Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Strasbourg den 6 februari 2013

Ny gemensam fiskeripolitik

Europaparlamentet har antagit sin ståndpunkt om kommissionens förslag till ny gemensam fiskeripolitik och banar på så sätt väg för förhandlingarna med rådet.

– Europaparlamentet ställer sig med stor majoritet bakom den genomgripande reform av den gemensamma fiskeripolitiken som vi föreslår, kommenterar Maria Damanaki, EU:s kommissionär för havsfrågor och fiske. Jag är särskilt glad att parlamentet stöder vår satsning på ett hållbart utnyttjande av fiskeresurserna enligt principen om maximal hållbar avkastning från och med 2015. Det innebär bl.a. att vi successivt kan införa dumpningsförbud för att få ett slut på resursslöseriet. Nu är det rådets tur att ta ställning till förslaget för att sedan tillsammans med parlamentet anta reformen.

Kommissionen lade fram sitt reformförslag 2011. Syftet är att göra EU:s fiskeflotta ekonomiskt lönsam och att främja EU:s vattenbruk, både för branschens och konsumenternas skull. Förslaget bygger på hållbarhetsprincipen. Fisket måste förvaltas så att alla bestånd kan återhämta sig till nivåer som är sunda och maximerar fångsterna. Resursslöseriet med att kasta ätbar fisk överbord måste stoppas. För detta krävs tydliga skyldigheter och tidsfrister så att yrkesfiskarna hinner anpassa sig. Yrkesfiskare och andra berörda aktörer ska vara delaktiga i besluten om hur fisket ska förvaltas. Dessutom måste man ta hänsyn till de olika havsområdenas särdrag.

Se även Memo/13/72

Läs mer om reformen av EU:s gemensamma fiskeripolitik:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/proposals/index_sv.htm

Kontaktpersoner:

Oliver Drewes (+32 22992421)

Lone Mikkelsen


Side Bar