vai laulāto tiesiskas atšķiršanas gadījumā. Ja pāris nespēj vienoties, tiesnešiem būs kopīga formula, pēc kuras lemt, kuras valsts tiesību akti ir piemērojami. Regula, kas stājās spēkā 2012. gada 21. jūnijā, neietekmē valstu tiesību aktus, kuri reglamentē šķiršanos vai laulību, un tajā arī nav paredzēts pieņemt noteikumus, kas skar materiālo ģimenes tiesību normas dalībvalstīs.

Tā kā Eiropas Savienībā 2009. gadā tika šķirts gandrīz 1 miljons laulību (Eurostat dati), šis risinājums palīdz laulātajiem, kuriem ir dažāda valstspiederība, laulātajiem, kuri dzīvo atsevišķi dažādās valstīs vai arī dzīvo kopā vienā valstī, kas nav viņu valstspiederības valsts, un šis risinājums aizsargā šādus laulātos pret sarežģītām, ilgām un emocionāli smagām procedūrām.

Tiesību akti, kas attiecas uz laulības šķiršanu, ir snieguši piemēru tam, kā pārvarēt nevienprātību dalībvalstu starpā citās politikas jomās, kurās līdz šim ir izmantota ciešāka sadarbība, proti, saistībā ar ES vienoto patentu (MEMO/12/971) un priekšlikumu par finanšu darījumu nodokli (IP/13/115).

Vispārīga informācija

Saskaņā ar ES līgumiem ciešāka sadarbība ļauj deviņām vai vairāk dalībvalstīm turpināt virzīt uz priekšu pasākumu, kas ir svarīgs, bet kuru bloķē neliels dalībvalstu mazākums. Citas ES valstis saglabā tiesības iesaistīties ciešākā sadarbībā, kad to vēlas (LESD 331. pants).

ES valstu valdības 2010. gada 12. jūlijā pieņēma Padomes lēmumu, ar kuru atļauj ciešāku sadarbību attiecībā uz tiesību aktiem, kas piemērojami laulības šķiršanai un laulāto tiesiskai atšķiršanai (IP/10/917, MEMO/10/100). ES Oficiālajā Vēstnesī to publicēja 2010. gada 22. jūlijā. Sadarbībā iesaistītās 14 valstis (Austrija, Beļģija, Bulgārija, Francija, Itālija, Latvija, Luksemburga, Malta, Portugāle, Rumānija, Slovēnija, Spānija, Ungārija un Vācija) pēc tam risināja sarunas par 2010. gada 20. decembrī pieņemto Padomes regulu, kurā ietverti sīki izstrādāti noteikumi, kas tiks piemēroti starptautisku laulību šķiršanai (ES Oficiālajā Vēstnesī to publicēja 2010. gada 29. decembrī).

Citas dalībvalstis, kas vēlas piedalīties, var jebkurā laikā iesniegt savu pieteikumu. Saskaņā ar Lisabonas līgumu šīm valstīm par to jāpaziņo Padomei un Komisijai. Pēc Lietuvas Grieķija ir otrā papildu dalībvalsts, kas paziņo iestādēm par savu vēlmi piedalīties ciešākajā sadarbībā.

Pēc tam, kad Grieķija ir paudusi lūgumu pievienoties regulai par pārrobežu laulību šķiršanu, Komisijai tagad četru mēnešu laikā ir jāapstiprina šīs valsts līdzdalība izveidotajā ciešākas sadarbības mehānismā.

Papildu informācija

Eiropas Komisija – Ģimenes un mantojuma lietas:

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces Twitter konts: @VivianeRedingEU

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar