Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 18. října 2013

Řecko se stává v pořadí šestnáctým členským státem, který bude uplatňovat nová pravidla EU pro manželské páry s různou státní příslušností

Řecko dnes oznámilo své rozhodnutí připojit se k patnácti členským státům, které již používají pravidla EU umožňující manželským dvojicím s různou státní příslušností zvolit zemi, jejíž právo chtějí uplatnit při rozvodu. V souvislosti s těmito novými pravidly, která platí od června 2012, se členské státy EU vůbec poprvé rozhodly postoupit v procesu integrace prostřednictvím tzv. posílené spolupráce (IP/10/347). Mechanismus posílené spolupráce, který byl zaveden Niceskou smlouvou v roce 2001, avšak až do druhé Barrosovy Komise se nevyužíval, umožňuje v současné době skupině nejméně devíti států provádět některá opatření, pokud se nepodaří dosáhnout dohody na úrovni všech 28 členských států. V případě pravidel ve věcech rozvodu vyústilo navázání posílené spolupráce mezi čtrnácti původními zeměmi (viz oddíl Souvislosti) v roce 2011 v dohodu o nařízení, které v roce 2012 přijala Litva (IP/12/1231) a v letošním roce Řecko. Cílem tohoto nařízení je poskytnout manželským párům právní jistotu a zabránit „nepřiměřenému spěchu k soudu“ a hledání nejpříznivější jurisdikce; zároveň umožňuje vyhnout se citově a finančně náročnému řízení.

Pravidla EU pro přeshraniční rozvody otevírají nové možnosti pro evropskou integraci, protože v souvislosti s nimi byly uvedeny do praxe právní inovace, které přinesla Lisabonská smlouva, a díky tomu se ukázalo, jakým způsobem lze postupovat v oblastech, v nichž nedosažení jednomyslnosti znemožňuje další kroky,“ uvedla Viviane Redingová, místopředsedkyně Evropské komise a evropská komisařka pro spravedlnost. „Je velkým povzbuzením, že se další stát rozhodl podílet na posílené spolupráci, která poskytuje pomoc manželům s různou státní příslušností v případě rozvodu. Díky zásadě volného pohybu obyvatel se mohou muži a ženy ze všech částí Evropy setkat a zamilovat se, naším úkolem je však zajistit právní jistotu, pokud dojde k rozvodu.

Nařízení o rozhodném právu ve věcech rozvodu si klade za cíl poskytnout pomoc slabšímu z partnerů v průběhu rozvodových sporů. Umožňuje manželským dvojicím s různou státní příslušností předem se dohodnout na tom, které právo by se použilo v případě rozvodu nebo rozluky. Pokud se manželé nedohodnou, soudci použijí jednotnou metodu pro stanovení státu, jehož právo se použije. Nařízení, které vstoupilo v platnost dne 21. června 2012, nemá žádný účinek na zákony členských států týkající se rozvodu nebo sňatku, ani nepředpokládá přijetí pravidel, která by se týkala hmotného rodinného práva členských států.

Vzhledem k téměř jednomu milionu rozvodů na území EU v roce 2009 (údaje Eurostatu) představuje toto řešení pomoc manželským párům s různou státní příslušností, které žijí odděleně v různých zemích, nebo společně v zemi, která není jejich zemí původu, a ušetří je komplikovaných, zdlouhavých a bolestných řízení.

Vypracování rozvodových právních předpisů poskytlo příklad, jak překonat nejednotnost mezi členskými státy i v jiných oblastech, v nichž již byla posílená spolupráce uplatněna; jedná se o jednotný patent (MEMO/12/971) a návrh předpisu o dani z finančních transakcí (IP/13/115).

Souvislosti

Na základě smluv EU umožňuje posílená spolupráce devíti či více zemím přijmout opatření, které je důležité, ale menší část členských států ho odmítá. Ostatní členské státy mají i nadále právo se v případě zájmu k opatření připojit (článek 331 Smlouvy o fungování EU).

Vlády členských států EU přijaly dne 12. července 2010 rozhodnutí Rady, kterým se povoluje posílená spolupráce v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky (IP/10/917, MEMO/10/100). Toto rozhodnutí bylo dne 22. července 2010 zveřejněno v Úředním věstníku EU. Poté došlo k jednání čtrnácti zúčastněných zemí (Belgie, Bulharsko, Francie, Itálie, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovinsko a Španělsko), jež dne 20. prosince 2010 přijaly nařízení Rady, které stanoví podrobná pravidla týkající se rozvodů manželských párů s různou státní příslušností (toto nařízení bylo dne 29. prosince 2010 vyhlášeno v Úředním věstníku EU).

Každý členský stát, který má zájem zúčastnit se posílené spolupráce, může kdykoliv o účast požádat. Lisabonská smlouva stanoví, že musí nejprve svůj záměr oznámit Radě a Komisi. Po Litvě je Řecko druhým členským státem, který oznámil orgánům EU, že si přeje zapojit se do probíhající posílené spolupráce.

Poté, co Komise přijala žádost Řecka o přistoupení k nařízení o přeshraničních rozvodech, musí ve lhůtě čtyř měsíců potvrdit jeho účast na probíhající posílené spolupráci.

Další informace

Evropská komise – rodinné a dědické záležitosti:

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

Internetové stránky místopředsedkyně Komise a evropské komisařky pro spravedlnost Viviane Redingové: http://ec.europa.eu/reding

Místopředsedkyně Redingová na Twitteru: @VivianeRedingEU

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)


Side Bar